عدم تقارن اطلاعاتی و بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق ،جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد هایی به شرح ذیل ارائه می گردد:
با توجه به فرضیه اول می توان پیشنهاد نمودکه:
1.می توان با استفاده از قیمتهای پیشنهادی بین روزی خرید و فروش سهام سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به صورت روزانه در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار داد.به این منظور بهتر است تا ساعت خاصی (مثلاً ساعت 11)در طول فعالیت روزانه بورس اوراق بهادار به عنوان زمان مورد نظر انتخاب شود و قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را در طی این ساعت خاص ورد بررسی قرار داده و تاثیر آن را بر حجم مبادلات را طی همان ساعت مورد ارزیابی قرار گیرد .بدین
ترتیب امکان تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی به صورت ساعتی فراهم می شود.و می توان ساعاتی که در ان بیشترین سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار حاکم است را تعیین نمود.
2.پیشنهاد می گردد که وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بین صنایع مختلف اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گیرد .بدین منظور لازم است شرکتها از لحاظ نوع صنعت دسته بندی شده و برای هر صنعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (سطح عدم تقارن اطلاعاتی )محاسبه شده و مقایسه گردد.
با توجه به فرضیه دوم می توان پیشنهاد نمود که:
3.آنچه مسلم است یکی از عوامل تاثیر گذار بر متغیر هایی نظیر حجم مبادلات ،اندازه شرکت می باشد .در این تحقیق تاثیر اندازه شرکتها بر متغیر های تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت.برای محاسبه اندازه شرکت ،باید ارزش کل بازار سهام شرکتها محاسبه گردد که این ارزش را می توان از حاصل ضرب تعداد سهام منتشره در قیمت بازار سهام ،بدست آورد.از این رو برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد تاثیر این متغیر نیز بر متغیر های استفاده شده در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
دوره زمانی تحقیق بین سال های 1380 تا 1386 در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1382 با رونق و در سال های 1383و 1384 با رکود مواجه شده است؛
به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی را تحت قرار داد و در دورۀ زمانی 1383 تا1386 محدود به 98 شرکت شد.
کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
از جمله اطلاعاتی که می تواند در شکل گیری قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش هر سهم تاثیر مهمی داشته باشد ،قیمتهایی است که در ذهن سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام نقش می بندد. اما به دلیل عدم ثبت این قیمتها تا قبل از سال 87 در سیستم مبادلاتی کارگزاران و یا سایر افراد و موسسات ،قابل اندازه گیری به صورت کمی نمی باشد .از این رو ،نمی توان آنها را در انجام محاسبات مربوط به تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد.
از سوی دیگر توانایی های افراد نیز در پردازش اطلاعاتی که در بازار سرمایه وارد می شود ،متفاوت است . در نتیجه ، این احتمال وجود دارد که نسبت به ورود اطلاعات مشابه در بازار سرمایه ،برداشت های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران شاهد باشیم.به عبارت دیگر ،تصمیم گیری های متفاوت نسبت به ورود اطلاعات جدید ،به دلیل توانایی های متفاوت افراد در پردازش آن اطلاعات است.نه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه.
به علاوه انتظارات افراد نیز از بازار سرمایه نا همگن است و این نا همگونی انتظارات می تواند عاملی برای تصمیم گیری متفاوت باشد.بنابراین،وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه نمی تواند تنها عامل زمینه ساز تصمیم گیری های متفاوت تلقی گردد.مطالب فوق الذکر می تواند محدودیتی برای این تحقیق به شمار آیند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اطلاعات جمعیت شناختی و روش کتابخانه ای

پیوستها:
پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه :
تاریخ اعلان سود نام شرکت تعداد شرکتها
1385/02/12 پتروشیمی اصفهان 1
1384/12/02 پتروشیمی خارک 2
1386/12/11 پتروشیمی خارک
1385/12/05 پتروشیمی فارابی 3
1384/02/11 تراکتور سازی 4
1386/01/19 تراکتور سازی
1383/11/28 تکنوتاز 5
1384/11/30 تکین کو 6