صنعت لوازم خانگی ایران و توسعه صادرات غیرنفتی

دانلود پایان نامه

پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت پذیر
دست یافته به جایگاه اول تولید در منطقه
متوازن در مبادلات خارجی
این چشم انداز متناسب با چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و مقاصد (اهداف کمی قابل سنجش و ارزیابی) زنجیره، در راستای آن طراحی می شوند.
مقاصد؛ بهترین نتایج قابل دستیابی در راستای چشم انداز
متغیرهای اصلی که باید حالت مطلوب آن ها به عنوان اهداف اصلی زنجیره تعیین شوند عبارتند از: تولید، قیمت، کیفیت، تجارت خارجی (صادرات، واردات و اشتغال. علاوه بر این متغیرها، به متغیرهای جانبی مانند کیفیت زندگی کاری، توزیع درآمد، بهره وری، پایداری و … که در راستای خط‌ مشی های ورودی مطرح می شوند نیز باید پرداخته شوند. اهداف جانبی زنجیره ها عمومی بوده در برنامه های افقی بررسی می شوند. اهداف تولید در این زنجیره علاوه بر ارزش افزوده، بر اساس تعداد تولید شده نیز مشخص شده است. بنابراین لازم است برای برآورد و تخصیص منابع کافی و پایش اهداف، مقادیر تولید پیش بینی شوند. البته با به روز رسانی این برنامه، همه اهداف و راهبردها از جمله اهداف تولید خواهند شد.
. ترکیب تولید محصولات آثار زیادی در کاهش هزینه ها (هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری) و تأمین محصولات متناسب با نیاز جامعه مورد دارد
تعیین اولویت‌های تولید و به عبارت دیگر؛ اولویت‌های صادرات و ضرورت‌های واردات، یکی از مهم ترین تصمیم ها برای پیشرفت سریع اقتصاد شرکت (در راستای چشم انداز) است. با شناسایی اولویت‌های تولید، امکان تخصیص بهتر منابع (انسانی، مالی، طبیعی، فیزیکی) فراهم شده و با منابع موجود، اهداف بلندتری قابل حصول خواهد بود. رویکردها و ملاحظات متعددی برای تعیین اولویت‌های تولید مطرح ند که باید به دقت بررسی شوند. تعیین اولویت‌ها «تیغی دو لبه» است، اگر اشتباه باشد، نتایج مشهود و نامشهود بسیار زیان باری دارد و اگر صحیح باشد، جهشی در اقتصاد کشور پدید خواهد آورد.
صادرات علاوه بر این که درآمد ارزی برای کشور وشرکت در پی دارد، می تواند نقش اقتصادی و قدرت نرم کشور را در راستای دستیابی به جایگاه مطلوب بین المللی، افزایش دهد.. بر اساس اولویت های تولید در سال 1404، بیشتر محصولات این زنجیره در گروه اول صادرات قرار دارند.
ارزش های خروجی؛ الزامات دستیابی به مقاصد
تأمین منابع، اجرای خط‌ مشی ها و راهبردهایی که خارج محدوه این برنامه بوده و برای دستیابی به اهداف این زنجیره باید در سایر برنامه ها مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: تأمین منابع مالی (سرمایه ثابت و در گردش)
منابع مالی
در ادامه منابع مالی مورد نیاز برای ارائه سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود، تکمیل طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری جدید، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود، تنظیم بازار شامل منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی، اصلاح نظام توزیع (شامل حمل و نقل و اصناف و حمایت از ایجاد فروشگاه های بزرگ و تجارت الکترونیکی)، جوایز صادراتی، ایجاد زیرساخت ها و مجتمع‌های تخصصی، حمایت از پروژههای پژوهشی برای ارتقای فناوری در زنجیره صنایع صوت و تصویر و لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی شرکت آنتیک و نهایتا منابع مالی مورد نیاز برای پشتیبانی نرم و نهادسازی جهت ارتقای عملکرد این صنایع می باشد.
2-23. پیشینه پژوهش
* رحمانی و همکاران1391″ شناسایی و الویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط در صنایع غذایی آذربایجان غربی” در این پژوهش به بررسی مشکلات صادراتی متمایز کننده شرکت های تولیدی صنایع غذایی کوچک و متوسط در استان آذربایجان غربی صورت گرفت که با روش همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدند عامل قوانین ومقررات ، سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی به ترتیب بیشترین اهمیت را از آن خود نمده و بیشترین ضریب رگرسیونی رابر سازه موانع توسعه صادارت داشته اند.
* مهرمنش و همکاران.(1391). ” تدوین استراتژی و الویت بندی استراتژی های شرکت بهنوش ایران” با مقایسه رویکرد فازی و QSPM ” نقاط قوت و ضعف داخلی ، فرصت و تهدید محیطی و استراتژی هایی در قالب ماتریس SWOT شناسایی شدند. در ادامه با تعریف فاکتورهای کلیدی موفقیت ، استراتژی ای تعریف شده با در روش تاپسیس فازی و QSPM رتبه بندی شدند. با روش تاپسیس فازی، استراتژی انتخاب و پس از آن استراتژی های استفاده از برند ینگ و راه اندازی خطوط جدید د رکارخانه شیوان واراک برای افزایش تولید که در زمره استراتژی تهاجمی جا دارند ، در رتبه های دوم وسوم جا گرفتند.
