شیخ صدوق و روایات

دانلود پایان نامه

3-4-شهادت دو مرد و چهار زن :
تعداد زیادی از علما معتقد هستند که حدتازیانه در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می شود و دلیل آن را روایات ذیل دانسته اند.
« انه سئل عن رجل محصن فجر بامراه فشهد علیه ثلاثه رجال وامراتان وجب علیه الرجم ، وان شهد علیه رجلان و اربع نسوه فلاتجوز شهادتهم و لایرجم ولکن یضرب حد الزانی»
از امام صادق (ع) درباره مردی که با زنی زنای محصنه انجام داده بود؛ سوال شد ؛ امام فرمود: اگر سه مرد و دو زن بر زنای مذبور شهادت داده باشند ، رجم آن مرد واجب است والا اگر دو مرد و چهار زن شهادت داده باشند ، رجم نمیشود بلکه حد زنا بر او جاری می گردد.
« و تجوز شهاده النساء فی الحدود و مع الرجال» در حدود شهادت زنان همراه مردان جایز است. در مقابل بنا به گفته جواهر عده دیگری از علما مانند : شیخ صدوق ، در مختلف الشیعه که با شهادت دو مرد و چهار زن حد ثابت نمی شود.
3-5-شهادت یک مرد ودو زن
اکثر علما بر این عقیده اند که با شهادت یک مرد و دو زن ، دعاوی مربوط به اموال و دیون ثابت می گردد وبعضی معتقدند که شهادت مذکور ، قتل را نیز ثابت می کند اما ابن براج و محقق حلی تصریح می نمایند : در قتل یا جراحات ، شهادت یک مرد و دو زن فقط دیه اثبات می شود ،نه قصاص.
3-6-در مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود
3-6-1-شهادت دو زن
شهادت مذبور به اتفاق آراء علما درباره عذرها وعیوب زنان مانند : حیض ، نفاص ، تولد طفل زنده و رضاع (شیردادن به کودک ) پذیرفته می شود ، به جز شیخ طوسی که رضاع را قبول ندارد.
دلیل پذیرش این شهادت ، صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن امام صادق (ع) فرموده است : « …تجوز شهاده النساء و حدهن بلارجال فی کل ما لایجوز للرجال النظر الیه … » شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی مردان در تمام مواردی که نظر در آنها برای مردان جایز نیست ، جایز است.
دو روایت دیگر از ابراهیم حارثی و عبدالله بن یعفور نیز موید این مطلب است.
3-6-2-شهادت یک زن
شهادت یک زن برای اثبات ربع وصیت کافی است ، همچنین شهادت زن قابله برتولد طفل به دلیل صحیحه ربعی، محمدبن قیس، حلبی و عمربن زید پذیرفته است.
3-7-موارد استثنا از عدم پذیرش شهادت زنان در حدود
3-7-1-استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن
فقها در مورد اثبات حد زنا به وسیله شهادت زنان با شرایطی به قبول شهادت زنان حکم کرده اند که عبارتنداز:
همراه با مردان باشند.
سه مرد و دو زن باشند ( در این صورت حد رجم بر محصن جاری می گردد) و یا دو مرد یا چهار زن باشند ( در این صورت حکم شلاق بر محصن جاری می گردد) و به غیر از این دو حالت ؛ به هیچ وجه شهادت پذیرفته نمی شود؛ حتی اگر یک مرد و شش زن شهادت بر زنا بدهند. حد زنا (جلد و رجم) ثابت نمی گردد.
3-8-دلیل پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در اجرای رجم
دلیل پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در اجرای حکم سنگسار بر زانی روایاتی است که در باب حد زنا وارد شده است که عبارت اند از :
عن ابی عبدالله (ع) قال : سالته عن شهاده النساء فی الرجم؟ فقال :« اذکان ثلاثه رجال و امراتان و اذاکان رجلان و اربع نسوه لم تجز فی الرجم» ؛ امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی حلبی در رابطه با شهادت زنان در رجم فرمودند : اگر سه مرد و دوزن باشند جایز است وچنانچه دو مردوچهارزن باشند، شهادتشان پذیرفته نیست .