عوامل روانی اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

شفیع آبادی، عبداله و ناصری غلامرضا. (1385). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شولتز، دوان؛ شولتز سیدنی الن. (1381). نظریه‌های شخصیت. ترجمه : یحیی سیدمحمدی، تهران.
صادقی بروجردی، سعید(1382)، ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با سلامت روانی جسمی‌و تحلیل رفتگی اعضای هیأت علمی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهای کشور، رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
طاهری، نوراله، رشیدی اوندی، مجتبی، شاعری کریمی، زینب و محمد رضا سبیعی. (1392). بررسی رابطه ی فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌در معلمان دبیرستانهای شهر آبادان در سال 1390. دو ماهنامه علمی‌ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهی چهارم، شماره 2، 169 ـ 159.
عابدی، م. ر. (1383). شادی در خانواده، تهران، مطالعات خانواده.
عباس زاده و دیگران. (1382) گزارش جهانی سلامت 2001. سلامت روان: درکی نو، امیدی نو. تهران: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ.
عبدی ماسوله، فتانه، کاویانی، حسین، خاقانی زاده، مرتضی، و ابوالفضل مومنی عراقی(1386). بررسی رابطه بی فرسودگی شغلی و سلامت روان : مطالعه در 200 پرستار. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 6، شماره 6، صص 75 ـ 65.
عرفانی، نصرالله (1378) بررسی میزان فرسودگی مشاوران مدارس، شور ای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.
علی اکبری دهکردی، مهناز، شکرکن، حسین و طیبه محتشمی‌(1390). رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه‌های آن در زنان شاغل. روانشناسی بالینی و شخصیت، دوفصلنامه علمی‌– پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سوم، شماره 5، 48 ـ 37.
فرانکل، ویکتور امیل. (1375)، انسان در جستجوی معنی، ترجمه: اکبر معارفی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
قادری، تیمور. (1381). آسیب‌های روانی و بهداشت روان در متون ایرانی میانه. اندیشه و رفتار. سال 8، شماره 2: صص 79ـ73.
قبادی، علی (1386)، بررسی رابطه بین سلامت عمومی‌و تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه. پایان نامه. کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، ص 50.
قدسی، علی محمد، افشار کهن، جواد و حامد میهمی(1390) مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه. مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 2، صص 129 ـ 157.
کالیمور. البطوی م. ا. (1379). مدیریت عوامل روانی اجتماعی محیط کار. ترجمه براهنی، م. ن. تهران، نشر. رسانش
گرجی، محمد باقر(1391). روش تحقیق (ویژه مدیریت و حسابداری). چاپ دوم ، تهران، انتشارات ارگ، 280 ص.
گنجی، حمزه (1379) سلامت روانی، تهران، انتشارات ارسباران.
لست، جان م(1367)، فرهنگ اپیدمیولوژی (ترجمه ناصری، کیومرث) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص 90 ـ 89
مظلومی، سید سعید، سعیدی، معصومه،واحدیان، محمد، جلال پور، زهرا و محمد علی کیانی(1392). تاثیر فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان یزد. فصلنامه علمی‌تخصصی طب کار. دوره پنجم، شماره اول، صص 56 ـ 46.
معنوی پور، داود. (1391). ساخت مقیاس سنجش سلامت روانی دانشجویان. مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره 4، صص 31 ـ 9.