طبقه بندی دارایی ها و اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه

سایر مطالبات عبارتند از بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده،اسناد و بروات واخواست شده،وجه التزام و هزینه های دیونی که طلب بانک می باشد ولی تمام یا قسمتی از آن ها وصول نشده است.
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1
مرکزی ج.1.1بخشنامه شماره 2823، 5/12/85
موسسات اعتباری موظفند به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های خود به شرح زیر اقدام نمایند:
1-11-2ذخیره عمومی
ذخیره عمومی در پایان سال مالی و یا در مقاطعی که صورت های مالی تهیه می شود محاسبه می گردد .نحوه ی محاسبه ی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول متناسب با مطالبات مذکور بوده و می بایست حداقل 5/1 درصد کل اعتبارات اعطایی موسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری(شامل معاملات قدیم،جاری،سر رسید گذشته، معوق،مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی بالغ گردد.
2-11-2ذخیره اختصاصی
میزان ذخیره اختصاصی بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارائی های موسسات اعتباری به شرح زیر محاسبه می شود:
درصد
-مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته 10
-مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق 20
-مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول 50 تا 100
تبصره(1):کلیه تسهیلاتی که 5 سال یا بیشتر از سر رسید پرداخت اصل و سود آن ها سپری شده باشد 100% ذخیره اختصاصی منظور می گردد.
تبصره (2):جهت تسهیلات تحت تضمین دولت(طبق تعریف دستورالعمل)ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود.
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران:
به طور خلاصه نحوه بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق طبق جدول زیر می باشد:
جدول شماره1-2- نحوه ی انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق
انتقال به مطالبات معوق انتقال به مطالبات سر رسید گذشته عنوان
6ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید فروش اقساطی و جعاله یک سال و کمتر از آن
12 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید فروش اقساطی و جعاله بیش از یک سال
15 ماه پس از سر رسید شش ماه پس از سر رسید فروش اقساطی مسکن
12 ماه پس از سر رسید یک ماه پس از سر رسید اجاره به شرط تملیک 2 تا 5 سال