عوامل مؤثر بر بهره‌وری و بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

– با توجه به اینکه نمونه آماری این پژوهش محدود به دیوان محاسبات آذربایجان شرقی است لذا نتایج پژوهش حاضر را نمی‌توان به سایر سازمان‌ها تعمیم داد.
-با توجه به گسترده بودن عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری در سازمان‌ها و همچنین توانمندسازی کارکنان و محدودیت پژوهشگر برای سنجش تمام این عوامل، لذا مهم‌ترین این عوامل از نظر پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفته است.
داخلی و خارجی
منابع
داخلی و خارجی
منابع و مأخذ
آقا یار، سیروس (1382)، «توانمند سازی نوین در محیط رقابتی»، ماهنامه تدبیر،شماره 135.
اقدسی،‌ (1371)، «استراتژی بهبود یگانه راه افزایش بهره‌وری»،‌مدیریت عمومی،‌تهران، نشر نی.
ال دفت، ریچارد (1378)، «تئوری سازمان و طراحی ساختار»، ترجمه پارسایان و اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
الله‌وردی، مصطفی (1388)، «اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
بختیارى، حسن و همکاران (1389)، «نقش راهبردهاى مدیریتى در توانمندسازى مدیران»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، سال پنجم، شماره اول. 53-39
بردبار، غلامرضا (1387)، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت بیمه شهر یزد»، فصلنامه صنعت بیمه، سال 22 شماره 4
بیگ زاد، جعفر و همکاران (1389)، «بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی با نیاز به کسب موفقیت کارکنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بناب.
بیگی نیا، عبدالرضا (1386)، «تأثیر توانمندسازی شناختی بر عوامل تقویت کننده بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری ایران-شماره یک خوزستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اهواز.
بلانچارد، کارلوس و راندولف (1378)، «مدیریت تواناسازی کارکنان»، ترجمه مهدی ایران‌نژاد، نشر مدیران، چاپ اول.
توکلی، علیرضا (1387)، «بررسی رابطه بین ترس از موفقیت و نیاز به پیشرفت در کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کرمان.
حسین پور، داوود (1385)، «تحلیل رابطه توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کهکیلویه و بویراحمد.
خادمی زارع، حسن (1389)، «اولویت بندی عوامل انگیزشی کارکنان با هدف افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: شرکت پخش فراورده های نفتی فارس)»، پژوهشنامه مدیریت منابع انسانی و صنعت نفت،زمستان 1389.
خطیبی و همکاران (1381)، «بررسی نظام آموزشی شغلی کارکنان و تأثیر آن بر افزایش کارایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
رابینز، استفین (1376)، «مبانی رفتار سازمان»، ترجمه پارسایان و اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضاییان، علی (1382)، «مدیریت رفتار سازمانی»، تهران، انتشارات سمت.
شریف‌زاده، فتاح (1388)، «ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،سال چهارم، شماره اول.
شریفی پور و همکاران (1388)، «بررسی عوامل انگیزشی، آموزشی و مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان و. بهره‌وری در شرکت توزیع برق استان لرستان»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،سال چهارم، شماره اول.
طبیبی و باغبانیان (1382)، «بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
عابسی، سعدی (1388)، «شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران(مطالعه موردی استان یزد)»، پژوهش‌های مدیریت،سال دوم، شماره سوم.
عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحمن (1386)، «توانمندسازی کلید طلایی مدیریت منابع انسانی»، چاپ دوم،تهران، نشر ویرایش.