شهرداری تهران و ارزیابی نتایج

دانلود پایان نامه

در این مرحله گام های زیر دنبال شده است که جزئیات آن در ادامه بیان شده است:
انتخاب تکنیک های مدل سازی
ساخت مدل
ارزیابی مدل
برای مدل سازی لازم است که ابتدا تکنیک مدل سازی انتخاب شود. با توجه به این که هدف از انجام این تحقیق انجام تکنیک های مختلف بر روی داده های سامانه 137 شهرداری تهران و بررسی نتایج به دست آمده از هر تکنیک می باشد؛ لذا تکنیک های مختلف داده کاوی نظیر خوشه بندی، قوانین وابستگی، درخت تصمیم، مدل خطی تعمیم یافته بر روی داده ها انجام و نتایج آن در فصل بعد آورده شده است. در هر مرحله سعی شده است با توجه به نوع داده ها بهترین الگوریتم انتخاب شود.
ارزیابی نتایج
در این مرحله گام های زیر دنبال شده استکه جزئیات آن در ادامه بیان شده است:
ارزیابی نتایج
مرور نمودن فرایند
نتایج به دست آمده در مرحله قبل به عنوان دانش استخراج شده از تحقیق تلقی می گردد. در مرحله قبل نتایج حاصل از اجرای تکنیک های داده کاوی در هر بخش با الگوریتم دیگری مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با توجه به مقایسه های صورت گرفته الگوریتم مناسب انتخاب گردیده است.
برای اطمینان از صحت عملیات انجام شده فرایند کار در نهایت مرور گردیده است.
به کارگیری مدل
در آخرین مرحله، گزارش نهایی از محصول که همان دانش کشف شده است صورت می گیرد. کار اصلی تحلیل گر یا داده کاو در مرحله قبل به اتمام رسیده و در این تحقیق نیز نتایج، به صورت یک گزارش از کل کار در اختیار سازمان مربوطه یا داوطلبان قرار می گیرد تا راجع به استفاده از نتایج تصمیم گیری نمایند.
نکته ای که لازم است در انتهای این بخش به آن اشاره شود این است که تحقیق صورت گرفته می توانست در صورت وجود برخی فیلدهای اطلاعاتی دیگر که در فصل اول به آن ها اشاره شد، بسیار جامع تر گردد.
مدل اجرایی تحقیق
مدل اجرایی تحقیق براساس آن چه بیان شد، مطابق شکل 3-2 می باشد. در فصل بعد چرایی انتخاب هر یک از موضوعات شرح داده شده است.
ارائه دانش استخراج شده و پیشنهادات برای افزایش کیفیت در ارائه ی بهتر خدمات شهری
انتخاب و جمع آوری داده های مورد نیاز
تلخیص توصیفی داده ها با استفاده از ابزارهای آماری
پیش پردازش، آماده سازی و تشکیل انباره داده ها
آماده سازی نهایی داده ها برای Association
تحلیل وابستگی بین انواع پیام ها براساس روش GRI برای تعیین نواحی مستعد در بروز مشکلات شهری
ارائه نتایج و تفسیر قوانین
آماده سازی نهایی داده ها برای Association
کشف وابستگی بین پیام های آب گرفتگی بر اساس روش Sequence
ارائه نتایج و تفسیر قوانین