شرکت پذیرفته شده در بورس و مجمع عمومی فوق العاده

دانلود پایان نامه

وی همچنین افزایش حجم مبادلات را به عنوان شاهدی برای وجود محتوای اطلاعاتی در نظر گرفت .بیور در تحقیق خود از همان اعلامیه های سودی که برای بررسی انحراف بازده در زمان اعلان سود استفاده کرده بود ،بهره برد.
وی نتیجه گرفت که مشاهده حجم مبادلات در هفته اعلان دلیلی بر وجود محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سودی می باشد.معیار انحراف محتوای اطلاعاتی برای اعلامیه های سود در سایر بازار های معاملاتی غیر از بورس نیویورک با نتایج مشابهی مورد بررسی قرار گرفت.می1 (1971) این موضوع را برای اعلان سود فصلی شرکتهای امریکایی پذیرفته شده در بورس را برای سال های 1964 تا 1968 مورد بررسی قرار داد. هاگرمن2 (1982)روش بیور را برای اعلامیه های سود سهام بانکها در بازار های خارج از بورس3 به کار برد .باید خاطر نشان کرد که نتایج می و هاگرمن همانند نتایج بیور بود.
به طور کلی نتایج حاصل از آزمونهای انجام شده روی انحراف بازده غیر عادی محتوای اطلاعاتی سود ،با نتایج آزمون هایی که در مورد جهت سود غیر منتظره و میانگین نرخ بازده غیر عادی بدست آمده ،هماهنگ می باشد .به عبارت دیگر ،هر دو روش این نتیجه واحد را تصدیق می کنند که اعلان سود، اطلاعات تازه ای را به بازار منتقل می نمایند و گزارشات مالی میان دوره ای یا اعلامیه های فصلی سود ، دارای محتوای اطلاعاتی می باشند.آزمون هایی که در صآزآز
4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن:
استیگ لیتز و ویس اثرت اعتبار سهمیه بندی را برای بازار بررسی کردند.در واقع آنان دلایل سودآور بودن اعتبار سهمیه ای را برای بانکها بصورت تئوریک بیان نمودند.
ساموئل سان اثرات اطلاعات نا متقارن را در فرآیند چانه زنی بررسی کرد. وی متوجه شد که خریداران نا مطلع فقط وقتی می توانند به حداکثر سود مورد انتظار دست یابند که بتوانند اولین و آخرین پیشنهاد دهنده قیمت باشند که فروشنده آن را می پذیرد یا رد می کند.
هنسن این تئوری را برای بحث ادغام و تملک بکار برد و انتخاب رسانه مبادله را در موفقیت ادغام موثر می داند.
جوهاماتسون1 در سال 2002بازار سرمایه گذاری مشترک را از منظر تئوری اطلاعات نا متقارن مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که می توان از مفاهیم اطلاعات نا متقارن و علامت دهی برای توصیف مشکلات پیش روی موسسان و سرمایه گذاران در سرمایه گذاری مشترک استفاده کرد.
5-5-2- تحقیقات صورت گرفته در ایران:
بر اساس اطلاعات موجود رد مراجع کتابخانه ای تحقیقاتی که به صورت غیر مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط می باشند به شرح زیر است:
حسین فخاری (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود “بررسی تاثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ار مورد مطالعه قرار داد.وی در تحقیق خود تاثیر انتشار 46 گزارش میا دور ای را بر قیمت و حجم مبادلات سهام در فاصله سال های 1370الی 1373 مربوط به 22 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد .این تحقیق گرچه با استفاده از روش تجربی و فلسفی تئوری اثباتی در حسابداری درصدد اثبات فرضیات مربوط بود ولی فرض اساسی این تحقیق بر این امر مبتنی بود کهفرضیه بازار کارا یک فرضیه قابل تبیین است و می توان آن را از طریق تجربی تست کرد.
طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان به این نکته رسید که اگر چه کانالای اطلاعاتی بازار سرمایه ایران متفاوت بوده و سرمایه گذارها از روند منطقی برای خرید و فروش سهام استفاده نمی کنند ،وی هنوز هم گزارشات مالی از محتوای اطلاعاتی که موثر بر بازار باشد برخوردار است.اگر چه ،اندازه گیری میزان تاثیر گزارشات مالی به تحقیقات بیشتری نیازمند است. لذا می توان بیان نمود که بازار سرمایه ایران ،بازاری کارا از شکل نیمه قوی نیست و هنوز هم همان گفته قدیمی که حسابداران می توانند بازار را گمراه کند در مورد این بازار مصداق خواهد داشت .گرچه صحت این مدعا نیازمند تحقیقات بیشتری است .وی با محاسبه بازده غیر عادی با استفاده از قیمت و شاخص های هفتگی و محاسبه متوسط گردش و دفعات سهام با استفاده از روش بیور اثر انتشار گزارشات میان دوره ای را بر قیمت و حجم مبادلات بررسی نمود .وی در تحقیق خود به وجود نرخ بازده غیر عادی (+یا -)در هفته های اعلان و افزایش مبادلات در این هفته ها اشاره کرده است .
محمد علی مرادی (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی با عنوان “اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورتهای مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران “را مورد بررسی قرار داد تا ازاین طریق رفتار تغییر قیمت سهام در قبال اعلان سود حسابداری را از طریق انتشار صورتهای مالی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد.فرضیه اصلی این تحقیق بیان می دارد که بورس وراق بهادار تهران در قبال انتشار صورتهای مالی و اعلان سود حسادباری واکنش نشان می دهد به منظور تحلیل این فرضیه ،هفته انتشار گزارش به عنوان هفته صفر تلقی و تغییرات قیمت طی 7 هفته پیرامون آن آزمون میانگین ها و آزمون واریانس ها مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده و آزمون های آماری اعمال شده در هر سطح احتمالی از این فرضیه که مدعی به واکنش بازار و تغییر رفتار قیمتها در نتیجه انتشار گزارشات مالی بود به طور قوی تایید شد اما مهمترین نتیجه ای که از آزمون این فرضیه بدست آمد این بود که بنا به دلایلی چند از جمله کوچک بودن وسعت و اندازه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدود بودن منابع اطلاعاتی غیر حسابداری در مورد آنها ،کماکان صورتهای مالی میان دوره ای مهمترین منبع اطلاعاتی برای سهامداران ،اعتبار دهندگان ،سرمایه گذاران و به طور کلی عموم دست اندر کاران بازار سرمایه محسوب شده و بازار از انتشار آن تاثیر می پذیرد و تغییر در رفتار پارامتر های بازار ،بویژه تغییرات در مکانیزم عرضه و تقاضای سهام منجر به تغییر قیمتها می گردد .از سوی دیگر نتایج این تحقیق ، بر عدم وجود کارایی نسبی و انطباق بورس تهران با شکل سوم از سطوح کارایی بازار سرمایه دلالت دارد چرا که در غیر این صور انتظار می رفت بازار جهت سودهای مورد گزارش را از طریق کانالهای غیر رسمی و قبل از انتشار صورتهای مالی میان دوره ای پیش بینی کرده و تغییراتی متناسب با آن در رفتار قیمتها صورت پذیرد.
رضوان حجازی (1375)موضوع رساله دکتری خود را به بررسی “اثر اعلان سود حسابداری (سود واقعی سالیانه) بر قیمت و حجم مبادلات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران “اختصاص داد.
به عبارت دیگر تاثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام مورد مطالعه قرار گرفت . دراین تحقیق 3 فرضیه به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت :
اعلان سود حسابداری بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادرار تهران موثر است.
اعلان سود حسابداری برحجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران موثر است .
سود ، عامل تعیین کننده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
وی برای آزمون این فرضیات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را از سال 1368 تا 1373 مورد بررسی قرار داد .در این بررسی به این نکته نیز توجه شد که آیا سهامداران و یا سرمایه گذاران اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود به دست می اورند و این رقم می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان از گزارش های مالی باشد ؟وی این موضوع را با استفاده از مدل بازار مورد بررسی قرار داد و ضرورت بررسی کارایی بورس اوراق بهادار را مطرح ساخت.
بررسی آزمون فرضیه ها در سطح نیمه قوی نیز ضعف و یا فقدان کارایی را نشان می دهند .زیرا میانگین بازده غیر عادی یک هفته پس از برگزاری مجمع نه تنها صفر نبوده بلکه ،رقم قابل ملاحظه ای می باشد .به نظر ایشان سود حسابداری از این جهت که می تواند در پیش بینی قیمت سهام یا جریان سود مورد انتظار ابزار با اهمیتی باشد ،برای سرمایه گذاران از جایگاه ویژه ای برخوردار است .بنابراین ،از نظر وی اگر بین سود حسابداری و توزیع یا اعلان سود که مورد علاقه سهامدار است ارتباطی برقرار باشد،سود مورد انتظار آینده برای سهام از جذابیت بیشتری بر خوردار خواهد بود .وی همچنین در تحقیق خود حداکثر میزان مبادلات را در دو هفه قبل از برگزاری مجمع شرکتها بیان می کند و دلیل این امر را نیز نشت اطلاعاتی ذکر نموده است .
علی عمارلو (1377) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی را با عنوان “بررسی تاثیر تغییر Eps پیش بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام “مورد مطالعه قرار داد. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می دارد که انتشار اعلامیه های سود پیش بینی شده در بردارنده محتوای اطلاعاتی مفیدی بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر است.وی برای تحلیل این فرضیه ،هفته انتشار اعلامیه را به عنوان هفته صفر تلقی نموده و تغییرات قیمت طی 10هفته پیرامون آن را مورد مطالعه قرار داد. بر اساس یافته های علمی و نتایج تجربی و تحلیل های آماری (طبق فرآیند های آزمون فرضیه )،در هفته مورد گزارش نسبت به سایر هفته ها تغییر قیمت چشم گیری ملاحظه نشده است .
نمونه های مورد استفاده در این تحقیق شرکتهایی می باشند که دارای اعلامیه های تعدیل سود پیش بینی شده در مقطع سالهای 1370تا 31/05/1377مشاهداتی که دارای شرایط خاصی بودند .(مانند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه در هفته های مورد بررسی و . . . ) انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .به منظور آزمون فرضیه فوق از روش نرخ بازده غیر عادی تجمعی1 استفاده شده است .،آزمون های استفاده شده برای این منظور ،آزمون های علامت و رتبه می باشند. آماره مورد استفاده نیز تقریب نرمال توزیع دو جمله ای (Z)می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده نشانگر این است که گزارش های سود پیش بینی شده دارای محتوای اطلاعاتی نمی باشد و در نتیجه اطلاعاتی را به بازار سرمایه انتقال نمی دهد.
عزت اله جمشیدی (1377) مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران را موضوع تحقیق خود د رپایان نامه کرشناسی ارشد خود قرار داده است.پرسش اصلی در پژوهش وی این است که بین درآمد و قیمت سهام در بورس ارواق بهادار تهران ،چه رابطه ای وجود دارد؟آیا رابطه مشاهده شده می تواند نا به هنجاری نسبت E/Pرا توضیح دهد ؟
بررسی این موضوع،از میان 209 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران تا پایان سا 1375 بر حسب تاریخ پذیرش قبل از سال 1374 و عدم درامد منفی در سال 1374 و 1375 ،تعداد 124 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمود.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین درآمد و قیمت سهام در بازار سهام تهران یک رابطه خطی وجود دارد.یعنی رابطه بین اجزا نسبت E/P،یک رابطه خطی با ضریب ثابت صفر به شکل در صد یا مرتبه نیست در بررسی نابهنجاری نسبت مذکور ،نتیجه تحقیق نشان داد که بین بازدهی و نسبت E/Pیک اربطه مشخص وجود دارد .یعنی سهامی که دارای نسبت E/Pبالاتری هستند بازدهی بالاتری به دست می آورند در توضیح نابهنجاری با استفاده از رابطه مشاهده شده ،نتایج آزمون رابطه بین بازدهی و قسمت نامعین مدل مذکور را تائید نمی کند .علاوه بر این آزمون گردید که آیا نا بهنجاری مذکور ناشی از قیمت هر سهم و اندازه بنگاه آن طوری که در ادبیات مالی یافت می شود هست یا نه؟در نهایت نابهنجاری نسبت E/Pکه ناشی از قیمت هر سهم و اندازه بنگاه تائید نشد.
علی حسامی نیز (1378) پایانامه ای را به عنوان “بررسی تحلیل ارتباط بین سود با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “د رمقطع کارشناسی ارشد به رشته تحریر در اورد.وی هدف اصلی تحقیق را تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعمی استخراج معیارهایی می داند تا از این طریق سرمایه گذاران را قادر نمایند سهام شرکتها را با یکدیگر مقایسه کرده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری خریداری نمایند .شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی دارری وجود دارد یا خیر ؟وی برای بررسی موضوع ،فرضیه ای با عنوان بین سود حسابداری و بازده سهام ،رابطه وجود دارد “تنظیم نمود .قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1371تا پایان سا 1375 می باشد وی در این دوره زمانی تعداد 46شرکت را به عنوان نمونه انتخاب کرد .وی پس از بررسی دریافت که بین سود حسابداری و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد .