ضرایب همبستگی و عملکرد گندم

دانلود پایان نامه
فیشر و همکاران (1978) نیز گزارش کردند که عملکرد دانه دارای بیشترین حساسیت به تنش خشکی میباشد(63).

شکل 5- مقایسه میانگین عملکرد دانه در بوته بین سطوح مختلف آبیاری
امام و همکاران (1386) همبستگی بین تعداد سنبله در بوته را در شرایط تنش (*751/0) بیشتر از نرمال (272/0) گزارش کردند. احمدی لاهیجانی و امام (1392) همبستگی تعداد دانه در سنبله را در شرایط نرمال، **807/0 و در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی، **895/0 گزارش کردند.
کوچکی و همکاران (1385) در مطالعای که بالای 20 ژنوتیپ امید بخش گندم نان در اراک انجام دادند ضرایب همبستگی بین تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله را در شرایط تنش **76/0 و در شرایط آبیاری نرمال **59/0 گزارش کردند.
در آبیاری نرمال از بین صفات آناتومیک، تعداد کرک پایین ریشک همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد دانه در بوته نشان داد (*661/0). طول سلول اپیدرمی پایین ریشک همبستگی منفی و معنیداری با عملکرد دانه نشان داد (*65/0-). همچنین تعداد کرک بالای گلوم دارای همبستگی منفی و معنیداری با عملکرد دانه در بوته بود (*64/0-) (جدول 6).
در شرایط تنش خشکی طول سلول بالیفورمی بالای ریشک همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد دانه در بوته نشان داد (*641/0) (جدول 7). تنش خشکی سبب کاهش تورژسانس در سلولهای بالیفورمی و انقباض این سلولها و لولهای شدن برگ میگردد (43). لولهای شدن برگ سبب کاهش اتلاف آب از گیاه میشود و سطح برگ موثر و تعرق را کاهش میدهد (68). ممکن است سلول بالیفورمی در ریشک نیز چنین نقشی داشته باشد.
جدول 6- ضرایب همبستگی بین صفات مختلف آناتومیکی، عملکرد و اجزای ارقام عملکرد گندم در شرایط آبیاری نرمال
شرایط نرمال وزن سنبله در بوته تعداد سنبله در بوته تعداد دانه در بوته عملکرد دانه در بوته تعداد روزنه تعداد ردیف روزنه
بالای ریشک پایین ریشک بالای گلوم پایین گلوم بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای گلوم پایین گلوم بالای لما پایین لما
وزن سنبله در بوته 1
تعداد سنبله در بوته 0/443 1
تعداد دانه در بوته 0/703* 0/155 1
عملکرد دانه در بوته 0/885** 0/581 0/606 1
تعداد روزنه بالای ریشک 0/367 0/242 0/329 0/24 1
پایین ریشک -0/012 0/338 -0/268 -0/06 0/769** 1
بالای گلوم 0/012 0/444 -0/142 -0/071 0/439 0/544 1
پایین گلوم 0/113 /653* 0/211 0/1 -0/049 -0/006 0/5 1
بالای لما -0/086 0/204 0/416 -0/033 0/242 0 0/378 0/4 1
پایین لما -0/086 0/598 -0/116 -0/038 -0/007 0/308 0/527 0/606 0/476 1
تعداد ردیف روزنه بالای ریشک 0/511 0/27 0/388 0/402 0/910** 0/696* 0/29 -0/009 0/065 -0/052 1
پایین ریشک 0/179 0/777** -0/091 0/341 0/431 0/679* 0/415 0/388 0/169 0/592 0/533 1
بالای گلوم 0/149 0/271 0/105 0/018 0/668* 0/504 0/654* 0/338 0/128 -0/125 0/552 0/218 1
پایین گلوم 0/316 0/765** 0/022 0/333 0/043 0/291 0/399 0/710* 0/075 0/724* 0/244 0/764* 0/048 1
بالای لما -0/075 0/227 0/408 -0/045 0/234 -0/005 0/402 0/401 0/976** 0/491 -0/005 0/094 0/145 0/019 1
پایین لما -0/174 0/437 0/079 0/131 -0/032 0/071 -0/033 0/201 0/488 0/527 -0/172 0/344 -0/28 0/122 0/544 1
** و * بهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد