طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و روش حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه

کاهش سهم اعتبارات تکلیفی از سبد تسهیلات بانک‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات در نظام بانکی تلقی شود که دولت می تواند به آن بپردازد.
هر چند در مطالعه حاضر، تاثیر تورم بر روی نرخ حاشیه سود بانکی مورد پذیرش قرار گرفت، ولی همواره تورم بالا یکی از معضلات اقتصادهای در حال گذار بوده است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که مهمترین اقدام جهت بهبود کارائی نظام بانکی از طریق کاهش تورم، ملزم کردن دولت‌ها، به رعایت چارچوب‌های علمی و گریز از مصلحت اندیشی‌های سیاسی در تنظیم بودجه‌های سالیانه می‌باشد.
5-4-2- پیشنهادات تکمیلی
در این تحقیق ما از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده کردیم. می‌توان از روش‌های دیگر و پیشرفته‌تری نیز برای این منظور بهره جست. به دلیل وسعت دامنه ادبیات مرتبط، این مطالعات را به تحقیقات آتی می‌سپاریم. به طور مشخص می‌تون از روش‌هایVAR و نیز VECM نیز به این منظور استفاده کرد. پیشنهاد می‌‌شود این روش‌ها در تحقیق دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعه حاضر می‌تواند آغازی باشد برای بررسی‌های آتی، علی‌الخصوص دیدگاه‌های دیگر بررسی موضوع، مانند دیدگاه نهاد گرائی باشد که می‌تواند راه گشای مشکلات نظام بانکداری باشد، چرا که می‌توان به موضوع از این دیدگاه پرداخت که بانک‌ها در این بنگاه‌هایی اقتصادی – اجتماعی هستند، نه صرفاً اقتصادی.
5-5- نتیجه گیری
با استناد به فرضیات اعمال شده در این مطالعه نتیجه می‌گیریم که فرضیات دوم ،‌چهارم و هفتم مورد تائید قرار می‌گیرند یعنی با افزایش نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌ها نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد و نیز افزایش در نرخ تورم و شاخص تمرکز صنعت بانکداری نیز افزایش در نرخ حاشیه سود بانکی را در پی دارد که مطابق انتظارات تئوریک است بقیه فرضیات نیز به لحاظ آماری مورد پذیرش قرار نگرفت. یعنی نرخ ذخیره قانونی و رشد تولیدات صنعتی و نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی به کل وام‌ها و همچنین سهم هر بانک تجاری در بازار سپرده‌ها روی نرخ حاشیه سود به لحاظ آماری بی‌تاثیر بوده و در مطالعه مقطعی، بانک‌های بزرگتر قادر به اعمال حاشیه سود بانکی بالاتری هستند.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی:
ابریشمی، ح.، 1378 ، مبانی اقتصاد سنجی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
باصری، ب.، 1363 ، بررسی تاثیر تغییر نرخ سود سپرده‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 27.
ترتیبات آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، 1371، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره46.
شیرین بخش، ش.و خوانساری،‌ز. 1384، کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم.
صمیمی فر، ق.و ابطحی، ی.، فروردین و اردیبهشت 1384، محاسبه میزان تفاوت سود بانکی در ایران، مجله بررسی‌های بازرگانی شماره5.
صورت سود و زبان وترازنامه تلفیقی بانک‌های انصار،1389-1370.
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، 1384، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.
عبده تبریزی، ح.، 1384، بانک‌های خصوصی و تجدید ساختار بانک‌های دولتی، پژوهشکده پولی و بانکی.
کمیجانی، ا.وکرمی، ع، پاییز 1385، بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، پژوهش‌های اقتصادی، سال 6،شماره 21.
مجتهد ،1.، 1381، بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود در ایران، مجموعه مقالات چهاردهمین
کنفرانس بانکداری اسلامی، پژهشکده پولی و بانک.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، شهریور ،1383، اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی.