شیوه های فرزند پروری و شیوه‌های فرزندپروری

دانلود پایان نامه

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟
1-4-2-سوالات فرعی
1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟
2. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟
1-5-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
1-5-1-فرضیه اصلی
1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟
1-5-2-فرضیات فرعی
1. شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.
2. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.
1-6-اهداف
هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:
1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی روش های فرزندپروری
2. بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی
3.. بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان
1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دانستن چگونگی انجام رفتارهای پرخطر و عوامل موثر بر آنها و همچنین عواملی که می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت باعث کاهش آنها شوند، کمک زیادی به جامعه می کند. برای مثال پژوهش ها نشان داده است که هر چه سن شروع و اقدام به ارتکاب جرایم زودتر باشد، سطح استفاده و تکرار از آنها بیشتر شده و احتمال ترک این نوع رفتار کمتر است. مرور نظریات مختلف بیان کننده آن است که در زمینه های پرخطر یک رویکرد قطعی ارائه نشده است، لیکن نظریات مختلف در بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان عوامل مختلفی را دخیل دانسته اند، گروهی بر استفاده نکردن بهینه از اوقات فراغات و برخی نقش خانواده در تربیت فرزندان را در این زمینه دخیل و موثر جلوه داده‌اند. امروزه ارتکاب جرام از سوی جوانان، یکی از مهمترین عوامل به خطر افتادن جامعه و خانواده می باشد، شیوع رفتارهای پرخطر و ارتکاب متعدد جرایم از سوی جوانان، به یکی از نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده است. لذا این عوامل و دیگر علل، ضرورت انجام این گونه پژوهش‌ها را در راستای کمک به جامعه و خانواده ها می رساند.
1-8-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گییرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.