شهرستان رودبار و نواحی روستایی

دانلود پایان نامه

با توجه به شاخصهای توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعهیافتگی قرار دارند؟
1-6- محدوده تحقیق
محدودههای تحقیق تعیینکننده حیطههای تحقیق میباشند که به شفافتر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک مینماید. به طور کلی محدودههای تحقیق را از سه بعد مورد بررسی قرار میدهیم که عبارتند از: محدوده مکانی، محدوده زمانی و محدوده موضوعی.
1-6-1- محدوده زمانی
این پژوهش در پاییز و زمستان 1392 انجام گرفته است.
1-6-2- محدوده مکانی
تحقیق حاضر در استان گیلان و در محدوده شهرستان رودبار انجام پذیرفته است که درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی این شهرستان را مورد مطالعه قرار میدهد.
1-6-3- محدوده موضوعی
این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به تعین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی در پنج بعد آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی و رفاهی زیربنایی در شهرستان رودبار است.
1-7- محدودیت تحقیق
از جمله مشکلات این تحقیق عبارت است از:
– یافتههای حاصل از پژوهش قابلیت تعمیم به تمامی جوامع را ندارد و نتایج را برای مناطق دیگرنمیتوان استفاده نمود.
– طولانی شدن جمعآوری پرسشنامهها به علت فاصله زیاد روستاها از نواحی شهری و مرکز دهستانها.
– عدم همکاری لازم بعضی از سازمانها و دهیاران.
1-8- واژه های کلیدی:
1-8-1- روستا: روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی)، گفته میشود که خارج از محدودهی شهری واقع شود و دارای محدودهی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- بهطور مستقیم و غیرمستقیم- به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشود. (پاپلی و ابراهیمی، 1381)
1-8-2- توسعه: واژه توسعه در لغت به معنای خروج از لفاف است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، 1384).
1-8-3- توسعه روستایی : بانک جهانی توسعه روستایی را اینگونه تعریف میکند: توسعه روستایی استراتژی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند، از نظر بانک جهانی، فقرای روستایی شامل، کشاورزان خردهپا، اجارهنشینها و خوشنشینها میشود (جمعه پور،1385).
1-8-4- توسعه پایدار: توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده میسازد بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد.
1-9-5- برنامهریزی: فرآیندی است متشکل از مجموعهای از تلاشها، فعالیتها و روشهای آگاهانه مرتبط به هم که برای رسیدن به هدف یا اهدافی مشخص به کار گرفته میشود (جمعه پور، 1385).
1-8-6- برنامهریزی روستایی: برنامهریزی روستایی تعیین یک طرح مشخص و الگوی صریح جهت توسعه و شکوفایی زندگی روستایی با پیشبینی و آیندهنگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی جهت توسعه است که نمیتوان بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود در روستا صورت گیرد (مولایی، 1380).
1-8-7- شاخص: در فرهنگهای لغت شاخص را نماینده، نشاندهنده، دستگاه ثبت و فهرست تعریف کردهاند اما معنی و مفهوم شاخص گستردهتر از این واژهها است. شاخصها ابزاری جهت شناخت دقیقتر شرایط موجود جامعه در یک مقطع زمانی و همچنین تصویر روندها و دگرگونیهایی که در طی دورههای مشخص در این شرایط صورت پذیرفتهاند را نشان میدهند. وسیلهای برای ارزیابی و مقایسه سطح زندگی و رفاه نسبی در هر جامعه، ملاکها و اصولی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمی بیان نمودهاند و آنها را قابل ارزشیابی مینمایند (ازکیا، 1384 به نقل از نادر، 1377)