شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات تشریح شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
در هر پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل دادهها جمع آوری شده از جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. این بخش از تحقیق اصلیترین فعالیت پژوهشگر و جز لاینفک آن محسوب میشود. در این بخش از پژوهش، محقق با استفاده از آزمونهای آماری به بررسی فرضیات خود میپردازد و بدین صورت به فرضیات مطروحه خود پاسخ میدهد.
در این پژوهش، جهت محاسبه اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از نرمافزار Excel و جهت آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرمافزار Eviews بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است و در بخش استنباطی به منظور انسجام اطلاعات و انتقال راحتتر مطالب، اطلاعات آماری هر یک از فرضیات در جداول جداگانه ارائه گردیده است.
بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای به کار رفته در تحقیق میباشد. تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر متغیر 5 سال میباشد. دادههای مورد نظر مربوط به 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که دورههای زمانی 1386 تا 1390 را در برگرفته است. در بخش اول مهمترین شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهی تحقیق ارئه شده است. از بین شاخصهای مرکزی، میانگین و میانه و از شاخصهای پراکندگی، انحراف معیار متغیره آورده شده است. علاوه بر این برای هر متغیر ماکزیمم و مینیمم نیز ارائه شده است ، که تفاضل این دو مقدار، یکی از سادهترین شاخصهای پراکندگی، یعنی ضریب تغییرات را بهدست میدهد. میانگین اصلیترین و مورد استفادهترین شاخص مرکزی است که مقدار آن، دقیقا در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد. میانه همان چارک دوم است که از آن به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیعهای که شکل آنها غیرمتقارن است، یاد میشود. و نهایتا انحراف معیار، مهمترین پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست میآید. این شاخصها در جدول 4-1 ارائه شدهاند. ارقام این جدول به کمک نرمافزار Excel و Eviews محاسبه شدهاند.
: آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین میانه بیشینه کمینه انحراف استاندارد
MV 9876.72 4100 250000 50 30565.1
CORP 0.30 0.24 0.998 0.007 0.22605
MGR 0.27 0.12 2.13 0 0.387
INST 0.09 0.01145 0.9987 0.00005 0.21907
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
قبل از اینکه از آزمون فرضیات تحقیق باید از نرمال بودن داده ها اطمینان پیدا کرد،برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون های مختلفی می توان استفاده کرد .یکی از این آزمون ها ،آزمون جارکوا برا می باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده است. در صورتی که اجزای باقی مانده از توزیع نرمال برخوردار باشند، می توان ادعا کرد که جامعه نیز دارای توزیع نرمال است.
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون نرمال بودن
داده MV corp MGR inst
جاکوا برا 8648.01 15.34658 372.5724 403.542