عدم تقارن اطلاعاتی و مفاهیم و اصطلاحات

دانلود پایان نامه
|مقدار آماره کلموگروف اسمیرنوف
4.719
مقدار sig برای آزمون دو طرفه
.000
a. آزمون توزیع نرمال بودن.
b. محاسبات داده ای.
بنابر رد شدن فرض نرمال بودن ، استفاده از آزمون t زوجی در صورتی مناسب است که داده ها اختلاف نا محسوسی از نرمال داشته و داده های پرت آنچنان نداشته باشند.
در جدول شماره 6-4 و نمودار شماره 4)پیوست)مشاهده می شود که داده ها از نرمال بودن بسیار انحراف داشته و داده های پرت موثری در نمونه موجود می باشد. بنابراین از آزمونهای ناپارامتری که نسبت به انحراف از نرمال بودن و داده های پرت مقاوم هستند استفاده می کنیم.
برای انجام این فرضیه از آزمون ویلکاکسون بهره می بریم.
جدول شماره 6-4- آزمون آماریb ویلکاکسون
q6 – q5
Z -1.482a
مقدار sig برای آزمون دو طرفه .138
a. Based on negative دامنه داده ها.
b. Wilcoxon Signed دامنه داده ها Test
با مشاهده مقدار sig (معیار آزاد برای انجام فرض صفر) در جدول شماره شش مشاهده می شود که در سطح 95 درصد فرض صفر پذیرفته می شود. این بدین معناست که اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام نمی گردد. به بیان دیگر اعلان سود تاثیر بسزایی در تعدیل قیمت سهام ندارد.

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه:
در بخش نخست این فصل ،بیان مختصری از کل تحقیق شامل هدف تحقیق ،چگونگی تدوین فرضیه ها، روش نمونه گیری به طور کلی فرآیند انجام ا ین پژوهش ،د رقالب خلاصه تحقیق ارائه می شود.سپس نتایج بدست آمده از تحقیق و تفاسیر مربوط به آنها و همچنین نتیجه گیری تحقیق بیان می گردد.در بخش پایانی نیز پیشنهاد های محقق را در دو قسمت ،شامل پیشنهادهای ناشی از تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و تاثیر آن بر قیمت سهام و حجم مبادلات بود .در فصل اول طرح تحقیق شامل تعریف موضوع ،اهمیت موضوع ،اهداف تحقیق،فرضیه تحقیق ،قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ،روش تحقیق و مختصری از پیشینه تحقیق ارائه شده است .در فصل دوم ،مبانی نظری مربوط به مفاهیم و اصطلاحات مربوط به موضوع تحقیق خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است در فصل سوم روش تحقیق ،روشهای جمع آوری اطلاعات ،روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات بیان شد.در فصل چهارم ،تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و نتایج آزمون فرضیات و همچنین آمار توصیفی مربوط به میزان اهمیت هر یک از پرامترهای تحقیق ارائه گردید.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یابد ،قیمتهای سهام و حجم مبادلات تحت تاثیر آن قرار گرفته و قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام دچار نوسان می شود.به عبارت دیگر دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام افزایش می یابد.البته محققین برای انجام پژوهش خود زمان پیرامون اعلان سود براوردی هر سهم را جهت تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران انتخاب نموده اند زیرا این نوع اعلان ها تاثیر مهمی بر قیمت سهام و حجم مبادلات می توانند داشته باشند.بدین جهت در این تحقیق نیز تاریخ اعلان سود براوردی هر سهم به عنوان روز اعلان در نظر گرفته شد.
در سوال اصلی این تحقیق بیان گردید که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟
لازم به ذکر است که برای تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی از یک کمیت موسوم به “دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام”استفاده شده است.برای پاسخ به سوال فوق سه فرضیه تدوین گردید:
فرضیه 1: دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر است.
فرضیه 2: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.