صادرات لوازم خانگی و مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه

2-تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
3-تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود.
ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری دادهها:
1- تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.
2- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است. توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد.
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389).
جامعه آماری این پژوهش 200 نفر شامل مدیران مسلط به حوزه صادرات لوازم خانگی می باشند.
3-4. نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع)
حجم نمونه قید شده با استفاده از جدول مورگان 132می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات
3-5-1. منابع دادهها
3-5-2. ابزار گردآوری دادهها
رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است. داده های مورد نیاز در این پژوهش به وسیله ابزار زیر گردآوری می شود:
جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای: کتب،مقالات،نشریات،رساله های دانشگاهی و نسخه های الکترونیکی و اینترنتی می باشد.
پرسشنامه محقق ساخته swot
در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته swot 40 گویه ای استاده می شود که روایی و پایایی آن در ادامه توضیح داده شده است..در جدول ذیل به نمونه ای از پرسشنامه swot اشاره می شود.
مصاحبه
مصاحبه ساختاریافته باریاست شرکت و معاونین ومدیران و کارکنان مربوطه .
آخرین مدرک و رشته تحصیلی : سن : پست سازمانی : واحد سازمانی : جنس :
سوالات