* همتی،محمد(1390)،در پژوهشی با عنوان” بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان” برای این منظور ابتدا، پس از جمع آوری داده ها ی مورد نیاز(تکمیل پرسشنامه ها)، و بحث و تبادل نظر با ریاست واحد و معاونت های مربوطه عناصر ماتریس SWOT( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات) تعیین گردید. گام دوم، جهت تعیین ماتریس SPACE(ارزیابی موقعیت واقدام استراتژیک)، گام سوم، با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی داده ها(AHP) عوامل اصلی و فرعی وزن دهی گردیدند ودر گام چهارم ، با انجام محاسبات مربوطه استراتژی تهاجمی به عنوان استراتژی اصلی دانشگاه حاصل گردید اقدام مهم دیگر تعیین استراتژی های ترکیبی دانشگاه(SO، WO، ST، WT) با مشورت و نظر واحدهای مختلف دانشگاه بود. اولویت گذاری استراتژی های پیشنهادی با استفاده از تکنیک TOPSIS(رتبه بندی ترجیحات با استفاده از مشابهت راه حل های ایده آل) اقدام بعدی این تحقیق بوده است.
* علی بابایی،محمد وغریب نواز،نادر(1390)” طراحی وتبیین اهداف بازاریابی در سطح کسب وکاردرشرکتهای موادغذایی” دراین پژوهش با کمک تکنیک تاپسیس محیط بیرونی شامل جذابیت بازارومحیط درونی که شامل موقعیت رقابتی می شوند، مورد بررسی قرارگرفته است.جذابیت بازارها از بازارهای پرجاذبه تا کم جاذبه در تغییر است که در این تحقییق بازارهایی که جذابیت بالایی دارند مورد بررسی قرارگرفتند وموقعیت رقابتی از قوی تا ضعیف مورد بررسی قرارداده شد.
* آل اسحاق،یحیی” (1390)،”اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی” در این پژوهش بیان شد اتکا به درآمدهای نفتی و مغفول ماندن توسعه صادرات غیرنفتی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را همواره تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصاد کشورمان، نه تنها دردی از دردهای جامعه را درمان نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
* نجم روشن و همکارانش(1390) در پژوهشی به” شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی” پرداختند . هدف انجام این پژوهش ، معرفی حسن شهرت و مزایایی رقابتی آن در عرصه کسب و کار و رتبه بندی عوامل موثر بر حسن شهرت در صنعت لوازم خانگی ایران است.این رتبه بندی با استفاده از پرسشنامه مدل توسعه شهرت فامبران 1 وبه کارگیری داده های بدست آمده در تکنیک تاپسیس فازی ، از دو دیدگاه مدیران و مشتریان این صنعت انجام می شود. در نتایج بدست آمده ، تفاوت ها و مشترکات عوامل مثر بر شهرت از دو دیدگاه مدیران و مشتریان مشخص شد و برای این عوامل 3 دسته به ترتیب الویت مشخص شد تا مدیران بتوانند بر اساس آنها به ارتقای شهرت شرکت خود بپردازند.
* علی احمدی(1376)، با استفاده از “تکنیک تاپسیس اقدام به اولویت بندی مراکز تحقیقاتی کشور “نمود ونتیجه گرفت که این تکنیک نسبت به تکنیک های مشابه دارای توانایی بالا تری است.
* در پژوهشی که توسط دریساوی(2010) در زمینه بررسی” موانع صادرات غیر نفتی، با نظر سنجی از صادرکنندگان” صورت گرفت، شش عامل مسایل حمل ونقل،بورکراسی دولتی،مشکلات گمرکی ومبادی صادرات، و تغییر مکرر در مقررات صادرات و واردات را به عنوان مهم ترین موانع صادرات غیر نفتی شناخته شدند.
* ناصر جبنان ،آزادین خلیفه واتهایریوسف(2003)،درتحقیقی جهت” بررسی رابطه بین بکارگیری مدیریت کیفیت ،استراتژی شرکت ها وعدم اطمینان محیطی” به این نتیجه رسیدند که تضمین کیفیتبرای شرکت هایی که دارای استراتژی تدافعی هستند و عدم اطمینان محیطی پائینی باشد ،مناسب است . همچنین مدیریت کیفیت جامع برای شرکت هایی که دارای استراتژی تحلیلگری بوده ومحیط آنها دارای عدم اطمینان متوسط است مناسب است ودرنهایت آنها پیشنهاد کردند که یادگیری کیفیت جامع برای شرکت هایی که دارای استراتژی آینده نگری بوده ومحیط آنها دارای عدم اطمینان بالایی است مناسب است.