ضرایب همبستگی و همبستگی

دانلود پایان نامه

از نظر مساحت سلول بالیفورمی پایین لما، رقم روشن در تنش خشکی ( 21464 میکرومترمربع) بیشترین مساحت را دارا بود و افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام در تیمارهای آبیاری نشان داد، و کمترین مساحت نیز از همین رقم در شرایط آبیاری نرمال با مقدار 2771 میکرومترمربع حاصل گردید. اعمال تنش خشکی سبب افزایش در ارقام بک کراس و 78 Sو کاهش در ارقام چمران، امید و پیشتاز گردید (جدول 4).
بیشترین مساحت سلول بالیفورمی بالای گلوم از تیمار تنش خشکی و رقم ارگ (10460 میکرومترمربع ) حاصل شد که تفاوت آماری معنیداری با رقم پیشتاز در این شرایط (8525 ) نشان نداد. رقم شیراز در همین شرایط نیز با میانگین 3401 میکرومترمربع کمترین مساحت را دارا بود. واکنش ارقام از نظر این صفت نسبت به اعمال تنش خشکی متفاوت بود، به طوریکه اعمال تنش خشکی سبب افزایش معنیدار مساحت در ارقام ارگ، امید و پیشتاز و کاهش قابل ملاحظه این صفت در رقم روشن گردید، در حالیکه سایر ارقام پاسخ معنیداری نسبت به این شرایط نشان ندادند (جدول 4).
ارقام بک کراس و یاواروس در شرایط تنش خشکی (به ترتیب با 12629 میکرومترمربع و 12602 میکرومترمربع) بیشترین مساحت سلول بالیفورمی پایین گلوم را بهخود اختصاص و از این نظر افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام در اعمال تنش خشکی نشان دادند، شیراز در همین شرایط (3401 میکرومترمربع) کمترین مساحت را دارا بود. شرایط تنش خشکی در ارقام بک کراس، چمران و یاواروس و شرایط نرمال در ارقام 78 Sو شیراز سبب افزایش در مساحت سلول بالیفورمی پایین گلوم گردید (جدول 4).
نتایج حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی بین پارامترهای مختلف آناتومیکی گندم در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی نشان داد که تنها بین تعداد روزنه و تعداد ردیف روزنه در اکثر موارد همبستگی مثبت و معنیداری یافت شد. همچنین بین طول و مساحت سلولهای بالیفورمی و اپیدرمی در ریشک، لما و گلوم همبستگی مثبت و معنیداری در اکثر موارد مشاهده گردید. در سایر موارد همبستگی قابل بحثی وجود نداشت (جداول6 و 7).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رعایت عدالت و انصاف و اختلالات رفتاری

جدول 4-مقادیر میانگین صغات مختلف آناتومیکی ریشک گندم در سطوح تنش خشکی و رقم
تعداد ردیف روزنه تعداد روزنه رقم اعمال تنش خشکی
بالای لما پایین گلوم بالای گلوم پایین ریشک بالای ریشک بالای لما پایین گلوم بالای گلوم بالای ریشک
2/67bcd 3/00ef 1/67de 2/33d 2/33bc 8/33c-f 7/33efg 5/00g 9/33c-f الوند نرمال
2/67bcd 4/00cde 3/00a-d 3/33cd 2/67b 6/33efg 10/67b-f 11/33a 13/67bc ارگ
1/33def 4/00cde 4/33a 5/00ab 4/33a 4/33gh 10/00c-g 8/67b-e 19/67a بک کراس
3/00bcd 4/00cde 2/00cde 4/00bc 2/00bc 7/00def 11/67b-f 5/67g 10/00b-e چمران
2/00cde 4/67a-e 2/00cde 5/00ab 2/33bc 6/33efg 11/33b-f 8/33c-f 8/67c-f امید
4/00ab 6/00ab 3/00a-d 5/67a 2/67b 12/33a 17/67ab 11/00ab 11/33bcd پیشتاز
0/00f 3/33ef 2/33bcd 2/67cd 1/33c 0/00i 9/33c-g 6/00fg 4/67f روشن
3/00bcd 4/00cde 2/33bcd 3/33cd 2/67b 9/00b-e 13/33a-e 6/00fg 10/67bcd S78
3/67ab 3/67def 4/00a 2/67cd 2/00bc 9/67bcd 16/33abc 10/00abc 9/67b-f شیراز
0/00f 5/67abc 2/33bcd 4/00bc 2/67b 0/00i 14/67a-d 6/67efg 8/00def یاواروس
2/67bcd 3/33ef 3/00a-d 3/33cd 2/33bc 7/33def 8/33d-g 6/00fg 9/33c-f الوند تنش خشکی
4/67a 6/33a 2/00cde 3/00cd 3/00b 10/67abc 17/33ab 5/00g 14/67b ارگ
2/00cde 3/67def 2/00cde 3/33cd 3/00b 7/33def 14/00a-e 6/33efg 11/33bcd بک کراس
2/00cde 4/33b-e 3/00a-d 2/67cd 2/00bc 5/67fg 13/67a-e 6/33efg 5/00ef چمران
4/00ab 4/00cde 3/00a-d 3/00cd 3/00b 11/33ab 16/00abc 7/00d-g 9/00c-f امید
3/33abc 5/33a-d 3/33abc 4/00bc 2/00bc 8/33c-f 16/00abc 9/33a-d 10/67bcd پیشتاز
0/00f 1/33g 0/00f 2/67cd 2/33bc 0/00i 6/00fg 0/00h 11/00bcd روشن
0/67ef 1/33g 0/67ef 2/67cd 3/00b 2/67h 3/67g 1/67h 10/67bcd S78
2/67bcd 4/33b-e 3/67ab 3/67bcd 2/33bc 8/00def 19/00a 9/33a-d 6/67def شیراز