عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی

دانلود پایان نامه

دولتی
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق
عوامل به وجود آورنده مطالبات معوق را به طور عمده می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی تفکیک نمود(جعفر برادری 1389)
1-9-2-عوامل درون سازمانی:
عواملی هستند که ناشی از محیط داخلی سازمان بوده و به تصمیم گیری های مدیریت و نحوه عملکرد کارکنان بستگی دارد این گروه عوامل تا حدودی قابل کنترل بوده و می توان اثرات آن را شناسایی و به موقع اقدام نمود.اگر چه به ظاهر این عوامل را باید در محیط داخلی سازمان جستجو نمود اما به دلایل گوناگون این عوامل نیز تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بعضی عوامل خارجی از سازمان مانند وضعیت اقتصادی کشور،عوامل فرهنگی جامعه،روابط حاکم بر کارکنان و مشتریان و … قرار گرفته و ساختار آنها را تغییر می دهد از جمله عوامل درون سازمانی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی
2-عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین
3-کمبود نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی
4-عدم وجود سیستم هدف گذاری تعهدات بانک
5-عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان خدمات تعهدی بانک
6- عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها
7-کندی روند وصول مطالبات
2-9-2-عوامل برون سازمانی:
این عوامل ناشی از محیط خارجی از بانک بوده و خارج از حیطه اختیارات آن می باشد و سیستم بانکی در مقابل آن اغلب حالت انفعالی دارد.تلاش بانک در این گونه موارد و در جهت رعایت حداکثر احتیاط در جهت مواجهه با موارد مختلف محیطی و اجتناب از وارد شدن ضرر و زیان به بانک،اصلاح و هماهنگ ساختن روش های اجرایی و سیاست های اعتبارات بانک با تغییرات محیطی و همچنین پیش بینی عوامل دخیل در مطالبات معوق با استفاده از روش های علمی اتخاذ تصمیم منطقی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می باشد.
از جمله عوامل تاثیر گذار که از حیطه ی اختیارات و کنترل مدیران سازمان خارج است.
می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-تغییر و تحولات شرایط سیاسی،اقتصادی و …
الف- تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم.
ب-تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییر در روابط سیاسی بین کشورها.
ج- تغییرات شدید نرخ ارز.
2-تغییر و تحولات در قوانین و مقررات
الف-آزاد سازی ورود برخی کالاها که به تولیدات داخلی لطمه وارد می نماید.