صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

1- Zh.. Hdfyld
باید توجه داشت وقتی احساس صمیمیت بین زن و مرد برقرار باشد و هر یک تعهدات و وظایف و نقش‌های جنسیتی خود را به نحو احسن انجام دهند ، بیشتر به‌سوی همدیگر جذب‌شده و موجب نشاط و طراوت و پایداری بیشتر زندگی مشترکشان می‌شوند؛ درحالی‌که وقتی یک یا هر دو در زندگی مشترک احساس بی‌عدالتی و نارضایتی کنند ، از برقراری روابط صمیمانه بین خود و همسر اجتناب کرده و موجب شکست زندگی مشترک می‌شوند.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تعیین هدف در زندگی بهترین پیش‌بینی کننده شادکامی و رضایت از زندگی است. تنظیم اهداف شخصی و خانوادگی با شاخص‌های مهم سلامت روان یعنی رضایت از زندگی ،عزت‌نفس خوش‌بینی رابطه دارد.در مداخلات درمانی ،برنامه‌هایی که دربرگیرنده تنظیم اهداف شخصی در زوجین است منجر به افزایش تعهد شخصی و شادمانی در فضای زندگی خانوادگی می‌شود .واردکردن والدین و خانواده‌ها در استراتژی‌های تمرینی روزمره شادکامی و تندرستی آن‌ها را افزایش می‌دهد.خانواده‌هایی که خودتنظیمی بیشتری دارند از صمیمیت بالاتری برخورد دارند که طبیعتاً سلامت روان آن‌ها را افزایش می‌دهد. (بلانچو1 2006)با توجه به این‌که نشاط شادکامی در زندگی رابطه مستقیم با صمیمیت در خانواده دارد،لذا در قالب آموزش چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده می‌توان نشاط شادکامی را به خانواده آورد تا افراد بتوانند در زندگی خود رضایت‌مندی داشته باشند و صمیمیت آنان هرروز بیشتر از روز قبل شود. هدف از اجرای این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای صمیمیت در خانواده برافزایش نشاط شادکامی معلمان زن دوره اول ابتدایی ناحیه دو یزد هست.
2-2-پیشینه نظری
2-2-1- تعریف صمیمیت:
صمیمیت فرایندی پویا ست به نظر هات فیلد2 (1988)صمیمیت فرایندی است که در ان افراد تلاش می کنند تا به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوتها خود در احساسات ،افکار و رفتار ها را کشف کنند . به عقیده استرنبرگ3 (1987)صمیمیت شامل احساس نزدیکی ،تعلق و تماس با دیگران است .اسکنارچ 4(1991)صمیمیت را فرایند در تماس بودن ،درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند .اسچافر5 و اولسون6 (1981)صمیمیت را فرایند و تجربه ای می دانند که حاصل آن ابراز مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب دوستانه است (هلرووود7 1988).
صمیمیت نزدیک شدن ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه و هیجانی با شخص دیگر است و لازمه آن شناخت
1Blancho 2 -Hot Field 3-Sternberg 4-Asknarch 5-Aschafr 6-Olson 7-Hlrvvvd
درک عمیق از فرد دیگر وبیان افکار و احساسات با یکدیگر است . صمیمیت یک فرایند دو جانبه است . محور
این فرایند ،شناخت ،درک،پذیرش ،همدلی با احساسات فرد دیگر و قدر دانی وپذیرش دیدگاه فرد دیگر است . صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی انسان است ،و یک تمایل یا آرزو نیست (با گاروزی 12001).
صمیمیت عبارت است از رابطه ی نزدیک ،خودمانی و محبت آمیز یا رابطه عاشقانه و شخصی با فرد دیگری که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزئی وشناخت عمیق وی است ،به علاوه ابراز افکار و احساسات شخصی است که نشانه خود مانی بودن ان است (لغت نامه رندم هاوس ،نقل از با گاروزی ،1387،ترجمه رضا زاده و تهرانی )
صمیمیت مفهوم وسیعی دارد و می تواند از بحث درباره جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات جنسی که کسی به راحتی در مورد آن سخن نمی گوید را در برگیرد .صمیمیت محصول توجه کردن ،پذیرفتن ،حساسیت به خرج دادن و درک کردن است . با از دست رفتن آن یکی از اتصال های زندگی زناشویی از بین می رود (بک ،1387،نقل از بطلانی اصفهانی ).
برگر2 و هانا3 (1999)یک تعریف دوازده مولفه ای از صمیمیت ارائه دادند ،این مولفه ها عبارت انداز استمرار و پایایی ،وجد،مسئولیت پذیری ،مذاکره پذیری ،همدلی ،موافقت،هماهنگی ،خودافشایی ،آسان گیری ،محدودیت و تعالی .پدیده هایی مهم که در تعریف صمیمیت تعریف می شوند عمدتاً شامل تشابه ،پذیرش ،خود افشایی ،رابطه جنسی ،استقلال ،تطابق،نزدیکی هیجانی بدنی و عقلی است . به نظر بینر4 ومورنن5 (1988)تشابه یک مسئله مهم در حفظ روابط صمیمانه است . اسچنایدر6 (1989)معتقداست که تشابه زوجین به ان ها کمک می کند احساس کنند بوسیله همسرشان درک و فهمیده می شوند . تشابه بین همسران همچنین مربوط به بافت روابط صمیمانه است . وقتی همسران در میزان نیاز هایشان به صمیمیت و نوع خاصی از ان مشابه باشند ،احساسات صمیمانه ایجاد می شود . تالمادج 7و دابز8 (1990)خاطرنشان می کنند که به میزانی که همسران ادراکشان درباره خود و فرایند رابطه را با یکدیگر در میان می گذارند ،منعکس کننده روابط صمیمانه عملی بین آنها است . وین9 (1986)صمیمیت را یک تجربه و ارتباط ذهنی دانسته که هسته اصلی ان خود افشایی ،پاسخ امن و همدلی است. به نظر وین گارتن10 (1992)تعامل صمیمانه شامل مشارکت و تجربه ی درک احساسات است .این تجربه با درک متقابل واطمینان بستگی دارد .خود افشایی نیز برای صمیمیت زناشویی ضروری است ،زیرا افراد را در درک متقابل و همدلی درگیر می کند . کرکاپاتریک 11(1975)خاطر نشان می کند که ساختار خود افشایی متقابل در تداوم یک رابطه بوده و صمیمیت عمیق و دو جانبه را ایجاد می کند .
1-Garvzy 2-Berger 3—Hanna 4-Bynr 5-Mvrn 6-Aschnaydr 7-Talmadj 8-Dobbs 9-Vienna 10-Wayne Gartn
11-Krkapatryk
علاوه براین سطح تمایز و استقلال نیز با صمیمیت ارتباط دارد . به نظر بوئن1 (1988)افراد تمایل دارند تا همسرانی با سطح تمایز مشابه را خود انتخاب کنند . همسران با سطح تمایز و استقلال بالا ،تمایل بیشتری برای صمیمیت دارند روبین2 (1982)می گوید که صمیمیت شامل ابراز دو جانبه احساسات و افکار به دور از ترس و تمایل برای درک دنیای درونی دیگری و توانایی در میان گذاشتن خود با دیگری است (هلرو وود1998).
صمیمیت یعنی رابطه باز ،خودمانی ،صادقانه ،از نظر برن عاری از هر نوع بازی ،و رهاساختن کودک وتباه نشده است که در میان مکان و این زمان زندگی می کند . از انجا که صمیمیت از کارکرد های کودک طبیعی است ،تنها موقعی به نتیجه ی مطلوب می رسد که هرگز بازی در آن رخنه نکند (برن3 1387،ترجمه فصیح).
صمیمیت به معنای قدرت ورود به دنیای درونی انسانی دیگر است به صورتی که حس کند او را درک می کنید و رشته ای قوی شما را به هم مرتبط می کند . یعنی اینکه بتوانید از نقشه ای که خود از جهان دارید ،به نقشه ای که او از جهان دارد ،حرکت کنید ،و این کلید یک ارتباط موفق است(اسماعیل بیگی و غلامرضایی،1388).صمیمیت یعنب اینکه من می توانم خودم باشم و راحت حرفم را بگویم و از اینکه سخنم را خودم تصحیح کنم خوشحالم چون با تو راحتم ،نه اینکه مراقبم و مواظبم که چه بگویم و چه نگویم وحالت دفاعی داشته باشم .صمیمیت باعث می شود که احساسات ،افکاروتجارب فرد در یک رابطه باز ،درست و مطمئن بیان می شود.صمیمیت مستلزم سبک دلبستگی ایمن ،استقلال ،تمایز یافتگی و هویت مثبت و شکل یافته در هر دو زوج است . برای ایجاد و حفظ روابط صمیمانه کسب مهارت های اساسی مانند خود افشایی ،درک و پذیرش همدلانه ،گوش دادن فعال و مهارت های مدیریت تعارض ضروری است .
در ازدواج های موفق ،تبادل و ارضای متقابل نیاز های صمیمانه زوجین در حد قابل قبول و انتظار ،موجب تحکیم روابط محبت آمیز بین آنها می شود ،می توان گفت که اصل اساسی در ازدواج های موفق ،ایجاد صمیمیت بین زوجین است ،در آن روی سکه ،یعنی در ازدواج های ناموفق و از هم گسسته ،نبودن صمیمیت بین زوجین ،یک رابطه زناشویی را به پایان خود نزدیک می کند ،در تحقیق معتبر انجام شده ،80٪مردان و زنان که طلاق گرفته بودند ،علت جدایی و شکست در ازدواج خود را فقدان احساس صمیمیت و عدم احساس عشق و ارزش گزاری به یکدیگر ذکر کردند (با گاروزی،1387،ترجمه رضا زاده و پورنقاش تهرانی ).
نبودن صمیمیت در خانواده ،به مانندبنایی است که میان اجزای تشکیل دهنده ی آن آجر ها وجود ندارد و به حکم ضرورت ،آنها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . عامل مهم برای اقدام به ازدواج و تداوم موفقیت آمیز آن در طی زندگی مشترک ،محبت است که نباید زوجین اجازه دهند بروز مسائل و مشکلات در زندگی ،این

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   والدین خودکامه و مستبد و شیوه های فرزند پروری

1-Bowen 2-Rubin 3-Bern