عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای حسابداری

دانلود پایان نامه

(1992، Smith & Watts)، هر چه این نسبت بزرگتر باشد بیانگر IO کمتر برای شرکت است.
هزینههای نمایندگی حساسیت شدیدی نسبت به ظرفیت رشد شرکت دارند. مدیران معمولاً
جایگزینهای متفاوتی برای سرمایهگذاری دارند. شرکتهای با رشد بالا معمولاً در شرایط عدم اطمینان فعالیت میکنند. مدیران نیاز دارند که منابعشان (منابع در دسترسشان) کامل و قابل انعطاف باشد تا بتوانند در شرایط رقابتی باقی بمانند. در اینگونه موارد مدیران نیاز دارند که انعطاف پذیری زیادی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری خود به خرج دهند. بنابراین شرکت در معرض هزینههای نمایندگی گزافی قرار میگیرد (2000 ،Hutchinson) عدم اظهار این در معرض قرار گرفتن از سوی مدیران- هیئت مدیره و مالکان عمده موجب عدم تقارن اطلاعاتی میشود (,1995 chia، ,1991 Dunk ـ 1998,chow).
از این رو در شرکتهای با فرصت رشد بالا به هزینههای نظارت قابل توجهی نیاز داریم
(1996،Noe & Rebello) و این هزینههای گزاف قابل درک و مشاهده (نظارت) عملکرد مدیران را کاهش میدهد.
عمده زمینه این تحقیق عملکرد شرکتهای آفریقائی با IOS است اما Cg در اینجا نقش تعدیل کننده بازی میکند. ارتباط منفی میان IOS و عملکرد (1996،Babber et al) (1999،Gul). این منطق اثبات شده است که فرصتهای رشد سبب افزایش استفاده از تعهدهای اختیار توسط مدیران میشود (در قبال تصمیمات سرمایهگذاری). رفتار فرصتطلبانه ممکن است برای مثال ساختار خانوادگی یک شرکت باشد (2000،Hossain) و یا کمتر از واقع بیان کردن سرمایهگذاری باشد (1993،Gaver & Gaver). این مقاله رابطه مثبت میان IOS و عملکرد شرکت را اشاره میکند.
2-3-1) درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره
مطالعات قبلی در خصوص هیئت مدیره نشان میداد که این مجمع یک ابزار کنترلی و نظارتی با ارزش است. چندین پژوهش اعضای با نفوذ در هیئت مدیره به فکر منافع سهامداران و به نفع آنها تصمیم میگرفت. (1998،Weishach ، 1997،Brickley et al ، 1998،Conyon & Peck).
در این مقاله مکانیزم نظارتی اعضای غیر موظف هیأت مدیره با برآورد نفوذ آنها در رابطه بین IOS و عملکرد سنجیده میشود. در شرایط IOS شرکتها در تلاشند تا بانی و مسبب این رشد و پیشرفت را شناسایی و معرفی کنند. بدیهی است در این شرایط مدیران دوست دارند تصویر خوبی از عملکرد آنها ارائه شود. در این شرایط حقوق صاحبان سهام که در معرض مدیریت سود و نشان دادن تصویر مطلوب قرار دارد توسط اعضای غیر موظف هیئت مدیره لازم است احقا شود.
معیار سنجش عملکرد شرکت، اثر بخشی مکانیزم کنترلی برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت شرکت است (1988،Garindarajan).
مدیران با یافتن معیارهای مبتنی بر قراردادهای حسابداری به صورت کاملاً بارزی در اطلاعات نفوذ پیدا کنند مثل جابجایی هزینه ـ تخصیص سرمایه ـ تغییر در رویههای حسابداری و … (1986،Verrechia ، 1985،Hunt). معیارهای مبتنی بر ارزش بازار موضوعی که بسیار گسترده و به عنوان یک فرآیند خارجی مطرح میشود (1995،Elitzur & Yaari). با توجه به این اختلاف میان معیارهای مبتنی بر مفروضات حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش بازار شایسته است که اقدامات مدیران بر مبنای معیارهای حسابداری را سنجید. ROE و ROA دو معیار حسابداری هستند که همبستگی زیادی با عملکرد شرکت دارند (1986،Antle & Smith).
متغیرهای وابسته
کل دارایی
متغیرهای مستقل
IOS : پر استفادهترین متغیر جهت اندازهگیری IOS که با فرصتهای رشد شرکت در آینده به روشنی (More Closly) مرتبط است (1999،Kallapur & Trombly).
این روش بهطور وسیعی توسط محققانی چون 1992،Smith & Watts ، 1996،Baber ، 1999،Gul ، 1993،Skinner ، 1993،Gaver & Gaver ، 1993،Anderson et al استفاده شده است.
اعضای غیر موظف
کل اعضا
اعضای غیر موظف
کل اعضا
متغیر مستقل
Internal Cg :