عملکرد کارکنان و رهبری تحول گرا

دانلود پایان نامه

ویژگیهای شغل نیز از جمله عاملهای دیگری هستند که ممکن است منجر به استرس شغلی شوند. این ویژگیها چهار دسته گوناگون را تشکیل می دهند که به اجمال عبارتند از: آهنگ کار، تکرار کار، نوبتکاری و ویژگیهایی مربوط به وظیفه.
استرس ها به خصوصیات افراد نیز بستگی دارند. بنابراین نیکو تر آن است که قبل از انتصاب افراد به مشاغل بر خصوصیات جسمی و روحی آنها اشرافی کلی بدست آوریم.
با کاهش خصوصیات مثبت رفتار سازمانی به استرس فرد پی برده و او را در مشاغل دیگر جایگزین کنیم.
تقدیر از کارکنان خلاق، پاداش و تشویق انگیزه ها را تقویت می نماید. بدیهی است تأخیر در پاداش یا عدم اعطای آن موجب سرکوب انگیزشی افراد می شود و رغبت و توانش ها را در رسیدن به هدف اصلی سازمان کاهش می دهد. تشویق کارکنانی که خلاق بوده و بصورت گروهی فعالیت خلاق داشتهاند خود نیروی محرکه ای برای سایر کارکنان می باشد تاتشویق به راه اندازی گروه های تفکر خلاق در سازمان شوند.
5-7 پیشنهاد برای تحقیق های بعدی
با مطالعه در بین پایان نامه ها و رساله های موجود در کتابخانه ملی و کتابخانه دانشگاه تهران این نتیجه حاصل شد که در مورد مسایل زیر بنایی و مشکلاتی که با حل آنها ممکن است تاثیرات شگرفی در وضعیت مدیریت کشور به وجود بیاید پژوهش های چندانی انجام نپذیرفته است. که ذکر چند مورد از آنها برای بهره مندی دانشجویان ممکن است مفید واقع گردد. هرچند که اجرای آنها در سطح کلان نیاز به پشتیبانی و حمایت های قوی و تلاشی راسخ دارد.
انجام تحقیق برای کاهش استرس شغلی در محیط های مختلف کاری.
تحقیق در زمینه مقایسه رفتارسازمانی کارکنان هلال احمر با کارکنان صلیب سرخ.
پژوهش در مورد عوامل تاثیر گذار بر رفتار سازمانی.
منابع فارسی
آغاز، عسل، استرس و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان ها، موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی، تیر مرداد شهریور شماره 205-206-
علوی، امین ا. . .، فشارهای عصبی و روانی درسازمـــان )استـرس(، مجله مدیریت دولتی شماره ۲۰، بهار ۱۳۷۲، ص ۳۴ و ص ۳۵
اسکندری، قاسم، (1390) رابطه بین فرهنگ سازمانی و استرس شغلی در اداره کل زندان های فارس، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
تافلر، الوین، خوارزمی، شهیندخت(1370) جابجایی در قدرت، انتشارات علم
-رضائیان، علی (1375) مبانی مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت 
دفت، ریچارد، پارسائیان، علی (1374)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی جلد دوم
رهبری تحول گرا و نقش آن در تغییر و نوآوری در هلال احمر ایران (1392)، کارشناسی ارشد، وکیلیان، مهدی، دانشگاه آزاد نراق
مورهد، گریفین(1380)، الوانی، سید مهدی، معمارزاده و غلامرضا، رفتار سازمانی، انتشارات مروارید، چاپ ششم
هرسی، پال و بلانچارد، کنت، علاقه بند، علی (1365)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران
منابع لاتین
Appelbaum H. Steven , Hughes Brent (2010). “Ingratiation as a Political Tactic: effects within the organization “Management Decision , ۳۶/۲ ,۸۵-۹۵.
Ferris , Gerald. R ,Dvidson ,Sherry L. , Perrewe , Pamela (۲۰۰۵). “ Political Skill at Work
Dubrin, Andrew (۲۰۰۳). “The Interactive Effects of Pro-political behavior and politics perception on job satisfaction and affective commitment” , Journal of applied social psychology , vol ۳۳, issue ۷.
Kacmar K. Michele , Ferris Gerald (۱۹۹۳). “ Politics at Work : Sharpening the focus of political behavior in organization “, Business Horizon , July- August.