طبقهبندی بر مبنای هدف و طبقهبندی بر مبنای روش

دانلود پایان نامه
روشهای تحقیق، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، دامنهی موضوع تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهایی تحقیق مورد نظر کمک کند (حسن زاده،1386،137).
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی- عملی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی میباشد. با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و بررسی متون و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه جهت بررسی استفاده میشود، میتوان گفت که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش تحقیق، میدانی است.
این تحقیق از آنجایی که به بررسی تأثیر کیفیت خدمات و عدالت خدمات می‌پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد.
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای یک وضعیت صورت میگیرد. اطلاعات حاصله از مطالعات توصیفی پیش از هرگونه اقدامی در زمینه تغییر رویههای کاری در سازمانها جنبه حیاتی دارد.
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی نیز میباشد، مشخصهی عمومی پیمایشیها مجموعهی منظمی از دادههاست که آن را ماتریس متغیر برحسب دادههای موردی مینامند. محقق در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب متغیر مورد بررسی گردآوری و با در کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ای ساختمند یا مستطیلی از دادهها میرسد.
پژوهشگر در مطالعهی میدانی ابتدا موقعیت اجتماع یا موسسهای را درنظر میگیرد و سپس روابط بین نگرشها، ارزشها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود را مطالعه میکند و به طور معمول هیچ متغیر مستقلی را دستکاری نمیکند (خاکی،1384،212). از اینرو، این پژوهش میدانی است.
3.2.1. طبقهبندی بر مبنای هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف به شرح ذیل می باشد :
تحقیقات بنیادی: در این نوع تحقیقات، مسأله از حوزهی اجرایی واقعی ناشی نشده است. این نوع تحقیقات به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد و در صدد توسعهی مجموعه دانستنیهای موجود دربارهی اصول و قوانین علمی است.
تحقیقات کاربردی: تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نه نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار میدهند.
تحقیقات ارزیابی: این نوع تحقیقات فرایندی جهت جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیمگیری هستند.
تحقیق و توسعه: هدف اصلی تلاشهای تحقیق و توسعه تنظیم و ارائه یا آزمون نظریه نیست، بلکه توسعهی محصولات یا فرآیندهای جدید است.
تحقیقات علمی: هدف از انجام این نوع تحقیقات، حل مسائل کسب و کار مدیریت از طریق کاربرد روش علمی است (خاکی،1384،202).
تحقیق حاضر، از آن جهت که نتایج مورد انتظار آن میتواند در بخش خدمات بخصوص خدمات بانکداری مفید واقع شود، تحقیق کاربردی محسوب میشود.
3.2.2. طبقه بندی بر مبنای روش
غالباً مطالعه تحقیقی، یک روش یا استراتژی را نشان میدهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل ویژگیهای مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع آوری اطلاعات و نتیجهگیریاند. جزئیات این رویههای خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین میشوند. هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند.
دانستن روشهای گوناکون برای محقق و استفادهکنندگان تحقیق اهمیت دارد. حتی هنگامی که روش به عنوان ملاک یا ضابطه مورد استفاده قرار میگیرد راههای مختلفی جهت طبقهبندی مطالعات تحقیقی وجود دارد؛ به هر حال، این به دلیل آن است که مطالعاتی را دربر میگیرند که مستلزم استفاده از استراتژی تحقیق کاملاً متفاوتی است. مفیدترین طرح طبقهبندی، طرحی است، است که در آن دسته بندی ها به حداقل، و تفاوتها به حداکثر برسند (خاکی،1384،208). یکی از روشهای طبقهبندی بر مبنای روش، روش همبستگی است که در اینگونه تحقیقات هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد؟ اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بهکارگیری روابط در انجام پیشبینیها است. از این رو تحقیق حاضر در طبقهی تحقیقات همبستگی قرار میگیرید.
3.3. قلمرو تحقیق
3.3.1. قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری)