عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه

معنی داری وجود نداشت.(به نقل از پورقاز، رقیبی، 1383).
جعفر بوالهری( 1385)، در مقالهای تحت عنوان استراتژیهای ارتقاء بهداشت روانی به این موضوع اشاره می نماید که توجه به پیشگیری و کنترل مشکلات هیجانی و روانشناختی، آموزش و ارتقاء سبک زندگی سالم، آموزش مهارتهای اجتماعی و حل مسئله، آموزش به مددکاران، دانش آموزان، والدین، مسئولیت دادن به افراد برای طرح ریزی آموزشی و اجرای آن از اهم موارد است. وی اشاره می کند که دو محیط اساسی از نظر بهداشت روانی– اجتماعی محیط کار و محیط آموزشی است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خیر النساء مستخدمین حسینی در پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه سلامت روان در مدارس عادی و خاص( 1381) به این نتایج دست یافتند که بیم دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و خاص تفاوت معناداری وجود داشته و بین دو گروه دختر و پسر در این زمینه تفاوت معنی داری وجود داشته است.

اصفهانی اصل و مهدیپور (1389)، در تحقیقی به مقایسه سلامت عمومی، منبع کنترل، انگیزه پیشرفت و خوداثربخشی در پزشکان زن و مرد پرداختند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه سلامت روان، منبع کنترل، انگیزه پیشرفت و خوداثربخشی در پزشکان زن و مرد ناحیه شمال خوزستان بود. جامعه مورد بررسی شامل کلیه پزشکان عمومی زن و مرد شمال خوزستان بود که از این میان تعداد 200 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند که با تکمیل چهار پرسشنامه سلامت عمومی «GHQ 28»، «منبع کنترل راتر»، «انگیزه پیشرفت»، و «مقیاسGSE » در پژوهش شرکت کردند. نوع مطالعه این پژوهش علی- مقایسه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری «تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیریANOVA » استفاده شد. سطح معناداری در این پژوهش 95 درصد می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، سلامت روان و منبع کنترل در بین پزشکان زن و مرد تفاوت معناداری ندارد اما انگیزه پیشرفت و خوداثربخشی در بین پزشکان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح انگیزه پیشرفت و خوداثربخشی در مردان پزشک به طور مشخصی از زنان پزشک بالاتر بود.
شعاع‌کاظمی و مؤمنی جاوید (1388)، به بررسی رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی، پرداختند. این تحقیق به روش پیمایشی به بررسی رابطه هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان می‌پردازد. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های شخصیتی دو گروه از دانشجویان علوم انسانی، و تأثیر هوش هیجانی در نوع شخصیت است. فرضیه اصلی پژوهش این است که بین رشته تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه هوش هیجانی شیرینگ با سی‌وسه پرسش و اعتبار 63/0، و پرسش‌نامه شخصیت نئو با شصت پرسش و اعتبار 80/0 است. یافته‌های پژوهش حاکی از ارتباط بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد شخصیت، بجز نوروتیسم، در دانشجویان تربیت بدنی68/0=r، و همبستگی مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد شخصیت، بجز گشودگی تجربه در دانشجویان علوم تربیتی72/0=r است. با توجه به نتایج، استنباط می‌شود که ویژگی‌های شخصیتی و رشته تحصیلی در دانشجویان تربیت بدنی، موجب اضطراب سطح پایین و تبدیل آن به فعالیت‌های مثبت می‌شود، ولی دانشجویان علوم تربیتی به دلیل عدم فعالیت‌های فیزیکی و یا فرصت کم تجربه، ویژگی‌های نوروتیسم یا اضطراب قابل ملاحظه‌ای دارند.
در پژوهشی دیگر خسروجردی و خانزاده (1386)، به بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار، پرداختند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 83-82 مشغول به تحصیل بودهاند. نمونه مورد نظر 230 نفر از دانشجویان کارشناسی بود که با روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه جمعیت شناسی محقق ساخته پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه هوش هیجانی مایر استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون،‌ ضریب تعیین رگرسیون ساده،‌ رگرسیون چندگانه با روش گام به گام،‌ آ‍زمون تی و تحلیل واریانس چند متغیری است. یافتههای پژوهش رابطه 68/0- را بین هوش هیجانی و سلامت عمومی نشان می دهد. یعنی 46 درصد تغییرات سلامت عمومی را هوش هیجانی پیش بینی میکند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که بازسازی احساسات بهترین پیش بینی کننده سلامت عمومی میباشد. در مقایسه هوش هیجانی دختران و پسران، پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردار میباشند و نتیجه مقایسه سلامت عمومی دختران و پسران سلامت عمومی بیشتر در پسران را نشان میدهد.
زهراکار (1386)، به بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی پرداخت. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر است. از این جامعه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 نفر (200 دانشجوی پسر و 200 دانشجوی دختر) انتخاب و با پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده، بین همه مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی مثبت و معنادار است، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می دهد که در بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه های خوش بینی، خرسندی، تحمل استرس، کنترل تکانه و مسالهگشایی، پیشبینی کنندههای معناداری برای عملکرد تحصیلی هستند.
اکبریزاده و همکاران(1390) در تحقیقی با عنوان« ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران» به این نتیجه دست یافتند که بین هوش معنوی و سخترویی، هوش معنوی( و مولفه های آن) و سلامت عمومی، و سخترویی و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بخش محل کار با مولفه شکیبایی هوش معنوی رابطه معناداری جود دارد.
رقیبی، معلمی و سالاری (1389) در پژوهش که که با هدف بررسی مقایسهای هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد انجام گرفت به این یافته رسیدند که بین نمره های هوش معنوی و سلامت روان معتادان و غیرمعتادان تفاوت معناداری وجود دارد بطوری که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوی و سلامت روانی پایینتری نسبت به گروه عادی برخوردار بودند. همچنین در هر دو گروه بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی معناداری مشاهده شد.
نتایج مطالعه‌ای در این زمینه در شهر شیراز (1388) نشان دادند که وضعیت هوش هیجانی پرستاران در طول چهار سال تحصیل (88-1385) خود در مجموع، در حد متوسط است. همچنین نتایج مقایسه وضعیت هوش هیجانی پرستاران در طول 4 سال تحصیل نشان دادند که میانگین نمره هوش هیجانی آنها در سالهای متوالی بهبود می‌یابد. تکامل رشد، تجارب بالینی، تجارب زندگی و برنامههای آموزشی مبتنی بر حل مسأله میتوانند از دلایل احتمالی آن باشد.(بخشی سورشجانی، 1389).
در بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (1387) نیز نتایج نشان دادند که بین هوش هیجانی و تمام مؤلفه های آن با متغیرهای عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان رابطه معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره کلی هوش دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است.(بخشی سورشجانی،1389).
در مطالعه‌ای دیگر، که رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار(1389) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از وجود رابطه معنیدار بین هوش هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان است. همچنین در مقایسه هوش دانشجویان دختر و پسر، دانشجویان پسر از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بودند.(خسروجردی و خانزاده، 1390).
مؤمنی (1384) در پژوهشی به بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران و جو سازمانی پرداخت. نتایج نشان داد که هوش عاطفی بالای مدیران با جو سازمانی متعالی آنان ارتباط مستقیم دارد. به علاوه بین تمامی مؤلفه های هوش عاطفی با مؤلفه های جو سازمانی همبستگی وجود داشت.
مطلبی و همکاران (1388) پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و توانایی آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدایی شهر اصفهان انجام دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین اعتماد معلمین و مؤلفه هوش هیجانی رابطه مثبتی وجود دارد.
همچنین یافته های زارعان، اسدالله پور و بخشی پور(1386)، میری و اکبری(1386)، نشان میدهد که بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه وجود دارد. هوش هیجانی علاوه بر سلامت روانی بر احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی نیز مرتبط است.
امینی و همکاران(1387) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش آموزان ممتاز و عادی پسر دوره متوسطه شهرستان اشنویه پرداختند. بدین منظور 249 دانش آموز به عنوان نمونه( 115 دانش آموز ممتاز و 134 دانش آموز عادی) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش هیجانی شاته و همکاران، خودکارآمدی شرر و همکاران و سلامت عمومی گلدنبرگ استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان در هر دو گروه از دانش آموزان رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
2-6- تحقیقات خارج از ایران
نیکولا، جوهان، اینر، ناوجوت و سالی (2007) در یک فراتحلیل نشان دادند که هوش هیجانی با سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین ابعاد سلامت روان و هوش هیجانی رابطه وجود دارد.
یافته های ونتا، نیکولاس و تد (2005) و پترید، نورا و آدریان (2004) نشان می دهد که هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، رضایت زندگی، شیوه های حل مسئله، کنارآمدن و اختلالهای رفتاری کمتر رابطه مثبت دارد.
ولاستر در سال 1987 پژوهشی تحت عنوان “عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان” انجام دادند و عوامل و متغیرهایی چون محل مدرسه، اندازه مدرسه، مقطع تحصیلی، سن، جنس، وضعیت تاهل، سابقه خدمت، ارشدیت، سطح تحصیلات را بررسی نمودند. نتایج تحقیق سه عامل حقوق، پیشرفت و شناخت را در ایجاد نارضایتی شغلی مسبب دانسته و عوامل سرپرست، روابط با همکاران، تعهد و ماهیت کار را به عنوان عواملی که ایجاد نارضایتی نمی کردهاند، مطرح کرده است.
کرمیک (2000) در تحقیقی به بررسی و مطالعه نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی و رابطه آن با سازگاری شغلی پرداخته است او به این نتیجه دست یافت که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار ی وجود دارد.
لانگ (2005) به بررسی رضایت شغلی در استرالیا پرداخته است نتایج تحقیق او نشان میدهد که بین مشخصات و ویژگیهای فردی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
ویلیام و هزر خاطر نشان ساختهاند که میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رابطه علی حاکم است و رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.( به نقل از بیدختی و همکاران، 1386).
مطالعات اشاگبمی و همکاران (1999) تحت عنوان تأثیر سن بر رضایت از تدریس و تحقیق در دانشگاه نشاندهنده تأثیر سن بر رضایت شغلی اساتید دانشگاه می‌باشد. بدین معنا که فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید از سن آنان بوده و میزان رضایت شغلی در سنین متفاوت یکسان نیست.
مطالعات باخ و همکاران (1996) تحت عنوان “یک تحقیق پیرامون تأثیر وضوح نقش بر واکنشهای مدیران زن و مرد” که بر روی 254 نفر انجام پذیرفت نشان می‌دهد که وضوح نقش در مدیران به طور همزمان تجربه شغلی مثبت و انتخاب فرصت‌های شغلی مناسب را به دنبال داشته است. بعلاوه فقدان وضوح نقش در مدیران زن سبب ادراک منفی از انتظارات تحرک مسیر شغلی و در مدیران مرد سبب کاهش در انتظارات پیشرفت و رضایت کمتر در محیط کار روزانه گردیده است.
دلوبتز و هیگز (2000) نشان داد که هوش هیجانی بر نحوه عملکرد موفق و کارآمد افراد و حتی در ارزیابی این عملکرد توسط خود، همکاران و یا سرپرستان تأثیر میگذارد.
نتایج پژوهش کیاروچی و همکاران (2001) هم نشان داد که افرادی که در مدیریت هیجانات دیگران توانا هستند، حمایت اجتماعی بیشتری دریافت کرده و از این حمایت بیشتر احساس رضایت میکردند.
ونگ و لاو (2002) تأثیر هوش هیجانی سرپرست و زیردستان آنها را بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی، رابطه معنادار آماری وجود دارد.
هایاشی (2005) نیز بیان میکند که هر چه هوش هیجانی بالاتر باشد عملکرد مدیران نیز بهتر و مؤثرتر است.
گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان (2008) در پژوهشی که هدف آن تأثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بود، دریافتند که هوش هیجانی به گونهی شایان توجهی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط میشود .

نتایج پژوهش کوزترک و دنیز حاکی از وجود رابطه معنادار میان هوش هیجانی و رضایت شغلی است. (کوزترک و دنیز ،2008).
یافتههای حسینیان، موناوار، زهرای، فانحی آشتیانی در سال 2008حاکی از معنادار بودن رابطه میان رضایت شغلی و هوش هیجانی است .
دانگ و هوارد در سال 2006در مطالعهای که هدف آن بررسی هوش هیجانی و رضایت شغلی و حس اعتماد بر روی کارمندان دانشگاه کالیفرنیا بود، به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد و همچنین هوش هیجانی قدرت پیشبینیکنندگی رضایت شغلی را دارد.
گاردنر و استوگ (2003) در مطالعهای در دانشگاه سویین برن کشور آمریکا به این نکته اشاره کردند که هوش هیجانی پیش بینی کننده ای سودمند برای رضایت شغلی و تعهد سازمانی است و همچنین هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه دارد.

2-7- مدل مفهومی تحقیق

شکل2- 4 : مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و گویاتر به پاسخهای احتمالی برساند. در این فصل به بررسی نوع و روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار و روش گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه می پردازیم.

3-2- نوع و روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید