عدم وجود خود همبستگی و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

18/0 آماره F 002/0 ضریب تعیین تعدیل شده
67/0 P-Value 07/2 آماره دوربین واتسون
فرضیه سوم در مورد رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح گردید. نتایج نگاره4-7 نشان دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است. آماره F و سطح معناداری موید معنادار بودن مدل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جملات اخلال است. همان طور که نتایج نشان می دهد متغیر مالکیت مدیریتی بعنوان متغیر مستقل بر ارزش بازار که بعنوان متغیر وابسته در تحقیق شناخته می شود تاثیر نمیباشد. در نتیجه با توجه به نتایج جدول فوق فرضیه سوم که مبتنی بر وجود رابطه بین ارزش بازار و مالکیت مدیریتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد پذیرفته نمی شود.
خلاصه فصل
این تحقیق به بررسی رابطه میان بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می پردازد در این تحقیق از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود رابطه متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد که هدف اصلی این پژوهش می باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
همان‌گونه که در فصول قبل بیان شد؛ به نظر می‌رسد بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تأمین مالی و سرمایهگذاری بر بازدهی سایر بخش‌ها و در نهایت، بر بازدهی کل بازار تأثیر می‌گذارد. اگر بازار سرمایه عملکرد خوبی نداشته باشد سایر بخش‌ها از آن تأثیر پذیرفته،‌ در روند حرکت آن‌ها اخلال ایجاد می‌شود. هدف از تحقیق حاضر شناخت و بررسی عملکرد بخشی از بورس اوراق بهادار تهران از نظر تأثیر پذیری و رابطه با ارزش بازار شرکتها بوده است. بدین جهت براساس تجربه مطالعات قبلی انجام شده در کشورهای مختلف و تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه،‌ تلاش گردید تا ترکیب مناسبی از متغیرهای ساختار مالکیت انتخاب گردد و رابطه آن‌ها و چگونگی تأثیرگذاریشان بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد آزمون و بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون رگرسیون حداقل مربعات بوده است.
این فصل از تحقیق در پی دستیابی و ارائه نتایج نهایی تحقیق است تا در نهایت بتواند با شفاف سازی روابط میان متغیرهای مورد نظر، جهت تصمیمگیری‌های درست و منطقی، ‌افقی را فرا روی سرمایه گذاران، مدیران و همه کسانی که به نحوی در ارتباط با بازار سرمایه هستند،‌ بگذارد و همچنین با ارائه پیشنهادات تحقیقاتی در گستره کاربرد این بررسی، ‌زمینه گسترش تلاش‌های صورت گرفته در این تحقیق در آینده فراهم شود.
خلاصه فصول گذشته
هدف اصلی این رساله، بررسی هم انباشتگی رابطه میان متغیرهای ساختار مالکیت از جمله مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
در فصل‌های اول و دوم این رساله،‌ ادبیات نظری و تجربی مربوط به ارزش بازار و ساختار مالکیت مورد بحث قرار گرفت. دیدگاه‌های مختلفی در خصوص نحوه اثر گذاری متغیرهای ذکر شده بر روی ارزش بازار وجود دارد.
همچنین در فصل دوم ابتدا مطالعات و تحقیقات انجام شده پیشین از نظر گذرانده شده، مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی سایر کشورها حاکی از تحقیقات متنوعی بوده و از طرفی اهمیت موضوع را خاطر نشان می‌ساخت و نشان می‌دهد که اتفاق نظری درباره رابطه موجود بین ارزش بازار و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی در کشورهای مختلف وجود ندارد. بدین معنی که گروهی رابطه مثبت و برخی رابطه منفی را با ارزش بازار آزمون کرده‌اند در حالی که بعضی دیگر از محققین نتیجه گرفتند که رابطه معناداری میان این متغیرها و ارزش بازار در بورس اوراق بهادار وجود ندارد.
در فصل سوم جهت تجزیه تحلیل داده‌ها جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار و از مدل رگرسیون حداقل مربعات و کارکرد این روش به طور مفصل در فصل سوم از نظر گذشت.
در فصل چهارم نیز با ارائه رگرسیون حداقل مربعات به بررسی ارتباط بین متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته در بورس پرداخته شد. پس از معرفی مدل از آزمون رگرسیون برای اثبات ثبات ضرایب متغیرها استفاده شده است. در جدول 5-1 خلاصهای از نتایج آورده شده است
خلاصه نتایج
فرضیه عنوان نتیجه
فرضیه اول بین ارزش بازار و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد وجود رابطه
فرضیه دوم بین ارزش بازار و مالکیت شرکتی رابطه وجود دارد وجود رابطه