ضرایب همبستگی و همبستگی

دانلود پایان نامه

شکل 10- مقایسه میانگین وزن سنبله در بوته در بین ارقام مختلف جو
4-4-4- عملکرد دانه در بوته
اثر تیمارهای آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه در بوته معنیدار بود. همچنین در بین ارقام نیز از این نظر تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت اما اثر متقابل ارقام مورد مطالعه و تیمارهای آبیاری بر این صفت معنیدار نبود که نشان دهندهی واکنش یکسان ارقام به اعمال تنش خشکی در این مطالعه بود (جدول 11).
میزان عملکرد دانه در بوته در تیمار آبیاری نرمال 7/9 گرم و در تنش خشکی 8/6 گرم در بوته بود (شکل 11). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار تنش خشکی سبب کاهش 30 درصدی در عملکرد دانه گردید که نتیجه اثر کاهشی این تیمار بر تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن سنبله در بوته میباشد (شکلهای 6 و 7 و 9). ضرایب همبستگی عملکرد دانه در بوته با وزن سنبله در بوته (نرمال **696/0، تنش خشکی **98/0)، تعداد دانه در بوته (نرمال **812/0، تنش خشکی **819/0) و تعداد سنبله در بوته (نرمال *701/0، تنش خشکی 45/0) نشان دهندهی تاثیر پذیری آن از صفات مذکور میباشد (جداول 12 و 13)، که از این بین بیشترین تاثیر را از وزن سنبله و سپس تعداد دانه در بوته میپذیرد.
کاهش معنیدار عملکرد دانه در تنش خشکی در مطالعات باقری و حیدری شریف آباد (1386)، شفیعی و همکاران (1389)، ممنوعی و سید شریفی (1389)، حسن پور و همکاران (1387) و واعظی و احمدی خواه (1389) گزارش شده است.
در بین ارقام 10D بیشترین عملکرد دانه در بوته را داشت (6/11 گرم در بوته) که از این نظر افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام داشت و رقم نیمروز با 5 گرم در بوته کاهش معنیداری نسبت به سایر ارقام (بهجز یو) نشان داد (شکل 12). ضرایب همبستگی بین صفات نشان میدهد که رقم 10D بهدلیل داشتن تعداد دانه و وزن سنبله بیشتر عملکرد دانه بیشتری داشت و رقم نیمروز به دلیل اینکه در این صفات کمتر بود بهطور معنیداری عملکرد دانه کمتری نشان داد. تفاوت در بین ژنوتیپها و ارقام جو در مطالعه باقری و حیدری شریف آباد (1386)، ممنوعی و سید شریفی (1389)، حسن پور و همکاران (1387) و واعظی و احمدی خواه (1389) گزارش شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بانکهای سرمایهگذاری و عدم تقارن اطلاعاتی

شکل 11- مقایسه میانگین عملکرد دانه در بوته در سطوح مختلف آبیاری

شکل 12- مقایسه میانگین عملکرد دانه در بوته در بین ارقام مختلف جو
ضرایب همبستگی بین صفات آناتومیک و عملکرد جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در جداول 12 و 13 ارائه شده است. در شرایط نرمال بین طول و مساحت سلول اپیدرمی پایین لما همبستگی منفی با عملکرد دانه در بوته وجود داشت (به ترتیب با ضرایب *736/0- و *669/0-). در شرایط نرمال همبستگی مساحت سلول بالیفورمی با عملکرد دانه، منفی و معنیدار بود (*673/0-) (جدول 12).
در شرایط تنش خشکی فقط تعداد ردیف روزنه با ضریب *715/0 همبستگی معنیدار با عملکرد دانه در بوته جو نشان داد و سایر صفات همبستگی قابل ملاحهای با عملکرد دانه در بوته در جو نشان ندادند (جدول 13)
جدول 12- ضرایب همبستگی بین صفات مختلف آناتومیکی، عملکرد و اجزای ارقام عملکرد جو در شرایط آبیاری نرمال
شرایط نرمال وزن سنبله در بوته تعداد سنبله در بوته تعداد دانه در بوته عملکرد دانه در بوته تعداد روزنه تعداد ردیف روزنه تعداد کرک
بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما
وزن سنبله در بوته 1
تعداد سنبله در بوته 0/624 1
تعداد دانه در بوته 0/842** 0/612 1
عملکرد دانه در بوته 0/969** 0/701* 0/812** 1
تعداد روزنه بالای ریشک -0/268 -0/532 -0/527 -0/243 1
پایین ریشک -0/158 -0/229 -0/248 -0/065 0/477 1
بالای لما 0/304 -0/095 0/104 0/325 0/188 0/204 1
پایین لما -0/033 0/121 -0/046 0/118 0/555 0/622 0/24 1
تعداد ردیف روزنه بالای ریشک -0/212 -0/554 -0/602 -0/219 0/895** 0/235 0/318 0/256 1
پایین ریشک -0/423 -0/541 -0/469 -0/372 0/799** 0/55 0/345 0/720* 0/642 1
بالای لما 0/342 -0/031 0/129 0/341 0/122 0/137 0/985** 0/188 0/283 0/298 1
پایین لما -0/082 0/206 0/044 -0/036 0/272 -0/189 -0/039 0/599 0/114 0/475 -0/01 1