عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه
– اردکانی، علی(١۳۸۸)، “نگاهی بر ظهور فناوری اطلاعات”، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۶١، ص ۲۰١- ١۹۳
– احمدی، علیرضا؛ حورعلی، مریم(۱۳۸۳)، “مدیریت ارتباط با مشتری با تکیه بر ابزارهای مبتنی بر وب و عاملهای هوشمند”، فصلنامه مدیریت فردا، شماره ١۶، ص ۶۳- ۵۰
– احمدی، غلامرضا (١۳۹۰)، “بررسی عوامل موثر خدمات الکترونیکی بر رضایت مندی مشتریان در صنعت نگین خودرو”، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه.
– الکساندر، دیوید (١۳۸۶)، «مدیریت روابط با مشتری CRM »، (علی دنیا دیده، مترجم)، تهران، نشراندیشه آریا، ص ۳۵.
– اشتریان، محمد(١۳۸۹)، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۸.
– امامی، علی(١۳۸۹)، «تکنولوژی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات»، انتشارات تورنگ، جلد اول، تهران، ص ۳۵.
– جراحی، محمد حسین(١۳۸۸)، “بررسی نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی”، فصلنامه رشد و فناوری، شماره ١۹، ص ۶۸- ۵۰.
– دهمرده، نظر؛ شهرکی، علیرضا؛ لکزانی، محمود (١۳۸١)، “شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار در فرآیند پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری”، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ١۳، ص ١۰۵- ۹١.
– درکی، محمد (١۳۸۵)، «فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی»، انتشارات تورنگ، جلد اول، چاپ دوم، ص ۳۹
– ذکردی، حسام الدین؛ اسماعیلی، مهدی ( ١۳۸۸)، ” تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان های ایران”، فصلنامه ی علوم انسانی، شماره ۲، ص: ١۵۷-١١۹
– رستمی، زهرا (١۳۸۸)، “بررسی عوامل مؤثر فناوری اطلاعات بر رضایت‌مندی مشتریان در صنعت خودرو سایپا”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین.
– زرگر، محمود (١۳۸۲)، «اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات»، انتشارات بهینه، جلد اول، تهران، ص ۲١.
– سید جوادین، سیدرضا (١۳۸۴)، «مدیریت کیفیت خدمات»، نشر نگاه دانش، جلد اول، تهران، ص ۳۹.
– سیدی، سید مسعود؛ موسوی، سیدعلیرضا و حیدری، شهاب(١۳۸۸)، “ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه الگوی مناسب و جدید اندازه گیری(مطالعه موردی: در صنعت الکترونیکی (“، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره دوم، ص ١١۲-۹۷
– ساروخانی، باقر (١۳۷۳)، «روش های تحقیق در علوم اجتماعی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول، تهران.
– صفاری نزاد، میثم (١۳۸۷)، «نگرشی بر مدل های سنجش رضایت از مشتری»، موسسه کتاب مهربان دانش، جلد اول، تهران، ص ۴۶.
– صوفی، جهانیار؛ کریمی، سعیده(١۳۸۹)، “ارزیابی عملکرد CRM در شرکت ایران خودرو”، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره۶١˛ ص ١۹١- ١۶۷.
– ضرابی، علی(١۳۸۳)، ” بررسی و سنجش عوامل مؤثر فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در فروشگاههای زنجیره‌ای”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
– طاهری، اصغر(١۳۷۷)، «فناوری اطلاعات در سازمان»، انتشارات میر، جلد اول، تهران، ص ۴۳.