عقد ازدواج و ولی قهری

دانلود پایان نامه

12ـ آیت‌ا… صانعی: بنابر احتیاط، اذن از پدر یا جد پدری بگیرد اگرچه عدم لزوم خالی از قوت نیست.
سوال2: آیا شرط‌بودن اذن پدردر ازدواج دخترباکره‌بین‌عقددائم‌وموقت‌فرق دارد؟
1ـ آیت‌ا… تبر یزی: بنابر احتیاط اذن شرط است و فرقی در دائم و موقت ندارد.
2ـ آیت‌ا… لنکرانی همان نظر فوق را دارد.
3ـ آیت‌ا… صانعی: اذن پدر در عقد موقت لازم است ولی در عقد دائم شرط نیست.
سوال3: در صورتی که بدون اذن پدر دختر باکره ازدواج کرده باشد احکام مهر و نفقه و ارث و فرزند چگونه خواهد بود؟
1ـ آیت‌ا… مکارم شیرازی: تعزیر دارد ولی احتیاط آن است که بدون طلاق از هم جدا نشوند و احکام مهر و ارث و فرزند و سایر آثار را مرتب سازند.
2ـ آیت‌ا… میرزاجواد تبریزی: استمتاعاتی که قبل از اذن ولی برده‌اند جایز نبوده و باید توبه کنند. نسبت به مهری که محتمل است زوجه طلبکار باشد، زوج با زوجه مصالحه کند. بنابر احتیاط نسبت به مقدار ارث هر کدام که فوت شده‌اند با ورثه او مصالحه شود. حکم ولد الزنا بار نمی‌شود و حمل، اولاد آنها حساب می‌شود.
3ـ آیت‌ا… اراکی: بعید نیست حکم به حلال بودن فرزند.
4ـ آیت‌ا… تبریزی: حکم ولدالزنا بار نمی‌شود.
5ـ آیت‌ا… خویی: بنابر احتیاط واجب، آثار جرم زنا مترتب نیست و آثار عقد صحیح نیز مترتب نیست.
6ـ آیت‌ا… صانعی: تا زمانی که نمی‌دانسته و طی به شبهه بوده و تمام آثار حلال بر آن مترتب است.
سوال4: دختری با وطی غیر مشروع بکارتش را از دست داده آیا اذن پدر یا جد پدری در شوهر کردن لازم است؟
1ـ امام خمینی(ره): بعید نیست عدم الحاق به بکر، لکن احتیاط در آن ترک نشود.
2ـ آیت‌ا…خویی(ره): اذن لازم ندارد، زانیه حکم باکره را ندارد.
3ـ آیت‌ا… اردبیلی: منوط به اذن نیست.
4ـ آیت‌ا… صانعی: معیار در اعتبار اذن ولی، شوهر نرفتن دختر است ولو دخول صورت نگرفته باشد، نه خود بکارت و نه ازاله آن.
5ـ آیت‌ا… تبریزی: اگر پرده به واسطه زنا از بین رفته است اجازه لازم ندارد.
6ـ آیت‌ا… شیخ حسینعلی منتظری: اگر پرده به واسطه زنا از بین رفته است احوط تحصیل اجازه آنان است.
سوال5: دختر باکره‌ای بدون اذن پدر و یا ولی قهری ازدواج کرده است، آیا برای مفارقت، صیغه طلاق لازم است جاری شود یا بدون طلاق باید جدا شوند؟
1ـ آیت‌ا…. جواد تبریزی: بنابر احتیاط واجب باید طلاق داده شود و در فرض همبستر شدن عده نیز لازم است و پدر پسر با آن دختر نمی‌تواند ازدواج کند در فرض دخول و مقاربت و زوج نمی‌تواند با دختر آن زوجه ازدواج کند.
2ـ آیت ا‌…. سیستانی: عقد ازدواج آنها باطل است و در فرضی که زنا نباشد عده دارد ولی اگر دخول نکرده باشد عده ندارد و در فرضی که قطعاً عقد باطل است، ازدواج پدر با او اشکال ندارد و همینطور است ازدواج دختر آن دختر با آن مرد.
3ـ آیت ا‌…. صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید مردی که با او ازدواج کرده او را طلاق بدهد و پس از طلاق و گذشتن عده اگر زوجه مدخول‌بها باشد می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند، ولی با پدر زوج نمی‌تواند ازدواج کند و این مرد هم با دختر آن زوجه نمی‌تواند ازدواج کند.
4ـ آیت‌ا… مکارم شیرازی: احتیاط آن است که بدون طلاق از هم جدا نشوند.
5ـ آیت‌ا… موسوی‌اردبیلی: صیغه طلاق احتیاطاً جاری می‌شود و اگر دخول صورت نگرفته، عده لازم نیست واگر دخول شده چنانچه وطی به‌شبه‌بوده؛یعنی اعتقاد به صحت عقد داشته و در مقدمات این اعتقاد مقصر نباشد و حین دخول مردد نباشد، باید عده نگه دارد.
6ـ آیت‌ا… نوری همدانی نظر فوق را دارد.