عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی و رضایت از شغل و غیبت از کار

دانلود پایان نامه

خط مشی و شیوه های سازمان اندازه گروه کار
شخصیت
ساختار سازمانی روابط همکاران
شرایط کار
جورج وجونز(1999)در کتاب رفتار سازمانی بیان می دارند که انصاف و عدالت در پرداخت نیز با رضایت شغلی ارتباط دارد. هر قدر انصاف و عدالت در پرداخت بیشتر و بهتر رعایت شود، میزان رضایت شغلی بالاتر است و هر قدر میزان رضایت بیشتر باشد،عملکردمدیریاکارمند یاکارگر نیز بالاترمی رود. همچنین رضایت شغلی به وسیله پرداخت پاداش و تشویق کردن نیز بالا می رود. نگرشهای فرهنگی، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی نیز در بالا بردن میزان رضایت شغلی دخالت دارند.
جورج و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤثر می دانند:
1- شخصیت و صفات شخصیتی.
2- ارزشها
3- موقعیت کار و شغل
4- تأثیر اجتماعی
هر یک از این عوامل اساسی چهارگانه با زیر مجموعه های آن در شکل 2-1 منعکس شده است:
شکل2-1: عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی

مهدوی و روحی عزیزی (1379) عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان را به 4 دسته تقسیم نمودند که شامل:
1- عوامل سازمانی (نظیر: حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، سلامت و امنیت، تناسب بین توانایی های فرد و شغل، سازگاری شغلی، چالش گری شغل، خط مشی های سازمانی).
2- عوامل محیطی (نظیر: سبک سرپرستی، گروه کاری، شرایط کاری)
3- ماهیت کار (نظیر: محدودهی شغل، تنوع کاری)
4- عوامل فردی (نظیر: سن، سابقه خدمت)
2-2-5 اهمیت رضایت شغلی
از نتایج مهم رضایت از شغل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) رضایت و ترک خدمت
دانشمندان قرن اخیر، که به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش می دهند که بین این دو رابطه منفی برقرار است، یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند کرد و اگر از شغل خود راضی نباشند به رها کردن شغل خود مبادرت می ورزند. لاک در سال 1976 نیز گزارش تقریباً مشابهی ارائه داد.
پورنزو استیرز در پانزده تحقیق، پی بردند که همبستگی میان رضایت و ترک خدمت 25% است (میردریکوندی، 1379).
ب) رضایت از شغل و غیبت از کار
شواهد نشان می دهد که رابطه معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود وجود دارد. وروم در چندین بررسی نشان داد که دامنه همبستگی از 14% تا 38% است.این بررسی مورد تأیید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرارگرفت رابطه رضایت شغلی با میزان جایگزینی و غیبت در کار در شکل 2-2 نشان داده شده است (همان منبع).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انعقاد قرارداد و مفاهیم کلیدی