عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

1-4-‏ مقدمه:
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،ص 305-303)1.
در این فصل قصد داریم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج مربوط به تحقیق بپردازیم به این منظور لازم است تا هر یک از فرضیه های تحقیق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. از طریق آزمون فرض آماری تائید یا عدم تائید فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار می گیرند .نتایج مربوط به هر یک از فرضیه ها نیز به صورت جداگانه در قالب جداول مربوطه ارائه می گردد. در نهایت خلاصه ای از این مطالب ارائه شده در این فصل بیان می شود.
از آنجایی که داده های گردآوری شده بر روی یک مجموعه ی خاصی از شرکت ها با ویژگی های ذکر شده انجام می گیرد و تاثیر عامل ثابتی (اعلان سود) را در بازه ی 21 روزه قبل از اعلان و 21 روز بعد از اعلان را مورد سنجش قرار داده ایم برای انجام آزمون فرضیات از تحلیل نمونه های جفت شده یا زوجی استفاده می کنیم.
دراین تحقیق با توجه به بحث های گذشته برای تعیین تاثیر داده های حسابداری (اعلان سود) بر عدم تقارن اطلاعاتی،بررسی مطالعه آزمون فرضیات از تحلیل نمونه های جفت شده یا زوجی استفاده می کنیم.تحلیل مفاهیم آماری آنها می تواند کمک موثری در تعیین نتایج مربوطه داشته باشد.در ادامه این فصل آزمون فرضیه های تحقیق را به طور کامل بیان می کنیم.
2-4-ازمون فرضیه ها:
1-2-4- آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول با عنوان “دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود بیشتر است”می باشد. این فرضیه بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعات بیشتری قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود بین سرمایه گذاران است.
اینک برای اینکه که از نظر آماری نیز بتوانیم فرضیه فوق را تائید نماییم و معنی داری آن را مورد بررسی قرار دهیم به تشریح آن خواهیم پرداخت.برای آزمون فرضیه فوق مقایسه متوسط دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها در 21روز قبل و بعد از اعلان سود احتمال خطای 5در صد مورد آزمون قرار گرفت.برای این امر از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است .لازمه انجام این آزمون این است که فرض نرمال بودن رد شود.
بیان فرضیه : دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر است.
طبق جدول شماره یک مشاهده می شود فرض نرمال که با آزمون تک نمونه ای کلموگروف اسمیرنوف از تفاضل مقادیر عددی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بعد (q2) و قبل (q1) انجام شده با مقدار عددی sig صفر رد شده است .
جدول شماره1-4: آزمون تک نمونه ای )آزمون نرمال بودن)
q 1,2
N 152
پارامتر های توزیع نرمالaوb میانگین 0095/. –
انحراف استاندارد از میانگین 30947/.
مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف 2.792
مقدار sigبرای آزمون دو طرفه 000.
a. آزمون توزیع نرمال بودن.
b. محاسبات داده ای.
بنابر رد شدن فرض نرمال بودن ، استفاده از آزمون t زوجی در صورتی مناسب است که داده ها اختلاف نا محسوسی از نرمال داشته و داده های پرت آنچنان نداشته باشند.
در جدول شماره یک و نمودار شماره یک(پیوست) مشاهده می شود که داده ها از نرمال بودن بسیار انحراف داشته و داده های پرت موثری در نمونه موجود می باشد. از آنجایی که داده ها مورد وثوق بورس اوراق بهادار می باشد مجاز به حذف اطلاعات نیستیم بنابراین از آزمونهای ناپارامتری که نسبت به انحراف از نرمال بودن و داده های پرت مقاوم هستند استفاده می کنیم.
برای انجام این فرضیه از آزمون های ویلکاکسون بهره می بریم.
جدول شماره2-4- آزمون آماری ویلکاکسونb
q2 – q1
Z -2.121a