طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن و رویکردهای موجود در سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه

9. محمد حسن عزیزخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر محمود نورایی با عنوان “ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه تامین اجتماعی استان زنجان” در سال 1391.
در این پژوهش که از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شده است در ابتدا سازمان تامین اجتماعی استان زنجان با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد مورد بررسی گرفته است و سپس این شاخص ها براساس میزان اهمیتشان رتبه بندی شدند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری 47%تحقق یافته است .رتبه بندی شاخصها از نظر میزان اهمیت نیز نشان دادکه شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.
10.پایان نامه کارشناسی ارشد فضل‌ا… زنجیره با راهنمایی دکتر محمد جلیلی با عنوان “ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان البرز بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” در سال 1391. این پژوهش عملکرد امور مالیاتی استان البرز را با مدل کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز تحقیق مشخص شد که امور مالیاتی استان البرزدر ابعاد مالی و فرایندهای داخلی دارای عملکرد مطلوب، و در ابعاد مشتری و رشد و یادگیری عملکرد مطلوبی نداشته است. ولی میانگین کل شاخص‌ها بالاتر از حداقل مقدار در نظر گرفته شده بوده، و نشان می‌دهد که امور مالیاتی استان البرزدر کل دارای عملکرد نسبتاً مطلوبی می‌باشد.
11. هوشنگ علائی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به راهنمایی دکتر محمد جلیلی تحت عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان براساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ” در سال 1390.
همه سازمانها،چه دولتی چه خصوصی،برای توسعه،پایداری درعرصه رقابتی امروز،به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیازدارندکه درقالب آن بتوانند کارائی واثربخشی برنامه های سازمان،فرآیند و نیروی انسانی خودرا مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کار ابه جمع آوری وتحلیل داده هابسنده نمی کنندبلکه ازاین داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژیهای سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکردبه مدیریت عملکرد می پردازند. امورمالیاتی استان زنجان که یکی از ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست بااجرای استراتژی های تدوین شده وارزیابی عملکردخود در راستای اهداف تعیین شده، خودرا همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور وهمچنین همراه با ارتقاء سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این تحقیق به چگونگی استفاده ازمدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان می پردازد. با توجه به استخراج مقادیر شاخص ها مشخص گردید که امور مالیاتی استان زنجان به طور متوازن رشد پیدا نکرده و کارائی عمده استراتژی های فعلی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد.
12. حمید شیخلر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به راهنمایی دکتر محمد جلیلی تحت عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان البرز براساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ” در سال 1391 .
این پژوهش براساس مدل کارت امتیازی متوازن”کاپلان و نورتون ” انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا اهداف عملیاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفته سپس برای ارزیابی این اهداف در قالب کارت امتیازی متوازن شاخص های مورد نظر تعییین شد. در ادامه کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی تشکیل و 4 مولفه کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار گرفت
نتایج حاصل نشان داد که سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 90توانسته به 107% از اهداف مالی خود دست یابد که حتی از اهداف تعیین شده نیز جلوتر می باشد . همچنین اداره امور مالیاتی توانسته به ترتیب به 71% و 57% و 73% از اهداف تعیین شده در شاخص های مشتری ،فرایند داخلی و رشد و یادگیری دست یابد، که البته نیاز است تا اداره امور مالیاتی نسبت به تغییرو تحول در شاخص فرایند های داخلی توجه بیشتری را مبذول دارد .
جدول 2- 1: خلاصه تحقیق های انجام شده درایران
ایران
ردیف
سال
محقق
یافته ها
1
1381
محسن شکوه فر
کارت امتیازی متوازن الگویی مناسب برای سنجش عملکرد سازمان های تولیدی مورد مطالعه می باشد
2
1382
محمد علی شاه مرادی
در ابتدای پژوهش به بررسی کمی سیستم های سنجش عملکرد بر رویکردهای موجود در سنجش عملکرد واحدها پرداخته میشود. سپس به ارائه مدلی جهت طراحی و اجرای اولیه کارت امتیازی متوازن در سازمان پیشنهاد می شود و در نهایت نیز نتایج حاصل از طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن در یک مجتمع آورده می شود.
3
1383
محمد حسن ابراهیمی سرو علیا