عوامل فردی و سازمانی و روان درمانی خانواده

دانلود پایان نامه

در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از طریق برگه‌های پرسشنامه به عنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته شده و از صحت و سقم آن اطلاعی در دست نیست.
چنانچه واحدهای پژوهش در هنگام پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه به طور مقطعی بر اثر واقعه خاصی دچار ناراحتی، استرس و غیره باشند بر روی نتیجه پژوهش تأثیر خواهد داشت که در این پژوهش قابل کنترل نبوده است.
اخذ اطلاعات در زمان‌های غیریکسان از واحدهای پژوهش، بر کیفیت پاسخگویی آنها مؤثر بوده و از دیگر محدودیت‌های پژوهش حاضر است.
وضعیت روحی و روانی واحدهای پژوهش در هنگام پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه بر نحوه پاسخ گویی آنها اثر داشته که کنترل آن از عهده پژوهشگرخارج بوده است.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابراهیمی‌مقدم، حسین و فاطمه پوراحمد(1391). رابطه ابرازگری هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارمندان شهرداری. فصلنامه علمی‌تخصصی طب کار دوره چهارم، شماره سوم، صص 72 ـ 62.
اکبری، رامین، غفارثمر، رضا، کیانی، غلامرضا و احمد رضا، اقتصادی(1390) اعتبار عاملی و ویژگی‌های روان سنجی پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلچ(نسخه فارسی)فصلنامه دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود. دوره 6، شماره 3، صص 8 ـ 1.
امیری، مجتبی، اسدی، محمود رضا و فاطمه دلبری راغب (1390). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آن. مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3 شماره 7، صص 37 تا 56.
انیسی، جعفر، اسکندری، محسن، قربانی، زهره و الهه عبدالمحمدی(1389). عوامل فردی و سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارکنان نیروی دریایی. مجله علوم رفتاری، دور 4، شماره3، صص 253 ـ 249.
آزاد، حسین(1374). مجموعه مقالات اولین سمینار استرس و بیماری‌های روانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
آقابابا، ع. (1380). توصیف ومقایسه سلامت روانی دانشجویان پسررشته‌های تربیت بدنی وعلوم پزشکی دانشگاه‌های کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
آل ابراهیم، فریدون (1377) میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی و رابطه ی آن با تیپ‌های شخصیتی در معلمان ابتدایی و متوسطه ی شهر کرد. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت آموزش و پرورش معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان.
آندرورا، ساپنیگتون (1382) بهداشت روانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی بروانی، انتشارات روان.
باباپور، خیر الدین ج. (1381). بررسی رابطه بین شیوه حل مسئله، شیوه حل تعارض و سلامت روان شناختی در میان دانشجویان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی؛ تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
بشلیده، کیومرث و سید اسماعیل،‌هاشمی‌شیخ شبانی(1390). بررسی ارتباط میان ابعاد مثبت و منفی عزت نفس با سلامت روانی از طریق نقش میانجی گر فرسودگی شغلی در زنان متاهل و مجرد. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال اول، شماره 1، صص 100 ـ 82.
پور اسلامی‌،م. ایار، س (1379)، واژه نامه ارتقای سلامت، دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی.
پورسلطانی، حسین. (1382). مقایسه سلامت عمومی‌جانبازان ومعلولین جسمی‌ورزشکار و غیر ورزشکار ایران، رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران.
حافظ نیا، محمد رضا(1386). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ سیزدهم، تهران، نشر سمت.