طبقه بندی بر اساس و تحلیل های توصیفی

دانلود پایان نامه

Mant_id
کد منطقه
RainDrop
میزان بارش
در این قسمت به ارائه توضیحاتی درمورد برخی از فیلدها می پردازیم:
فیلد وضعیت نهایی رفع مشکل(Last State Name)
این فیلد وضعیت نهایی رفع مشکل را نشان می دهد. این که آیا مشکل توسط واحد اجرایی مربوطه رفع شده است؟ آیا نحوه کار، مورد تایید ناظر عالی قرار گرفته است؟ آیا شهروند از نحوه ی رفع مشکل رضایت داشته است یا ناراضی بوده است؟ و…
26 حالت مختلف برای این مشخصه در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه می توان به ” برابر نظر کارشناسی نیاز به اقدام نمی باشد”، ” انجام شد” و ” رضایت ” اشاره کرد.
طبقه یا گروه مشکل) (Category Name
این فیلد نشان می دهد که هر یک از پیام ها یا تماس های مشتریان در چه طبقه یا گروهی قرار می گیرد. در این جدول 644 مشکل شهری وجود دارد که هر کدام ذیل یکی از 51 طبقه کلی تر قرار می گیرد. تحلیل های انجام شده با بر اساس طبقات یا گروه مشکل انجام شده است.
میزان بارش(Rain Drop)
این فیلد میزان بارش باران در هریک از روزهای سال 89 را نشان می دهد . میزان بارش بر اساس میلیمتر است. پیشتر در فصل سوم بیان شد که اطلاعات آب و هوایی به تفکیک مناطق 22 گانه نه تنها در سایت شهرداری بلکه در سایت هواشناسی نیز موجود نمی باشد. طبق بررسی های به عمل آمده در شهر تهران 5 ایستگاه هواشناسی وجود دارد. هر ایستگاه در یکی از مناطق شهر مستقر شده است. باعنایت به نیاز به داده های بارندگی به تفکیک هر منطقه برای انجام تحلیل های بارندگی، لذا اطلاعات هر ایستگاه به مناطق هم جوار براساس مجاورت و نزدیکی جغرافیایی تعمیم داده شد.
در جدول مربوط به بارندگی، اطلاعات بارش به تفکیک منطقه آورده شده است.
پس از آشنایی با فیلدهای جداول به کار رفته و ارائه توضیحات پیرامون برخی از فیلدهای آن در ادامه به تلخیص توصیفی داده ها با استفاده از ابزارهای آماری و مصور سازی می پردازیم.
تحلیل توصیفی انجام شده بر اساس 2 مشخصه: نوع مشکل و منطقه بروز مشکل انجام گرفته شده است. تفسیر تحلیل های توصیفی مذکور در فصل بعد آورده شده است.
تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از جداول و نمودارهای توصیفی
طبقه بندی بر اساس نوع مشکل
همان طور که بیان شد هریک از پیام های ثبت شده در بانک اطلاعاتی سامانه ی مدیریت شهری 137 ذیل یکی از گروه های از پیش تعیین شده طبقه بندی می شود. برای مثال پیامی با موضوع” جوی نیاز به لایروبی دارد.” ذیل گروه ” لایروبی” و پیامی با موضوع ” دیوار نویسی شهری نیاز به پاکسازی یا رنگ آمیزی دارد” ذیل گروه ” نظافت” طبقه بندی می گردد. جدول4-4 فراوانی هر یک از این گروه ها را نشان می دهد:
جدول4-4: فراوانی گروه های تماس
نوع مشکل
فراوانی
درصد
جمع آوری و نصب
165.720
15.3
آسفالت