طرحواره های ناسازگار و راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه
در مطالعه پتیکرو (2002، 25)، نتایج بدست آمده نشان داد که بین بیماران سرطانی و گروه غیر بیمار تفاوتی در به کارگیری راهبردهای مقابله ای مختلف وجود ندارد.
در تحقیقی بگلی (1994، 15)، بیری و پین بیکر (1993، 59)، نشان داده شد که تنظیم مشکل دار هیجان ها، نظیر خشم و اضطراب در بروز مشکلات جسمانی مانند بیماری های قلبی- عروقی و معده ای- روده ای نقش دارند.
نتایج پژوهش های (گروس1999،2؛ گروس و مونوز 1995، 2؛ کلینگر 1993، 5؛ ریف و سینگر 1996، 65) نشان دادند افراد در تنظیم مؤثر هیجان ها بر شادکامی روانشناختی، جسمانی و بین فردی تأثیر می گذارد.
بیلینگز و موس 1981، 4؛ روجر و همکاران 1993، 15؛ زیدنر و عندلر 1996 تأیید کرده اند که راهبردهای مسأله مدار و هیجان مدار مثبت در مواجهه با استرس های زندگی از جمله سبک های مقابله ای کارآمد و مؤثر محسوب می شوند.
پژوهش مالن و همکاران (2006، 61)، بر روی آفریقایی های دارای راهبردهای منفعلانه و فعال نشان می دهد افرادی که راهبردهای منفعلانه مقابله ای داشتند نسبت به کسانی که دارای راهبردهای مقابله ای فعالانه بودند، ادراک منفی تری از سلامتی خود داشتند. بنابراین، ادراکات فرد از سلامت خویش از فردی به فردی می تواند متفاوت باشد و این مسأله ای است که تحقیقات انسانی و روانشناسی همیشه با آن روبه رو بوده اند.
فصل سوم:
روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
پژوهش با نظر به اساسی ترین عناصر آن عبارت است از فرایند مشخص کردن موضوع و مطلبی ناشناخته و سپس جمع آوری اطلاعات برای شناخت آن موضوع. با توجه به اینکه انتخاب روش پژوهش به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد این روش بر آن است تا به بررسی و مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم بپردازد.
3-2- جامعه آماری
کلیه مبتلایان زن و مرد دارای بیماری ام اس در استان کرمان جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و جامعه هدف تعداد 1030 نفر زنان و مردانی هستند که به انجمن حمایت از بیماری های خاص استان کرمان مراجعه می کنند.
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه
تعداد بیماران مبتلا به ام اس که عضو انجمن بیماری های خاص هستند 1030 بود که از 811 زن و 219 مرد تشکیل شده است. از بین جامعه هدف زنان و مردان مبتلا به بیماری ام اس که عضو انجمن حمایت از بیماری های خاص می باشند تعداد 102 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و همچنین تعداد 100 نفر افراد سالم نیز برا ی مقایسه و پژوهش شرکت کردند.
3-4- ملاک های ورود
● ابتلا به بیماری ام اس
● محدوده سنی 25 تا 50
● دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
3-5- ملاک های خروج
● ابتلا به بیماری روانپزشکی
● ابتلا به دیگر بیماری های جسمانی و ناتوانی جسمی