عدم اطمینان و مصرف کننده

دانلود پایان نامه

** ضریب همبستگی در سطح 01/0 (2طرفه) معنی دار است
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنیداری نتیجه
فاصله قدرت و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی 384 3/31 درصد 000/0 تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از 01/0 می باشد. لذا با اطمینان 99 درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر فاصله قدرت و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی 3/31 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 098/0 می باشد که این نشان میدهد که متغیر مستقل به میزان 8/9 درصد میتواند متغیر وابسته را پیشبینی کند.
4-6-7) فرضیه فرعی ششم : بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد .
بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت مصرف کننده و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنادار وجود ندارد H0 :
بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت مصرف کننده و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنادار وجود دارد: H1
جدول 4-19) ضریب همبستگی بین فاصله قدرت و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی
بازاریابی دهان به دهان برون گروهی فاصله قدرت
256/0** 1 ضریب همبستگی اسپیرمن فاصله قدرت
000/0
سطح معنی داری
384 384 تعداد
1 **256/0 ضریب همبستگی اسپیرمن بازاریابی دهان به دهان برون گروهی
000/0 سطح معنی داری
384 384 تعداد
** ضریب همبستگی در سطح 01/0 (2طرفه) معنی دار است
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنی داری نتیجه
فاصله قدرت و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی 384 6/25 درصد 000/0 تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از 01/0 می باشد. لذا با اطمینان 99 درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو فاصله قدرت و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی 6/25 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 066/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر مستقل به میزان 6/6 درصد می تواند متغیر وابسته را پیش بینی کند.
4-6-8) فرضیه فرعی هفتم : بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان با بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنادار وجود ندارد H0 :
بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان با بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنادار وجود دارد: H1
جدول 4-20) ضریب همبستگی بین اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی
بازاریابی دهان به دهان درون گروهی اجتناب از عدم اطمینان
496/0** 1 ضریب همبستگی اسپیرمن اجتناب از عدم اطمینان