عادت رسانه ای مخاطبان و میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

40000
381
با توجه به اینکه از تعداد 381 پرسشنامه توزیع شده 360 پرسشنامه عودت داده شد، همین تعداد مبنای تجزیه تحلیل و آزمون فرضیات قرار گرفت.
3-5 روش گردآوری دادهها
مهمترین روشهای گردآوری دادهها در این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
3-5-1 مطالعات کتابخانهای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای و نیز از شبکه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده شده است.
3-2-2 تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه ی این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد (وانگ و دیگران، 2014: سانگ و دیگران، 2011: رامیا، 2012) استفاده شده است که پس از اصلاحات لازم بکار گرفته شد.
3-6 پرسشنامه
این پرسشنامه با هدف بررسی تأثیر بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه طراحی شده است. که مشتمل بر 2 قسمت 8 بخش و 24 سؤال میباشد. این پرسشنامه شامل دو قسمت میباشد که سؤالهای جمعیتشناختی(قسمت اول پرسشنامه) مربوط به خصوصیات کلی پاسخدهندگان از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و … و قسمت دوم شامل سؤالهای نگرشی با هدف بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می باشد.
3-6-1 نحوهی امتیازبندی پرسشنامه
برای رتبه بندی دادههای این پژوهش از مقیاس فاصله ای استفاده شده است. در این روش از پاسخگو خواسته شد که نظر خود را با هر گویه، بر مبنای یک طیف مشخص نماید. از طریق این مقیاس می توان حساسیت، تعقل و باور پاسخدهنده را تعیین نمود. در این پرسشنامه از یک مقیاس 5 گزینهای استفاده شده است که ارزش عوامل مقیاسی برای آن از خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) امتداد یافته است.
3-6-2 روایی پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.
در این پژوهش از روایی محتوایی برای پرسشنامه استفاده شده است که به چند نفر از استادان گروه مدیریت داده شد و با توجه اصلاحات محتوایی به عمل آمده از آن، پرسشنامه نهایی تنظیم و توزیع شد.
3-6-3 پایایی پرسشنامه
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این پژوهش برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول 3-3 اندازه گیری پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ
متغیرها
میزان آلفای کرونباخ
تعاملات اجتماعی
768/0
کنترل رفتاری ادراک شده
743/0
هنجارهای ذهنی