عدم وجود خود همبستگی و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
سطح معناداری آماره t ضریب متغیر علامت اختصاری متغیر
23/0 18/1 4207 C مقدار ثابت
0001/0 07/4 6111 INST مالکیت نهادی
13875/42 آماره F 19/0 ضریب تعیین تعدیل شده
00011/0 P-Value 12/2 آماره دوربین واتسون
فرضیه اول در مورد رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح گردید. نتایج نگاره4-5 نشان دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است. آماره F و سطح معناداری موید معنادار بودن مدل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جملات اخلال است. همان طور که نتایج نشان می دهد متغیرمالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل بر ارزش بازار که بعنوان متغیر وابسته در تحقیق شناخته می شود تاثیر گذارند و متغیر مالکیت نهادی با توجه به سطح معناداری آن در جدول بالا با متغیر ارزش بازار رابطه مستقیم، مثبت و ضعیفی دارد. در نتیجه با توجه به نتایج جدول فوق فرضیه اول که مبتنی بر وجود رابطه بین ارزش بازار و مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد پذیرفته می شود.
نتایج فرضیه دوم تحقیق
: نتایج فرضیه دوم
MVi,t= ai + b1 (CORP i,t)
سطح معناداری آماره t ضریب متغیر علامت اختصاری متغیر
95/0 06/0 365 C مقدار ثابت
045/0 03/2 3193 CORP مالکیت شرکتی
13/4 آماره F 05/0 ضریب تعیین تعدیل شده
045/0 P-Value 97/1 آماره دوربین واتسون
فرضیه دوم در مورد رابطه بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح گردید. نتایج نگاره4-6 نشان دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است. آماره F و سطح معناداری موید معنادار بودن مدل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جملات اخلال است. همان طور که نتایج نشان می دهد متغیر مالکیت شرکتی بعنوان متغیر مستقل بر ارزش بازار که بعنوان متغیر وابسته در تحقیق شناخته می شود تاثیر گذارند و متغیر مالکیت شرکتی با توجه به سطح معناداری آن در جدول بالا با متغیر ارزش بازار رابطه مستقیم, مثبت و ضعیفی دارد. در نتیجه با توجه به نتایج جدول فوق فرضیه دوم که مبتنی بر وجود رابطه بین ارزش بازار و مالکیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد پذیرفته می شود.
نتایج فرضیه سوم تحقیق
نتایج فرضیه سوم
MVi,t= ai + b1(MGRi, t)
سطح معناداری آماره t ضریب متغیر علامت اختصاری متغیر
0158/0 5.6658 1096 C مقدار ثابت
67/0 4265/0- 4020- MGR مالکیت مدیریتی