عملکرد حسابرسان و مؤسسات حسابرسی

دانلود پایان نامه

تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی
این پژوهش تأثیر فشار بودجه زمانی را بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی را آزمون کرده است، نتایج تحقیق نشانگر این واقعیت بود که بروز رفتارهای غیرحرفه‌ای در ایران نیز وجود داشته که مهم‌ترین دلایل آن فشار بودجه زمانی، فشار مدیر پروژه، عدم نظارت کافی و کم‌اهمیت بودن برخی مراحل می‌باشد
ساسان مهرانی، 1379
2
تئوری اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل
در این بررسی به موضوع اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی را بر رفتار حسابرسان مستقل پرداخته شد و به این نتیجه رسیدند که علی‌رغم اینکه حسابرسان، خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه‌ای می‌دانند، اما در برابر فشار بودجه زمانی اقدام به اعمال رفتارهای غیرحرفه‌ای می‌نمایند.
مهرانی و نعیمی، 1382
3
ارزش‌های اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس
این پژوهش تأثیر آیین رفتار حرفه‌ای را بر چگونگی قضاوت‌های حسابرسی در دو گام انگیزشی و عمل‌گرایانه مطالعه می‌نماید. نتایج این تحقیق مبین آن است که تأثیر آیین رفتار حرفه‌ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی مؤثر بوده و زنان، قضاوت‌های اخلاقی‌تری اعمال نموده‌اند.
حساس یگانه و مقصودی، 1389
4
بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ ن ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی
این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی پرداخته شد و به این نتیجه رسیدند که بین میزان رضایت شغلی حسابرسان و میزان اعمال اقدامات سه‌گانه سرپرستی در سازمان حسابرسی در مقایسه با مؤسسات حسابرسی تفاوت معناداری وجود دارد.
رضازاده و همکاران، 1387
5
آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی
در این پژوهش عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی بررسی شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی‌داری با حق‌الزحمه حسابرسی دارند. اما متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌های مالی، با حق‌الزحمه حسابرسی رابطه‌ای ندارد.
نیکبخت و تنانی، 1389
6
بررسی اثر خدمات و میزان حق‌الزحمه‌های غیر حسابرسی مؤسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس
به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه چهار گروه حسابداران، حسابرسان، مدیران سرمایه‌گذاری و اعتباردهندگان خدمات غیر حسابرسی درمجموع استقلال حسابرسان را نقض نمی‌کند. مقایسه دیدگاه این چهار گروه نشان می‌دهد ترتیب محافظه‌کاری آنان به ترتیب اعتباردهندگان، مدیران سرمایه‌گذاری، حسابداران و حسابرسان می‌باشد و تحقیق نشان می‌دهد که دیدگاه همه استفاده‌کنندگان نسبت به خدمات غیر حسابرسی غیرازاین، مواردی تقریباً شبیه یکدیگر است.