عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)، صص93-106
اشرف زاده، حمیدرضا و نادر مهرگان(1387) اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: نشر مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
احدی سرکانی ،سید یوسف ، نوری فرد ،یدالله ، پوربرات ،فریده (1389) تاثیر پذیر عملکرد قیمتی سهام از ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه،پژوهشگر،شماره ویژه
احمدپور ، احمد،منتظری ، هادی(1390) نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن ، پیشرفت های حسابداری دوره سوم ، شماره 2 (پیاپی 61/3) ،صص1-35
اعتمادی ،حسین،بابا جانی، جعفر، آذر،عادل، دیانتی دیلمی ،زهرا (1388)تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15 ،ص 85-59
اسدی ،غلامحسین ، محمدی ،شاپور ، خرم ،اسماعیل(1390) رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت، مجله دانش حسابداری/ سال دوم/ شماره 4،صص29-48.
بابایی زکلیگی محمدعلی، ژیلا احمدوند،(1387) بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران،مجله تحقیقات مالی ، شماره 26 ، صص41-60.
برادران حسن‌زاده ، رسول، تقی‌زاده ، هوشنگ، رضایی، عباس(1390) بررسی تأثیر‏ ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم- شماره‌ی دوم- شماره‌ی پیاپی 8،صص124-107
حساس یگانه، یحیی، اسکندر، هدی و محمد مرادی (1387) بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صص 187-122.
سلمن آریس و جیل آسدموس(1384) نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی، ترجمه یحیی حساس یگانه و امیر پوریا نسب ، ماهنامه حسابداری، سال 19 ، شماره 4
حنیفه زاده، لطیف(1389) ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه در ایران، صنعت بیمه سال بیست و پنجم ، شماره 2
رضایی ،فرزین ، عیدان ترکزاده، خدیجه ، نصیری، ناصر (1390)بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 16 سال چهارم،صص79-99.
ساعی ،محمد جواد ، اسماعیلی، علی، باقری، اکبر (1389)بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی “ارزش دفتری سهام” و “سود خالص” در شرکتهای روبه افول و قوی، مجله دانش و توسعه (علمی – پژوهشی) سال هفدهم، شماره 30 ، صص163-187.
ستایش ،محمد حسین ، کاظم نژاد ،مصطفی(1389) بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 1، صفحات 29-51
سینایی، حسنعلی، سلگی، محمد، محمدی ،کامران (1390) تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال سوم، شماره چهارم، شماره پیاپی ( 10 )، 87 – 102
صادقی شریف، سیدجلال و محمد کفاش پنجهشاهی(1388) تأثیر ترکیب سهامداری بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره 55 ، صص 45-55.
صادقی شریف، سیدجلال (1388) بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، نشریه تحقیقات مالی، دوره 11 ، شماره 27 ، صص 60-61
ظریف فرد ، احمد و احمد ناظمی (1382) بررسی نقش سو د حسابداری و جریانات نقدی در سنجش عملکرد
. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه بررس یهای حسابداری و حسابرسی، شماره 37
عباس زادگان، سیدمحمد(1385) مدیریت عملکرد مالی، تهران: ناشر شرکتهای سهامی
صادقی ،حسین ، رحیمی ،پریسا (1391) بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از سیستم معادلات همزمان، مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی ( 14 )،صص89-102