عوامل سازمانی و مدیریتی و عوامل سازمانی و مدیر

دانلود پایان نامه

در زمینه استفاده از روش‌هاى AHP و TOPSIS (به خصوص AHP) کارهاى قابل توجهی صورت گرفته است. اما بخش زیادى از این کارها به مسائل تئوریک مربوط می‌شود و در بخش کارهاى عملى، بطور مستقیم تحقیقى در زمینه تبیین عوامل موثر بر کارایى صورت نگرفته است. با این وجود برخی از کارهاى انجام شده که به ماهیت و هدف تحقیق حاضر نزدیک بوده، جمع آورى گردیده و در ذیل بیان می‌گردد.
مرورى بر تحقیقات مشابه
امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.
سوالات و فرضیات تحقیق
در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:
عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟
اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟
فرضیات این تحقیق نیز عبارتند از:
فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از:
ردیف
فرضیه
1
بین “گروه عوامل سازمانی و مدیریتی” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
2
بین “گروه عوامل سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
3
بین “گروه عوامل نیروی انسانی” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
4
بین “گروه عوامل مشتری و عوامل محیطی” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
5
بین “گروه عوامل ابزارها و نگرش‌های مالی” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره 1-1