شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

1-3- مقدمه:
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری،1354،ص20)1.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2- روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،ص170)2.
تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق علی است. و از نظر هدف تحقیق ،تحقیقی کاربردی است (همان منبع،ص172)3.
3-3 قلمرو تحقیق
جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.محدوده زمانی این تحقیق سال 83-86 می باشد .قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداری می باشد.
4-3- روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق ابتدا از مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای چارچوب نظری تحقیق ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق گردآوری شده است.
5-3-ابزارگردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از نرم افزار تدبیر استفاده شده است و جمع بندی داده ها از طریق نرم افزار اکسل صورت گرفته است .برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون که یک آزمون علامت می باشد استفاده شده است.
6-3- جامعه ونمونه
جامعه کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس در دوره سه ساله 83-86 می باشد.در واقع،اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،به عنوان نمونه انتخاب و سپس ،با اعمال شرایط و محدودیت هایی،نمونه های واجد آن شرایط به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته شده است.از جمله دلایل استفاده از شرکتهای بورس را می توان وجود قیمتهای روزانه سهام برای شرکتهای بورسی ،الزام شرکتهای عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم ،ثبت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاران و …ذکر نمود.با توجه به دوره چهار ساله نمونه ها باید به نحوی انتخاب شوند که در این مدت در بازار فعالیت داشته باشند بدین منظور طرح ذیل برای انتخاب نمونه ها به کار گرفته شد.
شرکتها در دوره مورد بررسی سود برآوردی اعلان کرده باشند.
جز شرکتهای فعال در بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.بدین منظور قبل و بعد از اعلان مبنای انجام تحقیق می باشد برای فعال بودن شرکتها در نظر گرفته شود.از آن جایی که در بررس اولیه جامعه آماری معلوم شد ،کمتر اتفاق می افتد که شرکتها در تمامی روزها دارای مبادلات سهام باشند از این رو ،تنها شرکتهایی مورد بررسی قرار گرفتند که سهام آن شرکتها حداقل در 11 روز از بازه زمانی 21روزه را در بورس مبادله قرار گرفته باشد.
حتی الامکان نمونه های انتخاب شده از لحاظ صنایع مختلف در بورس متنوع باشند.
در 21روز قبل و بعد هیچ خبری راجع به افزایش سرمایه و اعلان سود نقدی سهام و اطلاعات دیگری مربوط به اعلان سود پیش بینی شده به طور رسمی منتشر نشده باشد.
افزایش سرمایه در بازه زمانی نداشته باشند.
معاملات مربوط به حق تقدم سهام در محاسبات منظور نشده باشند.
نمونه های این تحقیق از بین شرکتهای فعال در بورس انتخاب شده است.برای انتخاب نمونه
ابتدا اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای فعال در بورس به عنوان نمونه انتخاب شده اند سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی ،نمونه های واجد شرایط به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده اند.
تعداد شرکتهای واجد شرایط 98شرکت بودند که 152 مورد اعلان سود براوردی هر سهم (نمونه تحقیق) در مورداین تعداد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
8-3- سنجش متغیر های تحقیق
1-8-3-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش
همان گونه که در سوال اصلی تحقیق گفته شد هدف اصلی از این تحقیق تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می باشد.