طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن و رویکردهای موجود در سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه

مزایای دیگر این مدل به شرح زیر است:
1 ـ ایجاد دیدگاه سرآمدی 2 ـ شفاف سازی استراتژی ها 3 ـ برقراری ارتباط بین استراتژی و عملیات 4 ـ مسئولیت های شفاف برای اهداف ومنابع 5 ـ برقراری ارتباط بین ارزیابی عملکرد و اهداف عملیاتی در سطوح مورد نظر 6 ـ مدیریت عملگرا 7 ـ مشارکت سهامداران در تدوین خط مشی ها 8 ـ متمرکز و اصول 9 ـ تصویر سازی متوازن
مدل کارت امتیازی متوازن یکی از مهم ترین مدل هایی است که برای سنجش و مدیریت در سازمان ها کاربرد دارد. این مدل با تمرکز بر استراتژی های سازمان قادر به اندازه گیری بهره وری در محیط بسیار پیچیده است. (الوانی و میرسپاسی و مجیبی، 1384، ص 38)
علیرغم نقاط قوت ذکر شده ایراداتی نیز بر مدل کارت امتیازی متوازن متصور است که برخی از آن ها عبارتند از:
1. مدل کارت امتیازی متوازن تنها یک مدل مفهومی است به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه گیری نمی باشد.
2. ارتباط متقابل میان حوزه ها بوضوح قابل مشاهده نیست.
3. یک رویکرد جامع به سازمان ندارد بلکه در چهار حوزه کلان به کار می آید.
4. تنها بر نتایج متمرکز است.
5. اساساً بر اندازه گیری عملکرد بالا به پائین متمرکز است.
6. نقش جامعه را در تعریف محیطی که سازمان در آن کار می کند در نظر نمی گیرد. (مجیبی، 1384، ص 66)
2 ـ19 . تحقیقات انجام شده در موضوع مورد تحقیق
بکارگیری کارت امتیازی متوازن بعنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمان ها چند سالی است که متداول شده است . اگر چه تعداد آن بسیار چشمگیر نمی باشد ولی استقلال در استفاده از آن نشانگر این است که این مدل برجسته است و تا اندازه ای جای خود را بین ابزارهای ارزیابی عملکرد پیدا نموده است. در اینجا پاره ای از تحقیقات انجام شده با این مدل پرداخته می شود.
2-19-1.در داخل کشور
1. محسن شکوه فر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به عنوان “سنجش عملکرد سازمان های تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن ” به راهنمایی دکتر معینی در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1381، مدل کارت امتیازی متوازن از جمله سیستم های سنجش عملکرد، به عنوان قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریت در مدیریت سازمان های مدرن، این مدل را الگویی مناسب برای سنجش عملکرد سازمان مورد مطالعه معرفی نمود. ولی اذعان داشت که سیستم های سنتی در محاسبه دارایی شرکت فقط دارایی معمولی چون تجهیزات، زمین، موجودی اقلام و غیره را لحاظ می کردند و قابلیت حساب کردن دارایی های چون رضایت مشتری و انعطاف پذیری تولید و غیره را نداشتند. از این جهت طرح سیستم هایی که قابلیت سنجش و محاسبه چنین دارایی هایی را داشته باشد ضرورتی جدی محسوب می شود.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان ” ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه یک مجتمع صنعتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن” نگارش محمد علی شاهمرادی استاد راهنما دکتر فریبرز جولایی خرداد 1382 در دانشکده فنی دانشگاه تهران . این پژوهش به بررسی کامل کارت امتیازی متوازن بعنوان رویکردی نوین جهت سنجش عملکرد سازمانی می پردازد و آن را به عنوان وسیله ای جهت اجرای استراتژی معرفی می کند. در ابتدای پژوهش به بررسی کمی سیستم های سنجش عملکرد بر رویکردهای موجود در سنجش عملکرد واحدها پرداخته میشود. همچنین مطالبی نیز در مورد چگونگی اجرای استراتژی توسط کارت امتیازی متوازن و ارتباط آن با سیستم های موجود در سازمان نظیر سیستم مدیریت استراتژیک، سیستم پاداش دهی و … بیان می شود. ارائه مدلی نیز جهت طراحی و اجرای اولیه کارت امتیازی متوازن در سازمان پیشنهاد می شود در نهایت نیز نتایج حاصل از طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن در یک مجتمع آورده می شود.
3. آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا در ساله دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) با موضوع «بررسی ارزیابی جامع عملکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی و کنترل مدیریت» به راهنمایی استاد دکتر رضا شباهنگ در سال 1383 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نشان داد ابتدا مدلی هشت مرحله ای جهت طراحی مدل کارت امتیازی متوازن ارایه شده و سپس با نمونه سازی در شرکت ایران خودرو دیزل، مدل مذکور پیاده و اجرا شده و در نهایت ارتباط وجوه چهارگانه مطرح شده در کارت امتیازی متوازن در قالب فرضیات زیر و با داده های کمی مورد آزمون واقع شده اند. فرضیات اصلی به شرح زیر تدوین شده اند:
فرضیه اول : بین وجه رشد و یادگیری و وجه فرایند داخلی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین وجه فرایند داخلی و وجه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه آن این سوال را برای مدیریت بوجود می آورد که چرا ارتباط آموزش و دوره گردش موجودی کالا ارتباط معناداری نیست؟ آیا براستی نمی توان با آموزش و آگاهی دوره مذکور را کاهش داد و در هزینه مختلفی غیر سفارش، انبارداری و نگهداری مواد اولیه، کالای ساخته شده و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از دیر فروختن صرفه جویی کرد. نتایج این پایان نامه به عنوان ابزاری جهت ارزیابی در مرحله اول و تدوین خط مشی آینده در مرحله دوم مورد توجه قرار می گیرد.
4. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ـ سیستم اقتصادی و اجتماعی با عنوان ” سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد کاری تحقیقات ساختمان و مسکن، نگارش : آرمان ساجدی نژاد. استاد راهنما ” دکتر سید کمال چهار سوقی”، پاییز 1385 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس. در این تحقیق با جمع آوری مستندات موجود در سازمان و مصاحبه مدیران سازمان و بررسی هدف های سازمان در سند چهارم توسعه ی کشور، طراح استراتژیک سازمان تدوین شده و سپس با انتخاب روش کارت امتیازی متوازن برای سازمان و بررسی نمونه های مشابه که با موقعیت پیاده سازی این روش انجام داده اند، طراحی نقشه استراتژیک سازمان انجام می پذیرد.
5. آقای حسین غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد ـ رشته مدیریت اجرایی ـ با عنوان ” بررسی و استقرار نظام کارت ارزیابی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل ” با راهنمایی دکتر الهوردی نقوی در سال 1384 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات عنوان می کند عوامل کلیدی و موثر در موفقیت و شکست استقرار کارت امتیازی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل چه بوده است. و سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از: عوامل شکست نظام ارزیابی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل چیست؟ اولویت این عوامل و ترتیب اهمیت آن ها چگونه است ؟ … در این تحقیق عواملی را که در شکست کارت امتیازی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل موثر بوده اند عبارتند از : 1 ـ عدم حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از زمان معرفی کارت امتیازی متوازن تا اجرا آن، نگرش کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه ساده، عدم وجود یک رویکرد فرایندی و مستمر به عنوان یک سیستمی برای مدیریت بر عملکرد سازمان و تغییر زود هنگام مدیر عامل آن بیان کرد و در قسمت دوم تحقیق عوامل کلیدی در استقرار نظام کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و مؤسسات ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
6. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خانم کوکب شریفی با موضوع “طراحی و استقرار ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت ” به راهنمایی دکتر محمود البرزی در سال 1384. هدف از تحقیق، یک مطالعه موردی برای ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقات با رویکرد کارت امتیازی متوازن است. فرض اساسی در این تحقیق این است که از مدل کارت امتیازی متوازن می توان در سنجش عملکرد مرکز تحقیقات به طور موثر استفاده کرد. ابتدا یک مطالعه مفصل بر روی ادبیات کارت امتیازی متوازن صورت گرفته و پس از درک عمیق موضوع مورد مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت با رویکرد کارت امتیازی متوازن، پرسشنامه ای تهیه و بین کارکنان پنج اداره(اعتبارات، مالی، روابط عمومی ، آموزش ، بازرسی و نظارت) در سه سطح مدیریتی، کارشناسی و اجرایی توزیع شده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان در محورهای مشتری و رشد و یادگیری کارکنان بیشتر گزینه های زیاد و متوسط و در محورهای مالی و فرایند داخلی بیشتر گزینه های کم و متوسط را انتخاب کرده اند.
7. پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سلیمه خلیلی ازاندهی با موضوع ” ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن درمراکز تأمین اجتماعی استان مازنداران : در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری به راهنمایی دکتر محمد صالحی در تابستان 1386.
در این تحقیق ضمن بیان مفهوم و چارچوب مدل کارت امتیازی ابعاد و حوزه های آن در سا زمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مورد نظر در حوزه های فوق مورد شناسایی قرار گرفته و در نهایت، میزان اهمیت و اولویت هر یک از حوزه ها و شاخص ها در عملکرد سازمان تعیین گردید نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه های عملکرد و شاخص های حوزه شهروندان، فرایندهای داخلی، حوزه رشد و یادگیری و حوزه مالی در دستیابی به اهداف سازمان نقش یکسانی ندارند.
8. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد قزوین آقای ابراهیم صحرانی با موضوع ” بررسی درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی مدل کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت ملی گاز استان قزوین در سال 1387 “
این تحقیق به بررسی کامل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی نوین جهت سنجش عملکرد سازمانی شرکت گاز می پردازد. با ارائه ی ادبیات موضوع مورد تحقیق و طرح سؤال ، آیا بین درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت گاز استان قزوین رابطه وجود دارد و ارائه فرضیاتی به تعیین درجه ی توازن کارت امتیازی متوازن شرکت می پردازد. و در ادامه محقق سعی می نماید. با اثبات این که هر چه توازن در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن شرکت بیشتر شود رضایت مندی بیشتری در مشترکین شرکت مشاهده خواهد شد، پژوهش را پیش ببرد.