شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای سرمایهگذاری

دانلود پایان نامه

فرضیه سوم بین ارزش بازار و مالکیت مدیریتی رابطه وجود دارد عدم وجود رابطه
نتایج
فرضیه اول در مورد رابطه بین ارزش بازار و مالکیت نهادی مطرح گردید که با روش آماری رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت که با توجه به نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حداقل مربعات فرضیه فوق تایید میگردد. دلیل این امر که مالکیت نهاد به گونه مثبت و معنیداری با ارزش شرکت ارتباط دارد، میتواند آن باشد که سرمایهگذاران نهادی از انگیزههای کافی برای تلاش به منظور بهبود ارزش و کسب سود، برخوردار میباشند. چون در اکثر مواقع هدف سرمایهگذاران نهادی کسب منفعت و سود بالا نیست، بلکه هدف ا ین سرمایهگذاران حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقرار ی نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی است. ممکن است حتی برخ از ا ین شرکتها از حمایتهای خاص دولت، مثل یارانهها نیز برخوردار باشند. بنابراین، به نظر میرسد برای کسب سود و ارزش بهتر در شرکتها، باید به تفکر و دیدگاه مالکان آنها توجه شود. یعنی اگر شرکتی به دنبال سودآوری و ارزش بهتر است، باید ساختار مالکیت آن به سمت سرمایهگذاران خصوصی سوق پیدا کند. از همین دیدگاه بود که مبحث خصوصی سازی در اغلب کشورها از جمله ایران، مطرح شد. نتایج نشان میدهد که این نتایج با یافته های بوبکری(2005)، جیامبالو(2004)، یامیسری(2008) و چو و ونگ(1999) مطابقت دارند.
فرضیه دوم به بررسی رابطه بین ارزش بازار و مالکیت شرکتی پرداخته است. این فرض با توجه به نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حداقل مربعات فرضیه فوق تایید میگردد. این روی نوع مالکیت یک سازمان میباید بر استراتژی و ارزش آن مؤثر واقع شود. بنابراین در مورد فرضیه دوم، که درحوزه سرمایهگذاران خصوصی قرار میگیرد، نتا یج حاصله حاکی از آن است که با ورود سرمایهگذاران شرکتی، تفکر غالب افزایش ارزش شرکت میباشد. نتایج نشان میدهد که مالکیت شرکتی به گونه مثبت و معنی داری با ارزش شرکت ارتباط دارد .یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکتها، ارزش شرکتها بهتر میشود. چون این نوع از سرمایهگذاران به دنبال ارزش بیشتر هستند و با نفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکتها به دست میآورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمیآیند. دلیل دیگر این است که در ا ین حالت ساختار مالکیت متمرکزتر و هدف کسب ارزش بیشتر، باعث نظارت بیشتر بر عمکرد شرکت میشود. همچنین، در این حالت شرکتها اطلاعات بیشتری در رابطه با عملکرد خود و سودهای آتی گزارش میکنند، زیرا الزامات گزارشگری روشن و مفصلی برای این شرکتها وجود دارد. این نتایج با یافته های بوبکری(2005) و چو و ونگ(1999) مطابقت دارند.
فرضیه سوم رابطه بین ارزش بازار و مالکیت مدیریتی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به استفاده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات فرضیه فوق تایید نمیگردد. به گونه کلی، اختیار و قدرت تصمیمگیری در شرکتهای سهامی عام، که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است، در حیطه و کنترل گروههایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامهریزی بنگاهها را به نحو ی انجام میدهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. آدلف برل و کاردینر مینز ذکر میکنند که مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکتها را گسترش میدهند، حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیر ان طبقه سهامدار باشد. زمانیکه ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکتها است ، شاهد وقوع ا ین پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزههای قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری ممکن است به وجود آید. افزون بر ا ین، این گونه تملکها تحت تأثیر دو عنصر اساسی هستند: اول مالکیت مدیران و دوم اهرم مالی. در نتیجه، در پی تملک مدیریت، سهم مالکیت مدیران و میزان اهرم شرکت به مراتب نسبت به گذشته بالاتر میرود و لذا علل تحول شگرف در ارزش شرکت عمدتا بوسیله این دو عامل بیان گردید. که این نتایج با یافته های بوبکری(2005)، جیامبالو(2004)، یامیسری(2008)، زیتون و تیان(2007)و چو و ونگ(1999) مطابقت دارند
محدودیتهای تحقیق
اهمیت کاربردی ساختار مالکیت در بازارهای مالی توسعهیافته و برخی بازارهای نوظهور به اثبات رسیده است. در دنیا نوسانات بسیار شدید درباره سهام مورد معامله به ندرت رخ میدهد. در بورس اوراق بهادار تهران بسته بودن نماد سهام مختلف به مدت طولانی باعث میشود تا در تحقیقات دانشگاهی بسیاری از شرکتها از نمونه مورد بررسی خارج شوند. از سوی دیگر سال ورود شرکت های مورد بررسی به بورس اوراق تهران مشکل دیگری بر سر راه تحقیقات اخیر می باشد.
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
با توجه به اهمیت ساختار مالکیت و کاربرد آن در مدیریت سازمان ، انجام پژوهش های بیشتر و کاملتر در آینده می تواند بسیار جذاب و جالب باشد. بنابراین با توجه به نتایجی که از این پژوهش استنباط شده است پیشنهادات زیر ارائه میگردد
با توجه به نتایج تحقیق، سهامداران باید در انتخاب های سرمایه گذاری خود به ترکیب سهامداری شرکتها توجه نمایند. اگر هدف آنها از سرمایه گذاری، به صورت کوتاه مدت بوده و خواهان دریافت سود نقدی می باشند، در شرکتهایی سرمایهگذاری نمایند که دارای ترکیب سهامداری نهادی باشند.
با توجه به نتایج تحقیق، سرمایه گذارانی که به دنبال کسب بازدهی بالاتری از سرمایه گذاری خود می باشند، باید در انتخاب سرمایه گذاری خود به نوع مالکیت سهامداران شرکت و نیز چگونگی پراکندگی یا تمرکز سهامداران توجه نموده و سرمایه گذاری خود را در سهام شرکتهایی انجام دهند که لایه های مالکیت دولتی در آن کمتر اما تمرکز مالکیت در آن بالاتر است.
پیشنهادات آتی
برای ادامه پژوهشهای آتی در مورد این مهم و ادای وظیفه و تکلیف پژوهش و پژوهشگران، پیشنهادهای زیر برای ادامه راه پژوهش های بعدی ارایه میشود:
دراین تحقیق برای سنجش ارزش بازار و متغیرهای تاثیر گذار برآن از متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی استفاده گردیده است، پیشنهاد می شود از متغیر های دیگری مانند نوع مالکیت و تمرکز مالکیت نیز استفاده شود.
2- تهیه و تدوین و اجرای آزمونهایی برای بررسی و علت یابی آثار ساختار سرمایه
3- انجام پژوهشی در بازه زمانی طولانی تر و متنوع تر.
4- تفکیک نقش و اثر مالکیت موسسات مالی (بانکها و شرکتهای بیمه و غیره)، شرکتهای سرمایهگذاری و شرکتهای غیر مالی در ارزش و عملکرد شرکتها.
5- بررسی اثر عواملی نظیر نوع مالکیت بر میزان تمرکز یا پراکندگی مالکیت
منابع
ابراهیمی کردلر ،علی ، اعرابی، محمد جواد (1389) تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 4)،صص95-110.