عقد ازدواج و ضمن عقد

دانلود پایان نامه
ج. اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیرى در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت.
د. همین که معلوم شد زوجه فاقد بکارت است حق فسخ براى زوج تحقق پیدا مى کند و فرقى نمى کند که فقدان بکارت در اثر افتادن از بلندى باشد یا بیمارى.
هـ . اطّلاع یا عدم اطّلاع خانواده دختر نیز از این مسأله قبل از عقد تأثیرى در حکم مسائل بالا ندارد.
و. عدم اطّلاع خود دختر هم از این موضوع نیز تأثیرى در تحقق حق فسخ براى زوج نخواهد داشت چون زوج با شرط دارابودن بکارت براى دختر با او ازدواج نموده است.
سوال 12: اگر در عقد ازدواج، بکارت زوجه شرط شده باشد یا عقد مبتنى بر بکارت زوجه باشد، منظور از باکره چیست؟
الف. آیا منظور عدم ازاله پرده بکارت است؟
ب. آیا منظور عدم آمیزش جنسى است، حتى اگر پرده بکارت سالم باشد؟ (زیرا در پرده بکارت از نوع اتساعى، آمیزش صورت مى گیرد اما پرده به قوت خود باقى است).
ج. آیا منظور عدم ازدواج قبلى است بدین معنى که معقوده کسى نبوده باشد؟
آیت الله سید على سیستانى
ظاهر از شرط فرض «ب» است. 12/ربیع الثانى/1422 هـ .
آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى
ظاهراً منظور هر دو مورد «الف» و «ب» مى باشد اگر شرط بکارت شده و پرده زائل شده در حالى که هیچ گونه آمیزشى واقع نشده یا اینکه آمیزش انجام شده و پرده سالم مانده در هر دو مورد زوج حق فسخ دارد و اما مورد «ج» یعنى مجرد ازدواج بدون تحقق دخول و زوال بکارت تخلف از شرط محسوب نیست و الله العالم. 14/4/80
آیت الله محمد فاضل لنکرانى
منظور عدم آمیزش جنسى و وطى است بنابراین اگر آمیزش صورت گرفته باشد به نحوى که اگر پرده طبیعى بود از بین مى رفت صدق عدم بکارت مى کند. 3/6/80
آیت الله ناصر مکارم شیرازى
منظور عدم ازدواج قبلى است. 17/4/80
آیت الله سید عبدالکریم موسوى اردبیلى
اگرچه ممکن است باکره تمام موضوع حکم شرعى نباشد، ولى منظور از باکره غالباً این است که مدخول بها نباشد، مگر اینکه ثابت شود طرفین از شرط بکارت مقصود خاصى دارند.
آیت الله حسین نورى همدانى
در صورتى که پرده بکارت به خاطر نزدیکى از بین رفته باشد، زوجه باکره محسوب نمى شود و در سایر فرضها باکره به حساب مى آید.
سوال 13: اگر زوج معتقد باشد زوجه بکر نیست و قبل از عقد باکره نبوده است و زوجه ادعا کند که بعد از عقد، بکارت توسط شوهر زایل شده است، بفرمایید:
الف. بار اثبات بر عهده کیست؟
ب. بر فرض وجود اماره یا قرینه برخلاف ادعاى هرکدام آیا بار اثبات تغییر پیدا مى کند؟
آیت الله محمد تقى بهجت
این دعوى ثمره عملى ندارد مگر اینکه بکارت در ضمن عقد شرط شده باشد در آن صورت باید براى اثبات مدعى به حاکم شرع مرافعه نمایند.
آیت الله میرزا جواد تبریزى