صنعت بانکداری و مدرک تحصیلی

دانلود پایان نامه

حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .
محدود کردن حجم داده‌‌ها طوری که اولاً به نتایج حاصل از اجرای مدل لطمه‌ای وارد نشود و ثانیاً یکپارچگی داده‌‌ها از بین نرود در این مرحله مد نظر میباشد و پس از بررسی محدودۀ مناسب برای بررسی روی داده‌‌ها انتخاب خواهد شد. ضمن اینکه مقادیری از داده‌‌ها به دلیل بی‌اهمیت بودن در روند عملیات ضد پولشویی باید شناسایی و حذف گردد که این مقادیر میتواند شامل اطلاعات سیستمی و برخی از صفات باشد.
آمایش داده‌‌ها
در این مرحله آمایش اطلاعات شامل مراحل پاکسازی داده‌‌ها، انتخاب داده‌‌ها و تبدیل داده‌‌ها صورت گرفت. داده‌‌های ارائه شده توسط بانک شامل لیست تراکنش‌های هر حساب در طول یک سال بود . در این داده‌‌ها اطلاعات اضافی وجود داشت که در پروژه نیازی به آن نبود و یا پاکسازی وتبدیل فرمت در اطلاعات انجام شد مانند حذف اطلاعات سیستمی و … و بدین ترتیب اطلاعات آماده گشتند.
انتخاب داده‌‌ها
از بین اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک این اطلاعات انتخاب شدند: نوع تراکنش، مبلغ، شماره سپرده و از بین اطلاعات مشتریان نیز این اطلاعات در صورت دسترسی می توانست جالب توجه باشد: جنسیت، سن، تاهل، آدرس، نوع سپرده، مدرک تحصیلی، محل تولد
تبدیل داده‌‌ها
در این مرحله اطلاعات به ورودی مورد نیاز سیستم تبدیل گشتند جهت ورودی فاز یک این اطلاعات استخراج گشتند:
مجموع مبلغ واریز نقدی
تعداد واریز نقدی
مجموع واریز غیر نقدی
تعداد واریز غیر نقدی
مجموع برداشت نقدی
تعداد برداشت نقدی
مجموع برداشت غیر نقدی
تعداد برداشت غیر نقدی
شماره مشتری
جامعه نظری و روش نمونه‌گیری
در این تحقیق ضمن طراحی فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها و نیز اطمینان از اعتبار نتایج تحقیق، از خبرگان نظرخواهی شده است. جامعه نظری تحقیق حاضر را صاحب‌نظران صنعت بانکداری که در حوزه پولشویی دارای سوابق اجرایی و تخصصی بوده، تشکیل می دهد. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی با توجه به سه معیار آشنایی با حوزه پولشویی، برخورداری از سوابق فنی و اجرایی در این حوزه و دسترسی به خبره صورت گرفت.
مفروضات تحقیق
در یک پروژه پولشویی یکی از مهمترین موارد رسیدن به سوال کسب وکاری است که باید با داده‌کاوی بدان پاسخ داد با توجه به مطالعات و مشاوراتی که با کارشناسان بانکی انجام گرفت سناریو‌‌ها و پرسش‌های مختلفی مطرح شد که و هر یک از آن‌ها از جهات مختلفی مانند :
قابلیت اجرا، دسترسی به داده‌‌ها، مفید بودن روش، قابل فهم و اجرایی بودن در سیستم بانکی و … مورد بررسی قرار گرفتند. تا به یک سناریو و سوال مناسب که کلیه شرایط بالا را داشته باشند دست یافتیم.
یکی از محدودیت‌های این تحقیق عدم ارائۀ آمار و گزارشات دقیق در زمینۀ پولشویی می‌باشد. بانک‌ها و بانک مرکزی به دلیل برخی مسائل از بیان چنین گزارشاتی خود داری می‌نمایند و با توجه به نیاز این پروژه برای شناسایی سناریو‌های قبلی که به عنوان ورودی برای الگوریتم‌های نظارت‌شده لازم میباشد، ناچار به استفاده از تجربیات و سوابق مدیران با تجربه در زمینۀ بازرسی بانک‌ها شده و نتایج این همکاری به گونه‌ای بود که تا حد زیادی این محدودیت مرتفع گردید.