شیوه های مقابله با استرس شغلی و استرس شغلی و عملکرد کاری

دانلود پایان نامه

کاهش: انگیزه و روحیه کاری، رضایت شغلی، بازده کمی و کیفی کار و …(الوانی،1379).
مدیریت و فشارهای عصبی
(عطاء اللهی 1371)، مدیریت هر سازمان در موقعیت های شغلی خود با مسائلی برخورد می کند که می تواند برانگیزندهی استرس باشد که برخی از این عوامل عبارتند از:
– تغییر: هر مدیری برای جابجایی یا ارتقاء، تحت تأثیر فشارهای جدید قرار می گیرد. برخورد با مافوق جدید، محیط تازه، تغییر رابطه با افراد مادون، جملگی منبع استرس هستند. برخی مدیران قادر هستند خیلی سریع خود را با شرایط تازه انطباق دهند، اما در مقابل، شماری از مدیران نیز به سختی پذیرای این تحول می شوند.
– تصمیم گیری: در سطوح بالا به دلیل پیامدهای تصمیم گیری، شدت این فشار بیشتر است.
– تقسیم وقت: مساله تخصیص زمان مناسب به امور مختلف نیز منشأ استرس است و مدیران جامعه بیش از همه درگیر آن هستند و باید بیاموزند که چگونه وقت کم خود را میان کارهای زیاد تنظیم کنند به گونه ای که ایجاد فشار عصبی آن به حداقل برسد.
– در معرض داوری دیگران بودن: مدیران پیوسته آماج برچسب های مختلف و انتقادات گوناگون هستند به همین دلیل باید ظرفیت انتقاد پذیری آنان بسیار بالا باشد. نداشتن چنین ظرفیتی مدیر را در تهاجم فشارهای عصبی قرار می دهد.
2-4-7 استرس شغلی و عملکرد کاری
سطوحی ازاسترس ممکن است به بهتر شدن عملکرد کاری کمک کند. وقتی استرس وجود ندارد چالش های کاری نیز وجود نخواهد داشت. کسالت و ناتوانی افزایش یافته و بر روی عملکرد اثر منفی می گذارد. چنانکه استرس افزایش پیدا کند عملکرد به سمت بهبود می رود و مدیران و کارکنان آمادگی ذهنی و روانی بالایی برای رویارویی با چالش ها پیدا می کنند.
بعضی تحریک ها مفید هستند و مدیران را برای رسیدن به احساس موفقیت و رضایت شغلی فعال می کند حال اگر مقدار استرس از سطح بهینه فراتر رود تقاضاهای زیاد از حد مدیران افزایش می یابد و سطح عملکرد افت می کند. این نقطه نظر توان هماهنگی مدیران از بین رفته،‌ تصمیم گیری برای آن ها مشکل شده و رفتارهای نامتعادل بروز می دهد اگر استرس از حد معینی بیشتر شود عملکرد بدتر شده و کارکنان با درهم شکستگی ذهنی و فیزیکی روبه رو می شوند(الوانی، 1379).
2-4-8 شیوه های مقابله با استرس شغلی
به استناد آتش پور و شفتی (1374) شیوه های مؤثری که در تخفیف استرس شغلی در سازمان می تواند مفید باشند عبارتند از:
– ارزیابی عملکرد
– استفاده از مشاوران و روانشناسان سازمانی
– آموزش مقابله با استرس و مشاوره جمعی
– روشن بودن معیارهای ترفیع
– طرح ریزی و بهبود راه های انجام کار
– مشخص بودن جایگاه ها
– مشخص نمودن معیارهای واگذاری موقعیت های شغلی
– تعیین مراجع رسیدگی به شکایات
الوانی (1379-1373) طرق مقابله با استرس را چنین برشمرد:
– تفکر با هدف، تفکر عمیق و آرمان دار
– آرمیدن آگاهانه
– ورزش و فعالیت های بدنی
– تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی
– احساس صمیمیت و حمایت گروهی
– خودخواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن