صنایع کارخانه ای ایران و دانشگاه علامه طباطبائی

دانلود پایان نامه
سالنامه های آماری استانها و سالنامه آماری کل کشور سال 1385.
سبحانی، حسن. 1372. اقتصاد کار و نیروی انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
ستاری فر، محمد. بهار 1382. درآمدی برسرمایه و توسعه. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385.
سعادت، رحمان. 1384. تجزیه و تحلیل وضعیت و روند سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در اقتصاد ایران. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
شهدادی، هرمز. 1367. کاربرد شاخص های اجتماعی–اقتصادی در برنامه ریزی توسعه. سازمان برنامه و بودجه.
صادق، مسعود و عمادزاده، مصطفی. برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های 80-45. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 17.
صالحی، محمدجواد. اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 23و24.
عباسی نژاد، حسین. 1386. اقتصاد سنجی پیشرفته. انتشارات برادران. تهران.
علمی ، میلاد. شهریور 1381. اثر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری دولت در سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدلهای رشد درون زا. رساله دکتری به راهنمایی دکتر اکبر کمیجانی.
عمادزاده، مصطفی. 1371. مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان انتشارات جهاد دانشگاهی.
عمادزاده،مصطفی. اردیبهشت و خرداد 1379. نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی. مجله برنامه و بودجه. شماره 49 و50.
فرهنگ واژگان نظام فنی – اجرایی کشور. 1383. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. نشریه شماره 297.
قانون بودجه سال 1385.
قره باغیان، مرتضی. 1371. اقتصاد رشد و توسعه . جلد دوم. نشر نی.
کاظم ، رخساره. خرداد ماه 1377. شاخص های آموزش و پرورش: شاخص میانگین سال های تحصیل افراد 15 و 25 سال به بالا ( سال های 1365 و 1375). سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، دفتر امور آموزش و پرورش.
گجراتی، دامور. 1371. مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه دکتر حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران.
متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا. 1381. اقتصاد آموزش و پرورش. تهران. انتشارات سمت.
متوسلی، محمود. 1375. سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی. تهران. انتشارات سمت.
نادری، ابوالقاسم. پاییز 1383. اقتصاد آموزش. انتشارات یسطرون.
نبیل، مجید. 1375. تحلیل سرمایه انسانی در اقتصاد ایران 1373-1358. پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکر حسن سبحانی.
نجمی، نگین. دی ماه 85. بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران. به راهنمایی دکتر حسین عباسی نژاد.