عوامل رضایت شغلی و ویژگیهای خاص

دانلود پایان نامه

کلاسهای چندپایه گامی مؤثردرجهت تحقق سیاست آموزش برای همۀ عدالت آموزشی ،پیشگیری ازمهاجرت به روستائیان،امنیت ملی،توسعۀ سرمایۀ اجتماعی،رونق اقتصادی وچشم اندازبیست سالۀ کشوراست.اولین قدم درجهت رسیدن به کادرآموزشی موفق درک عواملی است که برکیفیت فعالیت مدیران مؤثراست.یکی ازاین عوامل رضایت شغلی مدیران است.چراکه رابطۀ مستقیمی بین رضایت شغلی افرادباعملکردآنان وجودداردوکسانی که رضایت داشته باشند،کارخودرابهتر انجام می دهند.بنابراین لازم است آموزش وپرورش به موضوع رضایت شغلی مدیران بیش ازپیش توجه نشان دهد(محمدی،1386).
به عقیدۀ پانیزواردسون(1981) یکی ازعمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیراسترس شغلی،فرسودگی حرفه ای می باشد.البته بایدگفت که این پدیده درمشاغل وحرفه های یاری رسانی بسیارشایع می باشد به ویژه هنگامی که فرداحساس نمایدکه پیشرفتی درکارخودندارد.معنایی برای فعالیتش نمی شناسدکشمکش وتنش بین کارکنان زیاداست وانتقادزیادی ازسوی همکاران ردوبدل شده واعتمادبین مدیروکارکنان کاهش یافته است(خاکپور،1376).
امروزه یکی از عوامل اساسی عدم کارایی و از دست دادن نیروی انسانی فرسودگی حرفه ای کارکنان است پدیده ای که خود از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی محسوب می شود(خواجه پور1377به نقل اززارعی 1379).
پدیدۀ فرسودگی حرفه ای دارای روندی پیشرونده می باشد بافشارزیادوفزاینده نسبت به کارهمراه است این احساس موجب بروزنوعی آسیب (ماننداحساس فشار، تحریک پذیری(خستگی)درفرد می شود. علائم این فرایند هنگامی کامل می گرددکه فرد درمقابل فشارناشی ازکار،رفتاردفاعی انجام می دهدوازنظرفکری باکارخودفاصله بگیردبه کاربی علاقه شودویابصورت بدگمانی وعیب جویی وخشک برخوردنماید(حسینی 1378 به نقل اززارعی1379).
ازطرف دیگرنشانگان فرسودگی شغلی می تواندنیروی حیاتی وسرزندگی راکه افرادازنظرشخصی وحرفه ای به آن نیازدارندازآنان بگیرد(کوری1991 به نقل از زارعی1379).
دراین میان نقش مدیران آموزش وپرورش به لحاظ ویژگیهای خاص این سازمان وسهم عظیمی که درتوسعۀ فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشورومنطقه داردوبه موازات آن نقش مدیران آموزشگاهها حساس تروبااهمیت ترازسایرمشاغل می باشد.مدیران مدارس به دلیل ویژگیهای حرفه ای یاری رسان کارباافرادو مراجعان غیرداوطلب تنشهایی بین آنان ایجادمی شودوهمواره درمعرض فرسودگی حرفه ای می باشند(رندال وریتامیر،به نقل ازخواجه پور،1377).
مدیران دست کم بایدبه سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:1- مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی، سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفاء می دهنداماافرادراضی کمتردرکارغیبت می کنندوکارشان رامنظم ودقیق انجام می دهند.2- ثابت شده است کارکنان راضی ازسلامت بهتری برخوردارندوبیشترعمرمی کنند.افرادناراضی مستعدانواع بیماریهاازسردرد تا بیماریهای قلبی وعروقی هستند.3- رضایت شغلی ازکار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رودواثرات آن درزندگی خصوصی فردوخارج ازسازمان مشاهده می شود.وکارمندراضی،شادابی راازسازمان به خانه وجامعه منتقل می کند.بنابراین می توان باتوجه به مسئولیتهای اجتماعی ومقدارپولی که درسایۀ وجودرضایت شغلی نصیب جامعه خواهدشد،ازاین پدیده دفاع کرد(فروتن،1379).
این پژوهش قصدداردرابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی راازدیدگاه مدیران مدارس سه مقطع شهرشیرازمورد بررسی قراردهد.باانجام این پژوهش ومشخص شدن رابطۀ این سه متغیر،مدیران ودست اندرکاران تعلیم وتربیت خواهند توانست بااستفاده ازنتایج این پژوهش تصمیمات لازم ومقتضی رادرجهت صحیح،بهره برداری نمایند.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
بررسی میزان رابطۀ رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بااسترس شغلی درمیان مدیران مدارس دخترانۀ سه مقطع ناحیۀ یک شهرشیرازدرسال تحصیلی89-88.
1-4-2- اهداف جزئی
1-بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی.
2-بررسی رابطۀ بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی.
3-بررسی رابطۀ بین ابعادفرسودگی شغلی بااسترس شغلی.
4-بررسی رابطۀ بین ابعادرضایت شغلی وفرسودگی شغلی.
1-5- فرضیه های تحقیق
1-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
2-بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
3-بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجوددارد.
4-بین ابعادفرسودگی شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
5-بین ابعادرضایت شغلی وفرسودگی شغلی رابطۀ معناداروجوددارد.
1-6- تعریف مفاهیم درپژوهش
1-6-1- تعاریف نظری
رضایت شغلی: رضایت شغلی نگرشی است که فرد دربارۀ شغل خوددارد ونشأت گرفته ازادراک افرادازشغلشان است (ساعتچی،1382).
رضایت شغلی: نگرش کلی فرد درباره شغلش است (زکی،1379).
فرسودگی شغلی: از رمق افتادن، از پا افتادگی، بی حالی، سستی و رخوت متصدی شغل را اصطلاحاً فرسودگی شغلی میگویند (ساعتچی،1386).