ضرایب معناداری و تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه

با توجه به برآورد الگو و تعیین ضرایب معنادار به لحاظ آماری رابطه ای میان تورم ونرخ حاشیه سود بانکی مشاهده گردید و فرضیه فوق قبول می‌شود.
4-3-2- نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم:
فرضیه دوم : هر چه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وامهای نظام بانکی (NFC) افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم با توجه به برآورد الگو و نتایج جدول حاکی‌است، با افزایش 1درصد در نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل تسهیلات اعطایی، نرخ حاشیه سود بانکی به میزان 86/1درصد افزایش می‌یابد. که در فاصله اطمینان 95درصد از لحاظ آماری معنی‌دار است. که مطابق انتظار تئوریک با نرخ حاشیه سود رابطه مثبت دارد.
تفسیر نتیجه:
معمولا هزینه‌های عملیاتی بالا، بعنوان ناکارآمدی نظام بانکی تفسیر می‌شود؛ چرا که استفاده از تکنولوژی‌های نه چندان پیشرفته، نظام وسیع بروکراسی برای امور ساده بانکی، نیروی انسانی غیر متخصص، مدیریت ناکارآمد و عواملی از این قبیل جلوه‌هائی از ناکارآمدی نظام بانکی هستند که خود را در هزینه‌های بالای عملیاتی نشان می‌دهند. اگر بتوان رقابت و رقابت‌پذیری را گامی در جهت کارآمدتر کردن نظام بانکی تلقی کرد، به راحتی می توان هزینه‌های بالای عملیاتی نظام بانکی کشور را به دولتی بودن و فقدان رقابت بین بانک‌ها نسبت داد.
4-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ سوم
فرضیه سوم: هر چه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها MS)) افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
با توجه به عدم مشاهده ضرایب معناداری در مدل مذکور، فرضیه فوق مبنی بر تاثیر پذیری سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها با نرخ حاشیه سود بانکی ، به لحاظ آماری رد و از مدل حذف می‌گردد.
تفسیرنتیجه :
معمولاً بازار سپرده‌ها یکی از عواملی می‌باشد که جذب این سپرده‌ها و عدم بکارگیری نامناسب آن در طرح‌های اقتصادی خود باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند از آنها درآمدهای کافی بدست آورند اگر بانک ها بتوانند آنها را در طرح‌های توسعه‌ای اقتصادی بکار گیرند خود باعث کارآمدشدن و کاهش نرخ حاشیه سود بانکی می‌شود.
4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم:
فرضیه چهارم: هر چه نظام بانکی متمرکز باشد، نرخ حاشیه سود بانک افزایش می‌یابد.
نتایج حاصل از فرضیه چهارم حاکی است به ازای 1درصد افزایش در شاخص تمرکز بانکداری، 54درصد نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد که در فاصله اطمینان 95درصد از لحاظ آماری معنادار است و مطابق انتظار تئوریک با نرخ حاشیه سود رابطه مثبت دارد.
تفسیر نتیجه:
هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد در یک محدوده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فعالیت کند خود باعث شده که دیگر بخش‌های اقتصادی که نیاز به منابع مالی برای رشد دارد بطور مساوی رشدنداشته ونتوانند به فعالیت خود ادامه دهند بطور کلی یا از حرکت باز ایستند و یا روند حرکت بصورت کند باشد که هر دوی آن باعث کاهش در نرخ حاشیه سودبانکی می‌شود پس نظام بانکی گسترده خود می‌تواند عاملی برای سایر بخش‌ها بوده و باعث افزایش در نرخ حاشیه سود بانکی شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جریان نقدی عملیاتی و بورس اوراق بهادار

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم:
فرضیه پنجم: هر چه نرخ ذخیره قانونی (LRR) افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
با توجه به عدم مشاهده ضرایب معنادار در مدل مذکور، فرضیه فوق مبنی بر تاثیرپذیری نرخ ذخیره قانونی با نرخ حاشیه سود بانکی به لحاظ آماری رد و از مدل حذف می‌گردد.
تفسیر نتیجه: