عادت رسانه ای مخاطبان و فعالیت های تبلیغاتی

دانلود پایان نامه

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار…………………………………………………………….72
جدول 4-5 شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………….73
جدول4-6 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….76
جدول 4-7 نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی…………………………………………………………………76
جدول 4-8 نتایج آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………..79
جدول 4-9 نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………..81
جدول 4-10 شاخصهای برازش مدل …………………………………………………………………………………………83
جدول 4-11 شاخص های برازش مدل اصلاحی……………………………………………………………………………86
جدول 4-12 آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………….86
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-1 مدل پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………………………………………….9
نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت……………………………………………………………..69
نمودار 4-2 درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب رده سنی…………………………………………………………….70
نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….71
نمودار 4-4 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سابقه کار……………………………………………………………72
نمودار 4-5 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب نوع حساب…………………………………………………………73
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………..82
شکل 4-2 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………….83
شکل 4-3 مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………..85
چکیده:
بدون تردید تبلیغات بر فرهنگ و به ویژه فرهنگ عمومی، تأثیری مستقیم و بسزا میگذارد. تمام کارشناسان ارتباطات اجتماعی بر این باور هستند که تبلیغات به نوعی دستکاری هدفمند افکار عمومی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. این هدف گسترهای از مقاصد سیاسی تا خرید یک کالای مصرفی را در بر میگیرد. منطقاً رسانهها در شکل دادن به ادراک عمومی، پیرامون مسأله خاص نقشی بسزا و درخور دارند و این برگ برندهای است که صاحبان بسیاری از رسانهها، چه رسانههای سنتی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات و چه ابر رسانههای مدرن هزاره سوم یعنی شبکه جهانی اینترنت با درک موقعیت و جایگاه آن به مقاصد خود نائل آمده اند. هدف این پژوهش بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 7 فرضیه است. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه میباشند. روش نمونهگیری در این پژوهش طبقهای تصادفی ساده میباشد که تعداد 381 نفر به عنوان نمونه برای جمعآوری دادهها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS نسخهی 22 استفاده شده است. با توجه به نتیجه پژوهش کلیه عوامل مؤثر بر عادت رسانه ای شناسایی و تأثیرگذاری آنها بر اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه اثبات شد.
کلمات کلیدی: عادت رسانهای، وابستگی روانی، اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی، بانک رفاه شهر کرمانشاه.
فصل اول:
کلیات پژوهش