عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر استفاده شده است . این مدل توسط چیانگ و وینکاتش در سال ١٩٨۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از وی نیز افراد دیگری در تحقیقات خود از این مدل بهره گرفتند. مدل یادشده به شرح زیر است:

SPREADit = 100
که در آن:


=Tدوره زمانی مورد بررسی
=iنمونه مورد بررسی
=SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
=(ASK PRICE)APمیانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکتiدر دوره t
=(BID PRICE)BPمیانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکتiدر دوره t
برای تشریح بهتر مدل مذکور مثالی واقعی از نمونه های مورد بررسی مورد مطالعه قرار می گیرد. شرکت ایران ترانسفو در تاریخ 20/03/1383 اقدام به اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 /12/83 نموده است .به منظور تعیین میزان عدم تقارن اطلاعاتی ،بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام این شرکت در دوره 21 روز قبل از اعلان سود برای انجام این محاسبات استخراج می شود .سپس ،میانگین این قیمت ها را برای دوره 21 روز قبل از اعلان سود بدست می آوریم .میانگین بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ایران ترانسفو برای 21 روز قبل از اعلان سود به شرح ذیل می باشد:
1057 = میانگین بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهم
10241=میانگین بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهم
درصد دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم
همانگونه که مشاهده میشود سطح عدم تقارن اطلاعاتی (که از طریق دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به امری کمی تبدیل شده است )برای شرکت ایران ترانسفو نسبت به دوره قبل از اعلان سود 3.18 درصد می باشد .چون با صفر فاصله زیادی دارد در نتیجه می توان بیان نمود که در مورد این شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته است.
2-8-3- حجم مبادلات
فرضیه دوم “حجم مبادلات قبل از اعلان سود، بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است .” اشاره به این مطلب دارد که در صورت وجود محتوای اطلاعاتی در سود برآوردی هرسهم باید تغییراتی در حجم مبادلات سهام در هنگام اعلان سود مشاهده شود . برای آزمون این فرضیه و بررسی تغییرات در حجم مبادلات از فرمول زیر که توسط فاستر و بیور مطرح شده، استفاده شده است:
1 تعداد سهام شرکت iکه در هفته t معامله شده
Vit=
تعداد روزهای معاملاتی در هفته t تعداد سهام منتشرشده شرکت iدر هفته t
لازم به یادآوری است، به دلیل این که در این تحقیق از اطلاعات روزانه استفاده شده است در فرمول یادشده تغییراتی صورت گرفته است . بدین معنی که در محاسبات مربوطه به جای اطلاعات هفتگی، اطلاعا ت روزانه جایگزین شده است که در نهایت مدل تغییر یافته به شرح زیر است:
تعداد سهام شرکت iکه در هفته t معامله شده
Vit=
تعداد سهام منتشرشده شرکت iدرروز t
که در این فرمول:
=iنمونه های مورد بررسی
=tدوره زمانی مورد بررسی
= Vit متوسط گردش سهام نمونهiدر دوره t