عملکرد تحصیلی و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

3-2- ابزار گردآوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. البته مقیاس عملکرد تحصیلی استاندارد و از تحقیقات مشابه انتخاب شده‌ است و مقیاس شبکه اجتماعی وایبر محقق ساخته می‌باشد.
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، که تعداد آنان در سال 1394، تعداد آن‌ها 2694 نفر میباشد.
برای تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی در میان 30 نفر از آزمودنیها انجام گرفت، در جریان این مطالعه مشخص شد که واریانس متغیر وابسته (21/0) می‌باشد همچنین دقت احتمالی مطلوب (d) در سطح (05/0) تعیین گردید. سپس با استفاده از فرمول کوکران 289 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. که جهت بالا رفتن روایی و پایایی ابزار پژوهش و هم‌چنین پایین آمدن سطح خطاهای نوع اول و دوم و هم‌چنین این پیش فرض که احتمالاً تعدادی از پرسشنامه‌ها برگشت داده نشوند، تعداد حجم نمونه 300 نفر در نظر گرفته شد.
اما در ادامه این فرمول و نحوه محاسبه آمده است:
n= تعداد افراد نمونه (289)
S2= پیش برآورد واریانس (21/0) واریانس متغیر وابسته
N= تعداد افراد جامعه آماری (2694)
t= سطح اطمینان (96/1)
d= دقت احتمالی مطلوب (05/0)
فرمول کوکران (سرایی,27:1375)
3- 4- روش نمونه گیری
ﺑﻌﺪ از تعیین ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی طبقه ای، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی اﻧﺠﺎم گردید. این روش شکل اصلاح شده‌ای از نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک است که هدف از آن رسیدن به نمونه های معرف تر و دقیق تر است. در این روش چهارچوب نمونه گیری مطابق با طبقات متغیری خاص دسته بندی می گردد و سپس با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک افراد هر طبقه به طور مناسب انتخاب می شوند. در این تحقیق نیز باتوجه به بخش های متعدد جامعه آماری (رشته ها)، ابتدا نسبت دانشجویان هر دانشکده به کل جامعه آماری محاسبه گردید سپس این نسبت ها برای نمونه مورد نظر نیز محاسبه و پس از آن نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد.
3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش
رواﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑا ﺷﻴﻮه اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮری و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اساتید و اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ارزیابی می‌گردد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪ راهنما و مشاور و نیز سایر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻗﺮار داده شد و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اعمال گردید.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازه-ﮔﻴﺮی، از آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده خواهد شد. روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دروﻧﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود.
– پایایی پژوهش: در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮی، از آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد. به منظور سنجش آلفای کرونباخ، پرسشنامه تحقیق در بین 30 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت. و برای هر دسته از معرف‌های یک متغیر خاص، آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ گردید. از آن جا که آلفای کرونباخ کلیه متغیرها بالای 70/0 به دست آمد لذا کلیه معرف‌های مورد استفاده در سنجه‌های مربوط از پایایی مورد قبول برخوردار بودند (جدول 3-1). شایان ذکر است که این مقبولیت در محاسبه آلفا برای کل نمونه پژوهش (پس تست) نیز به دست آمد.
جدول 3-1: ضریب پایایی مقیاس‌ها در پرسشنامه نهایی
متغیرها
ابعاد متغیرها